Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2010
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 14
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 339)
Naslov Datum
Kada se na naknade inozemnim pravnim osobama plaća porez po odbitku po stopi od 20%? 31.12.2010
Stoga u slučaja kada porezni obveznik izvršava plaćanja za usluge primljene od inozemne pravne osobe, koja ima sjedište ili mjesto stvarne uprave u nekoj od zemalja s Popisa država iz članka 31. stavka 10. Zakona o porezu na dobit, dakle kada izvršava plaćanja za usluge primljene od inozemne pravne osobe koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave, odnosno nadzora poslovanja u državama, osim država članica Europske unije, u kojima je opća ili prosječna nominalna stopa ...
Usluge specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, podjela pretporeza 30.12.2010
Usluge specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju, podjela pretporeza 30.12.2010 410-19/10-01/253 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/10-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Veza: Vaš dopis KLASA: 410-01/10-01/1617, URBROJ: 513-07-08/10-2 od 25. listopada 2010 Dopisom pod gore navedenim brojem dostavili ste nam upit Javnog društva „A“ za porezno savjetništvo, u vezi oporezivanja porezom na dodanu vrijednost usluga koje obavlja specijalna bolnica za medicinsku ...
Oslobođenje od upisa u sustav pdv-a 30.12.2010
Prema odredbi članka 22. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95. do 94/09., u daljnjem tekstu: Zakon) i članka 34. stavak 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 149/09., u daljnjem tekstu: Pravilnik) poduzetnik, osim poduzetnika iz članka 6. stavka 1. točke 3. Zakona, čija godišnja vrijednost isporuka dobara i obavljenih usluga iz članka 2. stavka 1. točke 1. Zakona, nakon odbitka vrijednosti isporuka koje su prema članku ...
Oslobođenje od plaćanja pdv-a 30.12.2010
Prema odredbama članka 10.a stavak 2. točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 94/09 – u daljnjem tekstu: Zakon), porez na dodanu vrijednost plaća se po stopi od 10% na novine i časopise otisnute na papiru koji izlaze dnevno i periodično, osim na one koji u cijelosti ili uglavnom sadrže oglase ili služe oglašavanju. Odredbama članka 60. stavak 2. točka b) Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09 – u daljnjem ...
Isporuke sveučilišnog profesora u sustavu pdv-a 30.12.2010
Isporuke sveučilišnog profesora u sustavu pdv-a 30.12.2010 410-19/10-01/245 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/10-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Prof.sc.dr.h.c.“A“, redoviti je profesor na fakultetu „B“, te honorarno izvodi nastavu na Visokoj školi „C“ prema unaprijed ugovorenoj satnici i rasporedu, odnosno prema nastavnim planovima i programima verificiranim od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa. Prema odredbama članka 11. stavak 1. točka j) ...
Razlika između ustupanja radnika i ugovora o poslovnoj suradnji 29.12.2010
149/09, nastavno: ZOR) regulira samo radni odnos koji se zasniva ugovorom o radu, a sukladno odredbama članka 24. - 32. ZOR-a, agencija za privremeno zapošljavanje kao poslodavac može vršiti ustup radnika drugom poslodavcu, koji na temelju sporazuma o ustupanju radnika, istog ustupa drugom poslodavcu za obavljanje privremenih poslova. Stoga smo mišljenja, da u slučaju kada dva obrtnika-ribara međusobno sklope ugovor o poslovno-tehničkoj suradnji mogu temeljem takvog ugovora obavljati ...
Porezni tretman ulaganja u tuđu imovinu u slučaju raskida ugovora u zakupu 29.12.2010
Prema tome, ako je zakupoprimac koristio pravo na odbitak pretporeza zaračunanog na izvršeno ulaganje, smatramo da nakon raskida ugovora o zakupu zakupoprimac treba izvršiti obračun ukupnih ulaganja koja je imao tijekom trajanja zakupa i obračunati porez na dodanu vrijednost na vrijednost ukupno izvršenih ulaganja, u smislu odredbe članka 2. stavak 1. točka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, neovisno o tome što, kako je navedeno u upitu, nema prema ugovoru pravo zakupodavcu ...
Nadležnost za izdavanje lokacijske i/ili građevinske dozvole 28.12.2010
PREDMET: upit u vezi nadležnosti za izdavanje lokacijske i/ili građevinske dozvole-odgovor, daje se Povodom vašeg upita u vezi nadležnosti za izdavanje lokacijske i/ili građevinske dozvole sukladno odredbama Uredbe o određivanju zahvata u prostoru i građevina za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu („Narodne novine“, br.116/07) za građenje parovoda dimenzija DN250 i cjevovoda povrata kondenzata ...
Tumačenje primjene članka 8. stavak 3. Zakona o pdv-u i članka 103. Pravilnika o pdv-u 27.12.2010
Odredbama članka 15. stavak 3. Zakona propisano je da račun mora sadržavati sljedeće podatke:1. mjesto izdavanja, broj i nadnevak,2. ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika, koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja),3. ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,5. nadnevak ...
Parcelacija zemljišta koje nije građevinsko 23.12.2010
Parcelacija zemljišta koje nije građevinsko 23.12.2010 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Gradnja U povodu vašeg upita o mogućnosti provođenja parcelacije zemljišta koje nije građevinsko i koje se nalazi izvan građevinskog područja, obavještavamo vas da upravno tijelo, nadležno za poslove prostornog uređenja, može samo prije izrade parcelacijskog elaborata izdati potvrdu da se radi o zemljištu koje se, prema važećem prostornom planu, nalazi izvan granica...
Postupanje PU prilikom praćenja velikih događanja bitnih za oporezivanje 21.12.2010
Postupanje PU prilikom praćenja velikih događanja bitnih za oporezivanje 21.12.2010 410-01/10-01/2373 Opći porezni zakon 513-07-21-12/10-1 Ministarstvo financija - porezna uprava U smislu odredbi Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 147/08, u nastavku: OPZ), Porezna uprava ima ovlasti i dužnosti utvrđivati sve činjenice koje su od utjecaja ili mogu biti od utjecaja na donošenje zakonite i pravilne odluke (u nastavku: porezno bitne činjenice), pri čemu nije ograničena u izboru...
Sadržaj računa 21.12.2010
Člankom 15. stavak 3. Zakona propisano je da račun mora sadržavati ove podatke:1. mjesto izdavanja, broj i nadnevak,2. ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika, koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja),3. ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),4. količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,5. nadnevak isporuke dobara ...
Mjesto oporezivanja usluge zastupništva 21.12.2010
navedenog Ugovora poslovi zastupnika su između ostalog unapređenje odnosa s vlastima, službenim i neslužbenim tijelima, tiskom i javnošću što obuhvaća komunikaciju i pregovore, prikupljanje i prosljeđivanje svih relevantnih podataka vezano za propise, poreze, statistike i slično, osiguravanje, o vlastitom trošku, ureda s opremom i zaposlenikom, obavljanje svih aktivnosti vezano za prodaju i marketing u ime inozemne zrakoplovne tvrtke, obavljanje svih poslova u vezi marketinga, ...
Dostava odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa 20.12.2010
85. Zakona o radu („NN“ broj 149/09, dalje kao: ZOR), među inim, propisano da je poslodavac dužan, najkasnije petnaest dana od dana isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine, radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni, a poslodavac koji na dan dospjelosti ne isplati plaću, naknadu plaće ili otpremninu ili ih ne isplati u cijelosti, dužan je do kraja mjeseca u kojem je dospjela isplata plaće, naknada plaće ili otpremnine radniku dostaviti ...
Mjesto obavljanja usluge 20.12.2010
Od ovoga općeg načela, propisani su izuzeci u članku 5. stavci 4. do 6. Zakona, pa se mjestom obavljanja usluga smatra mjesto gdje se nalazi nekretnina, ako se radi o uslugama u svezi s tom nekretninom, uključujući i najam ili zakup, što je propisano člankom 5. stavak 4. točka 1. Zakona i člankom 33. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09).Ako se u konkretnom slučaju radi o uslugama u vezi s nekretninom, element inozemnosti kod usluge koju ...
Naplata tražbine prodajom predmeta fiducijarnog vlasništva 18.12.2010
Naplata tražbine prodajom predmeta fiducijarnog vlasništva 18.12.2010 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik u postupku naplate tražbine prodajom predmeta fiducijarnog vlasništva smisleno primjenjuje za zastupanje u takvom predmetu odredbe Tbr. 11. i 12. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, odnosno odredbe Tarife za ovršni postupak i postupak osiguranja. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/...
Postupci povrata oduzete imovine 18.12.2010
Postupci povrata oduzete imovine 18.12.2010 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:1. U postupcima koji se vode prema odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine primjenjuje se odredba Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika koja se odnosi na upravni postupak za procjenjive predmete time da osnovicu za obračun nagrade čini vrijednost imovine koja je predmet povrata. Tarifa o nagradama i...
Tumačenje Tbr. 20., 21. i 22. Tarife u postupcima javne nabave 18.12.2010
Tumačenje Tbr. 20., 21. i 22. Tarife u postupcima javne nabave 18.12.2010 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:U postupcima javne nabave odvjetnik ima pravo na trošak za sastav žalbe i takav trošak treba mu biti priznat u rješenju tijela koje odlučuje o javnoj nabavi. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 20, 21, 22. Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11).MMIN201D20101218N8
Tumačenje Tbr. 13. u svezi s Tbr. 10., te tumačenje Tbr. 29. Tarife 18.12.2010
29. Tarife 18.12.2010 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:1.Sastavljanje žalbe protiv rješenja o ovrsi koja je donesena temeljem ovršne presude obračunava se sukladno Tbr. 2.Odvjetnik koji je sastavio aneks nekom ugovoru ima pravo za sastav tog aneksa na nagradu sukladno Tbr. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 10, 13, 29.MMIN201D20101218N5
Sastav ugovora o doživotnom uzdržavanju 18.12.2010
Sastav ugovora o doživotnom uzdržavanju 18.12.2010 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:1.Odvjetnik za sastav ugovora o doživotnom uzdržavanju ima pravo na nagradu za sastav takvog ugovora sukladno vrijednosti predmeta tog ugovora, osim ako u ugovoru nije naznačena neka druga vrijednost. 2.Za sastav prijedloga za upis ugovora o doživotnom uzdržavanju u zemljišne knjige temeljem kojeg se odlučuje o upisu, brisanju, predbilježbi ili zabilježbi ...
Čuvanje i povrat spisa 18.12.2010
Čuvanje i povrat spisa 18.12.2010 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:1.Odvjetnik koji je pozvao stranku na preuzimanje spisa i stavio joj spis na raspolaganje, udovoljio je odredbama Kodeksa odvjetničke etike o povratu spisa stranci. 2.Odvjetnik ne može stranci vratiti spis putem HOK. Zakon o odvjetništvu (NN 9/94, 117/08, 50/09, 75/09) članak 11/1. Kodeks odvjetničke etike (NN 64/07, 72/08).MMIN201D20101218N15
Tumačenje Tbr. 7. toč. 2. 18.12.2010
2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika koja je stupila na snagu 11. prosinca 2009. godine odnosi se samo na postupke koji su pokrenuti nakon stupanja na snagu Tarife, dakle, nakon 11. prosinca 2009. 91/04, 37/05, 59/07).Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 7.MMIN201D20101218N3
Tumačenje Tbr. 7. toč. 2. Tarife 18.12.2010
2. Tarife 18.12.2010 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odredba Tbr. 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika koja je stupila na snagu 11. prosinca 2009. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 7.MMIN201D20101218N
Tumačenje Tarife za branitelje po službenoj dužnosti 18.12.2010
Tumačenje Tarife za branitelje po službenoj dužnosti 18.12.2010 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Za radnje obavljene nakon 11. prosinca 2009. godine odvjetniku koji je određen za branitelja po službenoj dužnosti pripada nagrada sukladno Tbr. 148/09).Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 4.MMIN201D20101218N36
Tumačenje primjene odredbe Tbr. 13. toč. 1. Tarife 18.12.2010
1. Tarife 18.12.2010 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Za sastav žalbe u ovršnom postupku, ukoliko je takva žalba uperena protiv merituma, odvjetnik ima pravo na nagradu prema Tbr. 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 13.MMIN201D20101218N12
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 14 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2010(339)
> Siječanj(51) > Veljača(61) > Ožujak(11) > Travanj(50) > Svibanj(62) > Lipanj(7) > Srpanj(8) > Kolovoz(3) > Rujan(11) > Listopad(15) > Studeni(16) > Prosinac(44)

Područje

Gradnja(10)
Igre na sreću i zabavne igre(2)
Javna nabava(15)
Odvjetnici - tarife i kodeks(33)
OIB(14)
Opći porezni zakon(8)
Ostalo(3)
Porez na dobit(5)
Porez na dodanu vrijednost(123)
Porez na dohodak(7)
Porez na promet nekretnina(2)
Posebni porezi i trošarine(1)
Radno-pravni odnosi(64)
Tržište kapitala(46)
Zakon o trgovini(6)

Izvor

HANFA(46)
Hrvatska odvjetnička komora(33)
Ministarstvo financija - porezna uprava(165)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(71)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(9)
Uprava za sustav javne nabave(15)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite