Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2011
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 243)
Naslov Datum
Uputa u izreci lokacijske dozvole 19.12.2011
Povodom vašeg pitanja na ishođenje kojeg akta za građenje u izreci lokacijske dozvole treba uputiti investitora koji je podnio zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za izgrađenu baznu stanicu VIPnet mreže na krovu postojeće poslovne zgrade, skrećemo vam pozornost da se s obzirom na predmet postupka izdavanja lokacijske dozvole propisan Zakonom o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) u izreci lokacijske dozvole ne odlučuje o potrebi ...
Primjena lex specialis u radnopravnim odnosima 16.12.2011
1. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 149/09 i 61/11, dalje kao: ZOR) proizlazi da se tim Zakonom (kao propisom „lex generalis“ u području radnih odnosa) uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ako drugim (posebnim) propisom (kao propisom „lex specialis“ za određeno područje i određene slučajeve) ili međunarodnim ugovorom, koji je sklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom te objavljen, a koji je na snazi, nije drukčije određeno. Nadalje, nekim posebnim propisima ...
Stope prireza porezu na dohodak gradova i općina u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu 15.12.2011
Stope prireza porezu na dohodak gradova i općina u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu 15.12.2011-Porez na dohodak-Ministarstvo financija - porezna uprava Zagreb MMIN201D20111215N571219183
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2011.g. 15.12.2011
Na temelju odredbi članka 6. točke 7. i 17. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine, broj 67/01, 94/01, 177/04 i 128/10), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10 i 114/11; u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbi Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10 i 137/11; u daljnjem tekstu: Pravilnik) u svezi s popunjavanjem i podnošenjem godišnje porezne ...
Prijava poreza na dobit za 2011. godinu 15.12.2011
godinu 15.12.2011 410-10/11-01/4 Porez na dobit 513-07-21-01/11-1 Ministarstvo financija - porezna uprava Na temelju članka 6. točaka 7. i 17. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine broj 67/01, 94/01, 177/04 i 128/10), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08 i 80/10; u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10 i 137/11; u daljnjem ...
Oslobođenje od plaćanja pdv-a za projekte financirane iz pretpristupnih fondova 15.12.2011
stavka 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09 i 89/11 - u daljnjem tekstu: Pravilnik) primjenjuje samo na Mjeru 301 IPARD programa čiji su krajnji korisnici jedinice lokalne samouprave (JLS) koje nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, ali da i kod Mjere 301 korisnik (JLS) najprije u cijelosti mora platiti račune (s porezom na dodanu vrijednost), a naknadno, kada bude završena isplata (kada se točno bude znalo za koje prihvatljive troškove i u kojem ...
Građenje reklamnog panoa oglasne površine veće od 12 m2 14.12.2011
Građenje reklamnog panoa oglasne površine veće od 12 m2 14.12.2011 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Gradnja U povodu vašeg upita o nadležnosti za primjenu odredbe članka 5. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (Nar. 21/09, 57/10, 126/10, 48/11) kojom je propisano da se bez lokacijske dozvole, a u skladu s potvrđenim glavnim projektom izrađenim u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje ...
Pristup do zgrade s pomorskog dobra 13.12.2011
Pristup do zgrade s pomorskog dobra 13.12.2011 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Gradnja U povodu vašeg upita vezanog uz pristup s prometne površine u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju, dajemo sljedeće mišljenje. Budući da je pomorsko dobro (more i obala) opće dobro koje je, isto kao i druge površine javne namjene, na uporabi svih, mišljenja smo da se pristup s pomorskog dobra do zgrade koja se ozakonjuje, može smatrati pristupom kojega ima na umu...
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice 12.12.2011
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice 12.12.2011 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Gradnja U povodu vašeg upita o tome treba li prilikom utvrđivanja građevne čestice rješenjem o utvrđivanju građevne čestice uvažavati odredbe važećeg dokumenta prostornog uređenja koje se odnose na građevnu česticu i na građevinu, dajemo sljedeće mišljenje. Dakle, pri donošenju rješenja o utvrđivanju građevne čestice treba »uvažavati odredbe i voditi računa ...
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice 12.12.2011
Dakle, kod donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice treba „uvažavati odredbe voditi računa o odredbama važećeg dokumenta prostornog uređenja koje se odnose na građevnu česticu i građevinu“, ako je to moguće obzirom na prostorne mogućnosti, a ako nije tada se predmetno rješenje donosi u skladu s pravilima struke, vodeći računa da se građevna čestica utvrdi tako da oblikom i veličinom omogućava redovitu uporabu građevine. 3.) Pitanje:„Tko na presliku ...
Pravo na povrat poreza u slučaju kada je poslodavcu odobren reprogram naplate poreznog duga 12.12.2011
Poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) i mirovine je solidarni dužnik u postupku obračunavanja i plaćanja poreza na plaću i mirovinu sukladno članku 27. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08 i 18/11). Iznimno, radnik i osoba koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14. Zakona nije dužnik poreza na dohodak za porez iz primitaka po osnovi nesamostalnog rada koji je poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) obračunao i obustavio, ali ga nije uplatio, a naknadno je ...
Definicija podruma 9.12.2011
PREDMET: definicija podruma- mišljenje, daje se Temeljem vašeg upita smatra li se podrumom etaža ispod prizemlja koja je s više od 50% volumena ukopana u zemlju, a ima jedno pročelje izvan terena, daje se mišljenje kako slijedi:Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07, 38/09 i 55/11) na način da se podrumom smatra dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svog volumena u konačno ...
Porezno priznati rashodi pri ustupanju potraživanja uz neuobičajeno veliku proviziju 8.12.2011
ako „kartičarska kuća“ planira svoja potraživanja ustupiti specijaliziranom društvu, pri čemu bi za iznos ugovorenoga diskonta dobili ulazni račun, da li se osnovica poreza na dobit može umanjiti za iznos ustupljenih potraživanja, te da li je ugovoreni diskont porezno priznati rashod ako se potraživanje od 100 kuna ustupa za 10 kuna, odnosno uz diskont od 90 %.Sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08 i 80/10) porezna...
Mjerenje financijske imovine 5.12.2011
Prema HSFI 9 - Financijska imovina, amortizirani trošak financijske imovine je iznos po kojem je financijska imovina mjerena pri početnom priznavanju, umanjen za iznos otplate glavnice, uvećan ili umanjen za kumulativnu amortizaciju, primjenom metode efektivne kamatne stope za svaku razliku između početnog iznosa i iznosa po dospijeću, te umanjen za sva smanjenja (izravna ili kroz račun ispravka vrijednosti) zbog umanjenja vrijednosti ili nemogućnosti naplate. Odluka o objavljivanju ...
Važenje lokacijske dozvole za građenje u fazama 2.12.2011
PREDMET: važenje lokacijske dozvole za građenje u fazama- odgovor, daje se Povodom vašeg upita o važenju lokacijske dozvole za građenje u fazama obavještavamo vas da je prema dosadašnjem pravnom shvaćanju ovoga Ministarstva izraženom u upravno-pravnoj praksi prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 90/11), rok važenja od dvije godine određen lokacijskom dozvolom, rok u kojem je bilo potrebno zatražiti...
Dokaz da investitor ima pravo graditi 29.11.2011
stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07., 38/09., 55/11. i 90/11.-)u daljem tekstu: ZPUG-a, propisano da se dokazom da investitor ima pravo graditi za javne ceste, nerazvrstane ceste, plinovode, vodovode, odvodnju i niskonaponske električne vodove smatra se i odluka Vlade o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske ili poziv na odredbu zakona kojom je određen interes Republike Hrvatske za građenje građevine za koju je zatražena potvrda glavnog ...
Parcelacija građevinskog zemljišta 28.11.2011
Parcelacija građevinskog zemljišta 28.11.2011 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Ostalo U povodu vašeg pitanja na temelju kojeg akta se može izvršiti odvajanje dijela građevne čestice koja je privedena namjeni od dijela koji to nije, a koje je podobno za povrat prijašnjem vlasniku na temelju odredaba Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (Nar. »odvajanje dijela čestice koja je privedena namjeni od dijela koji to ...
Oporezivanje proizvoda stranog izdavača 25.11.2011
(Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),2. izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova,3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga - bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji ...
Radni odnos člana uprave 23.11.2011
Radni odnos člana uprave 23.11.2011 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Odredbom članka 2. stavka 3. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 149/09 i 61/11, dalje kao: ZOR ) propisano je da fizička osoba koja je kao član uprave, izvršni direktor ili u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštena voditi poslove poslodavca, može kao radnik u radnom odnosu obavljati određene poslove za ...
Ugovor o poslovno - tehničkoj suradnji 21.11.2011
Ugovor o poslovno - tehničkoj suradnji 21.11.2011 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi KLASA: 110-01/11-01/357 URBROJ: 526-08-01-01/2-11-4 U svezi Vašega upita koji se odnosi na valjanost „ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji“ između dva ili više poslodavaca, iz kojih, između ostalog, proizlazi da radnici jednog poslodavca neko vrijeme rade kod drugoga poslodavca (u poslovnim prostorima ili na sredstvima rada drugoga poslodavca), ...
Ruševina nije postojeća građevina 18.11.2011
Ruševina nije postojeća građevina 18.11.2011 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Gradnja U povodu vašeg upita u vezi s pojmom ruševine te mogućnosti rekonstrukcije ruševine, obavještavamo vas da propisima koji uređuju upravno područje prostornog uređenja i gradnje nije propisana definicija pojma ruševine. 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) rekonstruirati se može samo postojeća građevina, a koja u smislu odredbe članka 2. podstavka 36. i 41. Zakona o prostornom ...
Projektant idejnog projekta ne mora biti projektant glavnog projekta 18.11.2011
Projektant idejnog projekta ne mora biti projektant glavnog projekta 18.11.2011 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Gradnja U povodu vašeg upita glede izrade kompletne projektne dokumentacije od strane jednog odnosno više projektanata, a sve vezano uz raspisivanje javnog natječaja za izradu glavnog i izvedbenog projekta, obavještavamo vas kako slijedi. stavka 3. ZPUG-a, kojom je propisana dužnost investitora da u slučaju da glavni projekt nije izradio projektant ...
Pravo na razmjerni dio godišnjeg odmora 17.11.2011
Uzimajući u obzir navedenu odredbu, ali i odredbu članka 59. stavka 1. točke 4. ZOR-a sukladno kojoj, radnik koji je tijekom kalendarske godine u radnom odnosu kod više poslodavaca, za kalendarsku godinu godišnji odmor može ostvariti ukupno u najdužem trajanju utvrđenom ZOR-om, odnosno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, prekid duži od osam dana nije relevantan za utvrđivanje prava radnika na godišnji odmor za tekuću kalendarsku godinu, već za stjecanje ...
Stranka u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja 16.11.2011
stavka 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) - u daljem tekstu: ZPUG-a, propisano da je stranka u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja, investitor, vlasnik nekretnine za koju se izdaje rješenje o uvjetima građenja i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje rješenje, te javna ustanova za ...
Crpna stanica na izvorištu vode nije zgrada 15.11.2011
Crpna stanica na izvorištu vode nije zgrada 15.11.2011 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Gradnja U svezi s vašim zahtjevom za osnivanje prava građenja na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, u svrhu rekonstrukcije crpne stanice na izvorištu R., obavještavamo vas da crpna stanica nije zgrada, pa je za njezinu rekonstrukciju potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu, ako se predmetnom rekonstrukcijom mijenjaju lokacijski uvjeti, što iz upita prijedloga i drugih ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 10 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2011(243)
> Siječanj(14) > Veljača(21) > Ožujak(35) > Travanj(11) > Svibanj(12) > Lipanj(19) > Srpanj(12) > Kolovoz(8) > Rujan(24) > Listopad(36) > Studeni(36) > Prosinac(15)

Područje

Gradnja(65)
Igre na sreću i zabavne igre(4)
Odvjetnici - tarife i kodeks(29)
OIB(7)
Opći porezni zakon(4)
Ostalo(1)
Porez na dobit(12)
Porez na dodanu vrijednost(45)
Porez na dohodak(24)
Posebni porezi i trošarine(1)
Radno-pravni odnosi(48)
Tržište kapitala(2)
Zakon o trgovini(1)

Izvor

HANFA(2)
Hrvatska odvjetnička komora(29)
Ministarstvo financija - porezna uprava(97)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(75)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(40)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite