Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2011
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 11
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 259)
Naslov Datum
Uputa u izreci lokacijske dozvole 19.12.2011
Povodom vašeg pitanja na ishođenje kojeg akta za građenje u izreci lokacijske dozvole treba uputiti investitora koji je podnio zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole za izgrađenu baznu stanicu VIPnet mreže na krovu postojeće poslovne zgrade, skrećemo vam pozornost da se s obzirom na predmet postupka izdavanja lokacijske dozvole propisan Zakonom o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11 i 90/11) u izreci lokacijske dozvole ne odlučuje o potrebi ...
Primjena lex specialis u radnopravnim odnosima 16.12.2011
1. Zakona o radu („Narodne novine“ broj 149/09 i 61/11, dalje kao: ZOR) proizlazi da se tim Zakonom (kao propisom „lex generalis“ u području radnih odnosa) uređuju radni odnosi u Republici Hrvatskoj, ako drugim (posebnim) propisom (kao propisom „lex specialis“ za određeno područje i određene slučajeve) ili međunarodnim ugovorom, koji je sklopljen i potvrđen u skladu s Ustavom te objavljen, a koji je na snazi, nije drukčije određeno. Nadalje, nekim posebnim propisima ...
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2011.g. 15.12.2011
Na temelju odredbi članka 6. točke 7. i 17. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine, broj 67/01, 94/01, 177/04 i 128/10), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10 i 114/11; u daljnjem tekstu: Zakon) i odredbi Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10 i 137/11; u daljnjem tekstu: Pravilnik) u svezi s popunjavanjem i podnošenjem godišnje porezne ...
Prijava poreza na dobit za 2011. godinu 15.12.2011
godinu 15.12.2011 410-10/11-01/4 Porez na dobit 513-07-21-01/11-1 Ministarstvo financija - porezna uprava Na temelju članka 6. točaka 7. i 17. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine broj 67/01, 94/01, 177/04 i 128/10), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08 i 80/10; u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10 i 137/11; u daljnjem ...
Stope prireza porezu na dohodak gradova i općina u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu 15.12.2011
Stope prireza porezu na dohodak gradova i općina u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu 15.12.2011-Porez na dohodak-Ministarstvo financija - porezna uprava Zagreb MMIN201D20111215N571219183
Oslobođenje od plaćanja pdv-a za projekte financirane iz pretpristupnih fondova 15.12.2011
stavka 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 149/09 i 89/11 - u daljnjem tekstu: Pravilnik) primjenjuje samo na Mjeru 301 IPARD programa čiji su krajnji korisnici jedinice lokalne samouprave (JLS) koje nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost, ali da i kod Mjere 301 korisnik (JLS) najprije u cijelosti mora platiti račune (s porezom na dodanu vrijednost), a naknadno, kada bude završena isplata (kada se točno bude znalo za koje prihvatljive troškove i u kojem ...
Građenje reklamnog panoa oglasne površine veće od 12 m2 14.12.2011
Građenje reklamnog panoa oglasne površine veće od 12 m2 14.12.2011 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Gradnja U povodu vašeg upita o nadležnosti za primjenu odredbe članka 5. Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (Nar. 21/09, 57/10, 126/10, 48/11) kojom je propisano da se bez lokacijske dozvole, a u skladu s potvrđenim glavnim projektom izrađenim u skladu s odlukom nadležnog tijela jedinice lokalne samouprave prema propisima kojima se uređuje ...
Pristup do zgrade s pomorskog dobra 13.12.2011
Pristup do zgrade s pomorskog dobra 13.12.2011 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Gradnja U povodu vašeg upita vezanog uz pristup s prometne površine u postupku izdavanja rješenja o izvedenom stanju, dajemo sljedeće mišljenje. Budući da je pomorsko dobro (more i obala) opće dobro koje je, isto kao i druge površine javne namjene, na uporabi svih, mišljenja smo da se pristup s pomorskog dobra do zgrade koja se ozakonjuje, može smatrati pristupom kojega ima na umu...
Pravo na povrat poreza u slučaju kada je poslodavcu odobren reprogram naplate poreznog duga 12.12.2011
Poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) i mirovine je solidarni dužnik u postupku obračunavanja i plaćanja poreza na plaću i mirovinu sukladno članku 27. Općeg poreznog zakona (Narodne novine, broj 147/08 i 18/11). Iznimno, radnik i osoba koja ostvaruje primitke (plaću) iz članka 14. Zakona nije dužnik poreza na dohodak za porez iz primitaka po osnovi nesamostalnog rada koji je poslodavac i isplatitelj primitka (plaće) obračunao i obustavio, ali ga nije uplatio, a naknadno je ...
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice 12.12.2011
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice 12.12.2011 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Gradnja U povodu vašeg upita o tome treba li prilikom utvrđivanja građevne čestice rješenjem o utvrđivanju građevne čestice uvažavati odredbe važećeg dokumenta prostornog uređenja koje se odnose na građevnu česticu i na građevinu, dajemo sljedeće mišljenje. Dakle, pri donošenju rješenja o utvrđivanju građevne čestice treba »uvažavati odredbe i voditi računa ...
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice 12.12.2011
Dakle, kod donošenja rješenja o utvrđivanju građevne čestice treba „uvažavati odredbe voditi računa o odredbama važećeg dokumenta prostornog uređenja koje se odnose na građevnu česticu i građevinu“, ako je to moguće obzirom na prostorne mogućnosti, a ako nije tada se predmetno rješenje donosi u skladu s pravilima struke, vodeći računa da se građevna čestica utvrdi tako da oblikom i veličinom omogućava redovitu uporabu građevine. 3.) Pitanje:„Tko na presliku ...
Definicija podruma 9.12.2011
PREDMET: definicija podruma- mišljenje, daje se Temeljem vašeg upita smatra li se podrumom etaža ispod prizemlja koja je s više od 50% volumena ukopana u zemlju, a ima jedno pročelje izvan terena, daje se mišljenje kako slijedi:Odredbom članka 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine", br. 76/07, 38/09 i 55/11) na način da se podrumom smatra dio građevine koji je potpuno ukopan ili je ukopan više od 50% svog volumena u konačno ...
Naknada za trošak prijevoza u osnovnoj školi 8.12.2011
Zaposlenici se isplaćuje naknada za trošak putovanja tako što je utvrđena najbliža stanica međumjesnog prijevoza u Đurđicu (nalazi se manje od 1 km od mjesta stanovanja) i poslodavac je od javnog prijevoznika tražio potvrdu o cijeni mjesečne karte od te stanice u Đurđicu do mjesta rada u Hercegovcu te je tu cijenu povećao za 10%. Zaposlenica traži da joj se naknadi i cijena mjesnog prijevoza jer od stanice međumjesnog prijevoza ne može doći na posao kako od te stanice nema ...
Zasnivanje radnog odnosa prelaskom na upražnjeno radno mjesto u osnovnoj školi 8.12.2011
1. Ove školske godine se otvara upražnjeno radno mjesto za učiteljicu razredne nastave u područnoj školi, a učiteljica razredne nastave s pojačanim engleskim jezikom koja je zaposlena u stalni radni odnos izražava želju promjene radnog mjesta, želi raditi kao učiteljica razredne nastave u područnoj školi. 1.2. Dva uvjeta se moraju ispuniti za primjenu instituta zamjene mjesta rada zaposlenika sukladno članku 45. stavak 4. točka 4. GKU-a: 1. da zaposlenici koji rade na ...
Posredovanje pri novom zapošljavanju u osnovnoj školi 8.12.2011
1. Sukladno odredbi članku 59. stavak 3. GKU-a ukoliko zaposlenik s 50 godina života i 25 godina radnog staža kod istog poslodavca pristane prihvatiti ugovor s utvrđenim manjim radnim vremenom od njegovog ugovorenog radnog vremena, poslodavac je dužan isplatiti razliku plaće, odnosno naknadu plaće u visini plaće po ugovoru o radu i plaće koju zaposlenik dobiva za obavljanje nepunog radnog vremena prihvaćenog u postupku posredovanja te druga po ugovoru o radu pripadajuća materijalna...
Zaštita zaposlenika zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti 8.12.2011
Ostvaruje li zaposlenik pravo na razliku između plaće koju bi ostvario za puno radno vrijeme na radnom mjestu za koje ima sklopljen ugovor o radu i zbroja invalidske mirovine i plaće koju ostvaruje za skraćeno radno vrijeme prema članku 102. GKU-a pravo na razliku između plaće koju bi ostvario za puno radno vrijeme na radnom mjestu za koje ima sklopljen ugovor o radu i zbroja invalidske mirovine i plaće koju ostvaruje za skraćeno radno vrijeme ostvaruje zaposlenik korisnik prava na ...
Porezno priznati rashodi pri ustupanju potraživanja uz neuobičajeno veliku proviziju 8.12.2011
ako „kartičarska kuća“ planira svoja potraživanja ustupiti specijaliziranom društvu, pri čemu bi za iznos ugovorenoga diskonta dobili ulazni račun, da li se osnovica poreza na dobit može umanjiti za iznos ustupljenih potraživanja, te da li je ugovoreni diskont porezno priznati rashod ako se potraživanje od 100 kuna ustupa za 10 kuna, odnosno uz diskont od 90 %.Sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08 i 80/10) porezna...
Mjerenje financijske imovine 5.12.2011
Prema HSFI 9 - Financijska imovina, amortizirani trošak financijske imovine je iznos po kojem je financijska imovina mjerena pri početnom priznavanju, umanjen za iznos otplate glavnice, uvećan ili umanjen za kumulativnu amortizaciju, primjenom metode efektivne kamatne stope za svaku razliku između početnog iznosa i iznosa po dospijeću, te umanjen za sva smanjenja (izravna ili kroz račun ispravka vrijednosti) zbog umanjenja vrijednosti ili nemogućnosti naplate. Odluka o objavljivanju ...
Važenje lokacijske dozvole za građenje u fazama 2.12.2011
PREDMET: važenje lokacijske dozvole za građenje u fazama- odgovor, daje se Povodom vašeg upita o važenju lokacijske dozvole za građenje u fazama obavještavamo vas da je prema dosadašnjem pravnom shvaćanju ovoga Ministarstva izraženom u upravno-pravnoj praksi prije stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 90/11), rok važenja od dvije godine određen lokacijskom dozvolom, rok u kojem je bilo potrebno zatražiti...
Zasnivanje radnog odnosa prelaskom na upražnjeno radno mjesto u osnovnoj školi 1.12.2011
Zasnivanje radnog odnosa prelaskom na upražnjeno radno mjesto u osnovnoj školi 1.12.2011. U školi profesorica hrvatskog jezika i knjižničarka radi na pola radnog vremena na neodređeno radno vrijeme kao knjižničarka, a otvoreno je radno mjesto profesora hrvatskoj jezika. Treba li se toj osobi, budući da ima traženu stručnu spremu, ponuditi dopuna stanice do pune norme ili se raspisuje natječaj za punu satnicu za novo radno mjesto?
Uvećanje plaće za smjenski i dvokratni rad u osnovnoj školi 1.12.2011
zaposlenica je jedan tjedan radila u prijepodnevnoj smjeni, kada je srijedom dolazila još dva školska sata raditi popodne, a drugi tjedan radila je u poslijepodnevnoj smjeni. promijenilo joj se zaduženje i u tjednu kad radi u prijepodnevnoj smjeni, srijedom i petkom dva sata radi popodne, a u tjednu kad radi u poslijepodnevnoj smjeni ponedjeljkom radi dva sata ujutro. 31. st. 6. GKU-a ukoliko zaposlenica zbog obavljanja poslova iz svog ugovora o radu mora putovati do matične ili druge ...
Naknada za trošak prijevoza, poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu, osnovne škole sa statusom škola s otežanim uvjetima rada 1.12.2011
4. Postavlja se upit za tumačenje kriterija za odlučivanje o poslovno uvjetovanom otkazu ugovora o radu, konkretno je li mjesto rada (matična škola, područna škola) kriteriji temeljem kojeg se odlučuje o tome kojem će zaposleniku prestati radni odnos? 25. GKU-a pobrojane su sve osnovne škole iz Primorsko-goranske županije kojima je utvrđen status škole s otežanim uvjetima rada i u kojima zaposlenici ostvaruju pravo na postotno uvećanje plaće, a među njima nije niti je bila ...
Dodatak na plaću za rad u posebnim uvjetima u osnovnoj školi 1.12.2011
Imaju li učitelji odgojnih predmeta (likovna, glazbena i tehnička kultura te tjelesna i zdravstvena kultura) u osnovnim školama pravo na dodatak na plaću za rad s učenicima koji imaju rješenje za rad po prilagođenom ili posebnom programu odnosno s učenicima s motoričkim oštećenjima koji imaju rješenje za prilagođeni program? 24. st. 1. t. 7. GKU-a svaki učitelj, što uključuje i učitelje odgojnih predmeta, a koji radi s učenicima po prilagođenom programu i to za svaki ...
Naknada za trošak prijevoza, uvećanje plaće za smjenski i dvokratni rad u osnovnoj školi 1.12.2011
3. Zaposlenike zanima ostvaruju li pravo na uvećanje naknade prijevoza od 10% ukoliko na posao dolaze drugim prijevoznim sredstvom, a ne onim za koje im poslodavac podmiruje troškove prijevoza? 4. Je li je ispravna isplata prijevoza ako se zaposleniku isplaćuje prijevoz sa mjesta stanovanja koje nije navedeno u PK kartici i osobnoj iskaznici i treba li u tom slučaju zaposlenik dati izjavu? 6. Upit je nejasno postavljen i iz njega se ne može utvrditi ispunjava li zaposlenica uvijete za ...
Financiranje produženog boravka učitelja u osnovnoj školi 1.12.2011
0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Odgoj i obrazovanje Postavljen je upit vezan uz problem financiranja učitelja koji rade u produženom boravku. Povjerenstvo nije nadležno za utvrđivanje načina i izvora financiranja produženog boravka s obzirom da to nije regulirano GKU-om već je regulirano odredbom čl.
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 11 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2011(259)
> Siječanj(14) > Veljača(21) > Ožujak(35) > Travanj(11) > Svibanj(12) > Lipanj(19) > Srpanj(12) > Kolovoz(8) > Rujan(24) > Listopad(36) > Studeni(36) > Prosinac(31)

Područje

Gradnja(65)
Igre na sreću i zabavne igre(4)
Odgoj i obrazovanje(16)
Odvjetnici - tarife i kodeks(29)
OIB(7)
Opći porezni zakon(4)
Ostalo(1)
Porez na dobit(12)
Porez na dodanu vrijednost(45)
Porez na dohodak(24)
Posebni porezi i trošarine(1)
Radno-pravni odnosi(48)
Tržište kapitala(2)
Zakon o trgovini(1)

Izvor

HANFA(2)
Hrvatska odvjetnička komora(29)
Ministarstvo financija - porezna uprava(97)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(75)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(40)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(16)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite