Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2005
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 152)
Naslov Datum
Porezni tretman otpisa potraživanja od kupaca 28.12.2005
Društvo ima namjeru riješiti te otvorene stavke, pa postavlja pitanje je li moguće da se ta potraživanja otpišu na način da se svako pojedino potraživanje smatra drugim dohotkom odnosno dohotkom u naravi svakog pojedinog kupca, iz koje bi društvo trebalo obračunati, obustaviti i uplatiti propisani predujam poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak te doprinose z:a obvezna osiguranja, pri čemu očekuje brojne poteškoće oko utvrđivanja, za obračun i uplatu poreza i doprinosa ...
Oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi 27.12.2005
Prema članku 6. stavak 4. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine, broj: 8/96, 77/96, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04 i 141/04) od plaćanja upravnih pristojbi oslobođeni su građani čiji dohodak, uključujući i dohodak supružnika, u protekloj i tekućoj godini ne prelazi iznos neoporezivog dohotka i koji nemaju druge značajnije imovine (nekretnine, štednju, motorna vozila i plovila), čija ukupna vrijednost ne prelazi 30.000,00 kuna, a na temelju izdane ...
Dnevnice za službena putovanja 23.12.2005
Odredbama članka 13. stavka 2. točke 13. te stavka 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05) propisano je da se neoporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada smatraju iznosi što ih poslodavci isplaćuju svojim radnicima, i to: dnevnice u zemlji do 170,00 kn za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno, odnosno do 85,00 kn za službena putovanja u zemlji koja traju više od 8, a manje od 12 sati. Dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu ...
Troškovi nastali u svezi prikupljanja otpadne ambalaže 23.12.2005
Troškovi nastali u svezi prikupljanja otpadne ambalaže 23.12.2005 351-01/05-01/27 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/05-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit u svezi obveze obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na iznose koje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nadoknađuje trgovačkim društvima za troškove nastale u svezi prikupljanja otpadne ambalaže za pića i napitke odgovaramo u nastavku. Prema navedenom, kad prodavatelji u ime i za...
Izdavanje uvjerenja o statusu zemljišta na temelju dokumentacije prostora u svrhu uknjižbe prava vlasništva Republike Hrvatske na poljoprivrednom zemljištu 23.12.2005
stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku preuzetog Zakonom o preuzimanju Zakona o općem upravnom postupku u Republici Hrvatskoj ("Narodne novine", broj 53/91 i 103/96-Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), kao uvjerenje o činjenicama o kojima uredi državne uprave u županijama i nadležni ured Grada Zagreba, sukladno odredbi članka 10. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 30/94, 68/98, 61/00, 32/02 i 100/04) , vode dokumentaciju prostora, čiji je sastavni dio ...
Dio osobnog odbitka po osnovi invaliditeta 21.12.2005
Dio osobnog odbitka po osnovi invaliditeta 21.12.2005 410-18/05-01/105 Porez na dohodak 513-07-21-01/05-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Od "A", primili smo upit o uvećanju osnovno u osobnog odbitka po osncvi invaliditeta za dijete sa težim smetnjama u razvoju (prema nalazu i mišljenju nadležnog tijela vještačenja, temeljem kojeg roditelji korist,: pravo na dječji dodatak za dijete s oštećenim zdravljem, pravo na dopust do sedme godine djeteta te pravo na rad pola radnog ...
Vjerodostojne isprave o nastanku troškova službenog putovanja 15.12.2005
Člankom 14. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se izdaci za službena putovanja iz članka 13. istoga Pravilnika (dnevnice, naknade prijevoznih troškova, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i drugo), priznaju na temelju urednog i vjerodostojnog putnog naloga i priloženih isprava kojima se dokazuju izdaci i drugi podaci navedeni na putnom nalogu. Za svrhe oporezivanja putni nalog kao vjerodostojna isprava treba sadržavati ...
Obveznici plaćanja turističke članarine 14.12.2005
Obveznici plaćanja turističke članarine 14.12.2005 334-01/05-01/37 Ostalo 513-07-21-01/05-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi upita Porezne uprave Područnog ureda Sisak jesu li građani, koji temeljem rješenja Ureda za gospodarstvo pružaju ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu, obveznici plaćanja članarine turističkim zajednicama, u nastavku odgovaramo:Člankom 61. Zakona o turističkoj djelatnosti (Narodne novine, broj 8/96, 19/96 -ispravak i 76/98) propisano ...
Oslobođenje od plaćanja PDV-a 12.12.2005
Oslobođenje od plaćanja PDV-a 12.12.2005 410-19/05-01/309 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/05-2 Ministarstvo financija - porezna uprava U svezi s vašim zahtjevom za očitovanjem o proceduri za oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost za dobra i usluge koji se nabavljaju za provođenje programa aktivnosti UNICEF-a u Republici Hrvatskoj, očitujemo se u nastavku. Potvrda mora sadržavati najmanje slijedeće podatke:1. naziv ugovora, 2. potvrdu o važenju (ratifikaciji) i ...
Obveza obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na usluge odlaganja komunalnog otpada 12.12.2005
tekst, 82/04, 110/04 i 178/04), cijena komunalne usluge može sadržavati i iznos za održavanje i financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području ili za potrebe jedinice lokalne samouprave na kojemu se isporučuje komunalna usluga sukladno s Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture. Prema navedenom, ako komunalno poduzeće u računu za pruženu komunalnu uslugu zasebno iskazuje iznos za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne ...
Primici u naravi - darovanje radnika 12.12.2005
Odredbama člair-:a 14. stavka 1. točke 1. i stavka 3. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04) propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radne g odnosa, prema propisima koji uredjju radni odnos. Vrijednost primitaka pri davanju darova, usluga bez naknade i slično čija je pojedinačna vrijednost preko 400,00 kuna po pojedinom radniku i osobama koje ...
Primici od kojih se ne utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada 8.12.2005
Odredbama članka 15. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima od nesamostalnog rada ne smatraju primici koje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće iz članka 14. stavak 1. toga Zakona omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke od kojih se utvrđuje dohodak od nesamostalnog rada, a u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće, a osobito uređenje i opremanje radnih prostora i prostora za odmor i ...
Porezni tretman isplata obeštećenja po izvansudskoj nagodbi 2.12.2005
Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji uređuju radni odnos, a između ostalih i plaća koju poslodavac isplaćuje radnicima u svezi sa sadašnjim, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa ili budućtnTrađom p U skladu s člankom 11. stavak 1. točka 1. Pravilnika o porezu na dohodak („...
Dohodak od samostalne djelatnosti ostvaren otuđenjem nekretnina 1.12.2005
Odredbama članka 18. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 177/04) propisano je da se obrtom i s obrtom izjednačenim djelatnostima smatra i otuđenje (prodaja, zamjena i drugi prijenos) više od tri nekretnine ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina, osim ako se nelcretnine izvlašćuju na temelju posebnog zakona. U skladu sa člankom 19. stavak 2. Zakona o porezu na dohodak, dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava ...
Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu odljeva staklenih dijelova posrednika 1.12.2005
Obveza plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu odljeva staklenih dijelova posrednika 1.12.2005 410-19/05-01/291 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/05-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Muzej grada Zagreb, Zagreb, obratio nam se s upitom o obvezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost pri uvozu odljeva staklenih dijelova spomenika Oltar hrvatske domovine. Odredbom članka 9. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, propisano je da poreznu osnovicu pri uvozu iz članka...
Obveza obračunavanja i plaćanja poreza n dodanu vrijednost na kataloge 1.12.2005
Obveza obračunavanja i plaćanja poreza n dodanu vrijednost na kataloge 1.12.2005 410-19/05-01/301 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/05-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Društvo "A" d.o.o. iz Zagreba, obratilo nam se s upitom o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost na kataloge koji se dijele besplatno kupcima u svrhu bolje prodaje proizvoda, na koji odgovaramo u nastavku. 47/95 do 90/05), propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća na isporuke ...
Isplata naknada za prijevoz 28.11.2005
Sukladno članku 14. stavku 2. Pravilnika, ako se privatni automobil koristi za službene svrhe u mjestu (loko-vožnja), osoba koja koristi automobil obvezna je voditi dnevnu evidenciju za obračun naknade za korištenje automobila, koja osobito sadrži podatke o: nadnevku i vremenu korištenja automobila, broju prijeđenih kilometara i nazive prijeđenih lokacija, podatke o automobilu (marka i registarska oznaka automobila), izvješće o radu. Pri slijedećoj loko-vožnji, obvezno se u ...
Isplata odštete u visini plaće 28.11.2005
Skrećemo pozornost da je člankom 13. stavkom 2. točkom 21. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05) propisano da porezu na dohodak ne podliježu otpremnine koje poslodavac isplaćuje radniku zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza, prema Zakonu o radu, do visine 6.400,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca i otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog ...
Naknada za odvojeni život od obitelji 24.11.2005
Člankom 14. stavkom 1. točkom 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se primicima po osnovi nesamostalnog rada (plaćom) smatraju svi primici koje poslodavac u novcu ili u naravi isplaćuje ili daje radniku po osnovi radnog odnosa, prema propisima koji ureduju radni odnos, a to su: 1. plaća koju poslodavac isplaćuje radnicima u svezi sa sadašnjim radom, prijašnjim radom po osnovi prijašnjeg radnog odnosa ili budućim radom po osnovi sadašnjeg radnog odnosa, 2. primici po osnovi...
Obveznik plaćanja poreza na cestovna motorna vozila 22.11.2005
Vlasnici registriranih osobnih automobila plaćaju porez na cestovna motorna vozila prema odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, broj: 117/93, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02 i 147/03). Prema članku 17. stavak 4. navedenog Zakona porez na cestovna motorna vozila plaća se godišnje prema snazi motora iskazanoj u kW i godinama starosti vozila, dok se člankom 19. stavak 3. Zakona, propisuje da ako je tijekom ...
Osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja osiguranika po osnovi rada za poslodavca - mišljenje 22.11.2005
Osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja osiguranika po osnovi rada za poslodavca - mišljenje 22.11.2005 411-01/05-01/64 Doprinosi 513-07-21-01/05-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Povodom upita "A" iz Zagreba, a vezano uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 175/03 i 177/04 - dalje u tekstu Zakon) o načinu utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi rada za poslodavca i za staž osiguranja u trajanju ...
Porezno priznali izdaci po osnovi uplaćenih doprinosa za obvezna osiguranja u inozemstvu i porezni tretman zateznih kamata po osnovi plaće 21.11.2005
S obzirom na odredbu članka 45. stavka 4. Zakona, kojom je propisano da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava od porezne osnovice koju čini iznos svih primitaka od nesamostalnog rada prema članku 14. Zakona ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke prema članku 16. Zakona koji su uplaćeni i umanjen za iznos mjesečnoga osobnog odbitka iz članka 36. stavka 1. i 2 Zakona odnosno članka 36. stavka 1. Zakona za nerezidente, razvidno je da se izdatak za...
Trenutak nastanka porezne obveze kod izdavanja računa odnosno privremenih situacija u graditeljskoj djelatnosti 21.11.2005
Trenutak nastanka porezne obveze kod izdavanja računa odnosno privremenih situacija u graditeljskoj djelatnosti 21.11.2005 410-19/05-01/290 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/05-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Gospoda "A" iz Splita, obratila nam se s upitom o trenutku nastanka porezne obveze kod izdavanja računa odnosno privremenih situacija u graditeljskoj djelatnosti. Odredbom članka 17. stavak 3. Zakona, poduzetnik koji je obveznik poreza na dohodak, porez na dodanu ...
Izuzimanje iz sustava poreza na dodanu vrijednost 16.11.2005
Izuzimanje iz sustava poreza na dodanu vrijednost 16.11.2005 410-19/05-01/293 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/05-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Proslijedili ste nam zahtjev Hrvatskog zavoda za medicinu rada za izuzimanje iz sustava poreza na dodanu vrijednost, kao i mišljenje Ministarstva financija, Državne riznice, Klasa: 400-05/04-01/16, Ur.broj: 513-05/04-2, od 03.03.2004. nov., broj 47/95 do 48/04).Naše je mišljenje:Prema odredbi članka 11. stavak 1. točka 5. ...
Isplata zaostalih plaća radnicima 15.11.2005
i 2. Zakona, a ni izdaci za uplaćene premije osiguranja iz članka 9. stavak 7. Zakona i to na način iz članka 13. stavak 3. Zakona, ili je gornje porezno opterećenje u pojedinim mjesecima bilo različito pa je porez uplaćen u većem iznosu, poslodavac je obvezan za posloprimce koji su kod njega radili u cijelom poreznom razdoblju, a nisu mijenjali prebivalište ili uobičajeno boravište između gradova i općina koje su propisale plaćanje prireza porezu na dohodak, sastaviti godišnji...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 7 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2005(152)
> Siječanj(12) > Veljača(15) > Ožujak(18) > Travanj(13) > Svibanj(6) > Lipanj(4) > Srpanj(16) > Kolovoz(4) > Rujan(14) > Listopad(12) > Studeni(22) > Prosinac(16)

Područje

Doprinosi(1)
Gradnja(1)
Gradski i općinski porezi(3)
Igre na sreću i zabavne igre(19)
Opći porezni zakon(3)
Ostalo(4)
Porez na dobit(2)
Porez na dodanu vrijednost(43)
Porez na dohodak(65)
Porez na promet nekretnina(6)
Posebni porezi i trošarine(2)
Županijski porezi(3)

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(151)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(1)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite