Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2008
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 92)
Naslov Datum
Izdavanja uvjerenja za uporabu građevine 29.12.2008
U svrhu izdavanja predmetnog uvjerenja i utvrđivanja činjenica bitnih za njegovo izdavanje stranka je u svom zahtjevu dužna navesti građevinu (mjesto, ulica, kućni broj i/ili oznaku zemljišta na kojemu se nalazi) za koju traži izdavanje uvjerenja, klasu, urudžbeni broj i datum građevinske dozvole, te se od nje ne može tražiti dostava dokumenata potrebnih za utvrđivanje činjenica bitnih za izdavanje uvjerenja niti drugih dokumenata kao što su posebna geodetska podloga, geodetski ...
Pravo na odbitak pretporeza kod priređivanja igara na sreću u igračnicama i na automatima 23.12.2008
Prema odredbama članka 11. stavak 1. točka 3. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, od broja 47/95 do 76/07) priređivanje posebnih igara na sreću u igračnicama i automat klubovima te klađenje oslobođeno je plaćanja poreza na dodanu vrijednost, a poduzetnik koji obavlja ove djelatnosti ne zaračunava porez na dodanu vrijednost na računima za isporučena dobra i obavljene usluge te nema pravo odbitka pretporeza po ulaznim računima za nabavljenu opremu za igre na ...
Usklađenje prostornih planova u odnosu na obvezu izrade UPU-a i DPU-a 19.12.2008
Zakona o prostornom uređenju i gradnji propisano da se u svrhu izrade UPU-a ili DPU-a, čija je obveza izrade propisana prostornim planom šireg područja, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom o izradi na području obuhvata toga plana zabraniti izdavanje lokacijskih dozvola i rješenja o uvjetima građenja za građenje novih i/ili rekonstrukciju postojećih građevina te rješenja o izvedenom stanju i potvrde izvedenog stanja do donošenja toga plana, ali ne duže ...
Trgovina u inozemstvu 15.12.2008
, o obvezi obračunavanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost u slučaju kada ta tvrtka kupuje robu u inozemstvu na paritetu CIP Luka „B“, te istu robu na istom paritetu prodaje drugoj tuzemnoj tvrtki kojoj je krajnji cilj prodaja robe u inozemstvu. Prema odredbi članka 5. stavak 2. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 76/07) mjestom isporuke dobra razumijeva se mjesto gdje se dobro nalazi u trenutku isporuke ako nije otpremljeno, a ako je ...
Porezni tretman realizacije opcijskog ugovora sklopljenog s povezanim društvom iz inozemstva 15.12.2008
Obzirom da je člankom 16. stavak 3. točka 9. Pravilnia propisano da se pri davanju dionica vrijednost primitka utvrđuje na nominalnu vrijednost dionica ili na tržišnu vrijednost ako je veća od nominalne, a da se razlika u cijeni između prodajne odnosno nominalne i tržišne cijene dionica koje isplatitelj daje fizičkim osobama smatra primitkom u naravi, te obzirom da utvrđivanje vrijednosti primitka u naravi po osnovi realizacije prava iz opcije,a od kojeg se utvrđuje drugi dohodak ...
Kamate na zajmove dioničara i članova društva 11.12.2008
Sukladno članku 8. stavku 1. Zakona u kamate iz članka 7. stavka 1. točke 12. Zakona spadaju i kamate na zajmove koji su primljeni od dioničara odnosno člana društva koji drži najmanje 25% dionica ili udjela u kapitalu ili glasačkih prava u poreznom obvezniku, ako bilo kada u poreznom razdoblju ti zajmovi premaše četverostruku svotu udjela toga dioničara odnosno člana društva u kapitalu ili glasačkom pravu, utvrđenu u odnosu na svotu i razdoblje trajanja zajmova u poreznom ...
Porez na dodanu vrijednost na knjige 9.12.2008
(Promidžbenim sadržajem smatra se onaj sadržaj u kojem se kao pretežiti dio (više od 50%) pojavljuju promidžbene poruke),2. izrađene su u tehničkom smislu u obliku knjige, otisnute na arcima papira ili već spomenutim nositeljima teksta ili u obliku slobodnih listova, 3. imaju najmanje 49 stranica (definicija UNESCO-a) ne računajući korice i naslovnu stranicu, osim dječjih knjiga – bojanki, slikovnica bez teksta te tiskanih nota i umetaka za knjige u obliku slobodnih listova koji...
Obracun pdv-a prilikom isporuka sendvica kojima je protekao rok valjanosti 5.12.2008
Na postavljeni upit o osnovici za obračun i plaćanje poreza na dodanu vrijednost, odnosno obračunava li se porez na dodanu vrijednost na iznos naknade iskazane na računu za isporuku sendviča kojima je protekao rok valjanosti ili na nabavnu vrijednost sendviča koja predstavlja cijenu proizvodnje, odgovaramo u nastavku. U tom slučaju radi se o isporuci stočne smjese oporezivoj u smislu članka 2. stavak 1. Zakona, a na iznos naknade sukladno članku 8. stavak 1. Zakona obračunava se ...
Obračun pdv-a u slučaju postavljanja vlastitih osnovnih sredstava u prodajne objekte drugih poslovnih subjekata 5.12.2008
Naime, radi unapređenja prodaje proizvoda iz vlastite proizvodnje vrlo često poduzetnici daju drugim poduzetnicima (koji mogu i ne moraju biti obveznici poreza na dodanu vrijednost) na uporabu osnovna sredstva primjerice rashladne uređaje, automate za pića i napitke i slično, te se postavlja pitanje smatraju li se navedene poslovne aktivnosti oporezivom isporukom u smislu odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost. Međutim, potrebno je naglasiti da se svaki pojedini slučaj razlikuje ...
Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke (NN – Međunarodni ugovori 9/06) 2.12.2008
Članak 28. citiranog Ugovora predstavlja lex specialis u odnosu na odredbu članka 4. Ugovora, koji propisuje rezidentnost, što je i izraženo u tekstu članka 28. stavak 3.. Neovisno o odredbama članka 4., fizička osoba koja je član diplomatske misije ili konzularnog ureda ili stalnog predstavništva države ugovornice u drugoj državi ugovornici ili nekoj trećoj državi, za potrebe ovoga Ugovora, smatrat će se rezidentom države koju zastupa, a) ako prema međunarodnom pravu u ...
Prepuštanje poslova drugim izvođačima 28.11.2008
Prepuštanje poslova drugim izvođačima Poroveden je postupak javne nabave i sklopljen ugovor u vrijednosti oko 6 milijuna HRK. Nakon sklapanja ugovora, izvođač samoinicijativno i bez znanja naručitelja daje drugim izvoditeljima oko 85% posla. Člankom 73. točkom 3. Zakon o javnoj nabavi (NN 110/07) propisano je da svaka ponuda mora sadržavati podatke o dijelovima ugovora koje ponuđač namjerava ustupiti podizvođaču odnosno podisporučitelju u obliku podugovora, bez obzira je li to ...
Porezni tretman stipendija koje se isplaćuju na teret sredstava IPA fonda 28.11.2008
56/90, 135/97, 8/98-proč.tekst, 113/00, 124/00-proč.tekst, 28/01, 41/01-proč.tekst, 55/01-ispravak), prema kojima međunarodni ugovori koji su sklopljeni i potvrđeni u skladu s Ustavom i objavljeni, a koji su na snazi, čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske, a po pravnoj su snazi iznad zakona, proizlazi da stipendije koje će se isplaćivati na teret sredstava IPA fonda u tijeku provođenja Programa za cjeloživotno učenje i Programa Mladi na djelu Europske zajednice te ...
Podaci o kupoprodajnom ugovoru 25.11.2008
Odredbe Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 127/2000, 86/01 - ispravak i 150/02) propisuju: zastara prava na utvrđivanje porezne obveze i kamata počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi porezne obveze i kamate, dok zastara prava na naplatu poreza i kamata počinje teći istekom godine u kojoj je porezni obveznik sam utvrdio poreznu obvezu ili nakon isteka godine u kojoj je porezno tijelo utvrdilo poreznu obvezu i kamate (članak 90. stavci 2. i 4. navedenog ...
Tumačenje članka 14. Pravilnika o porezu na dohodak 25.11.2008
Tumačenje članka 14. Pravilnika o porezu na dohodak 25.11.2008 410-01/08-01/1349 Porez na dohodak 513-07-21-01/08-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Sindikat 'A' dostavio nam je upit koji se odnosi na tumačenje odredbi članka 14. Pravilnika o porezu na dohodak ( 'NN' br. Člankom 14. stavak 2. Pravilnika o porezu na dohodak propisano je da se neoporezive isplate izdataka za službena putovanja iz članka 13. istoga Pravilnika (dnevnica, naknada prijevoznih troškova, naknada ...
Nabava električne energije 21.11.2008
jedini opskrbljivač električnom energijom. Opskrba električnom energijom uređena je Zakonom o energiji („Narodne novine“ broj 68/01, 177/04, 76/07) i Zakonom o tržištu električne energije („Narodne novine“ broj 177/04, 76/07). Zakonom o tržištu električne energije u članku 31. propisano je da povlašteni kupac može slobodno izabrati opskrbljivača električne energije te da od 1. srpnja 2008. Vezano uz opskrbu električnom energijom, ističemo da je zbog ranije navedenog ...
Izdavanje lokacijskih dozvola za elektroničku komunikacijsku opremu koja se postavlja na postojećim građevinama ( antenski prihvat) i elektroničke komunikacijske opreme koja se postavlja na samostojećim antenskim stupovima 19.11.2008
ŽUPANIJE Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju i Ispostave upravnih odjela-svima GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet PODRUČNI UREDI GRADA ZAGREBA-svima VELIKI GRADOVI I GRADOVI SJEDIŠTA ŽUPANIJA Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju- svima Predmet: Izdavanje lokacijskih dozvola za elektroničku komunikacijsku opremu koja se postavlja na postojećim građevinama ( antenski prihvat) ...
Faktoring (otkup potraživanja) 18.11.2008
Faktoring (otkup potraživanja)18.11.2008 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Ubraja li se faktoring (otkup potraživanja) u financijske usluge iz čl. godine stupanjem na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi, NN 125/08 – članak 5. stavak 1. točka 8.) propisuje da se Zakon ne primjenjuje na financijske usluge u vezi s izdavanjem, prodajom, kupnjom ili prijenosom vrijednosnih papira ili drugih financijskih instrumenata, osobito za poslove koji ...
Izvješće o javnoj nabavi 18.11.2008
3. Uredbe o sadržaju i načinu dostavljanja izvješća o javnoj nabavi (NN 14/08). Člankom 3. Uredbe propisano je da su naručitelji dužni dostaviti izvješće na temelju podataka iz Elektroničkog oglasnika javne nabave u „Narodnim novinama“ što znači da će se podaci generirati iz Obavijesti o sklopljenim ugovorima, a bit će generirani i prikazani u izvješću za onu godinu kada je Obavijest o sklopljenim ugovorima objavljena. U tom slučaju može doći da određenog vremenskog ...
Javno nadmetanje 17.11.2008
Javno nadmetanje 17.11.2008 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Naručitelj zbog, po njegovom mišljenju, nepotpune dokumentacije za nadmetanje koju je otkupio, nije predao ponudu na javno nadmetanje. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08) u postupku pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM) žalitelj plaća naknadu za vođenje postupka u iznosu od: 2.000,00 kuna za procijenjenu vrijednost nabave do iznosa propisanih u članku 128. Prema važećoj ...
Rokovi dostave odgovora na žalbu 14.11.2008
Rokovi dostave odgovora na žalbu 14.11.2008 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Naručitelj traži pojašnjenje rokova dostave odgovora na žalbu Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (DKOM). Na računanje rokova iz Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07) primjenjuju se odredbe o rokovima sukladno Zakonu o općem upravnom postupku (NN 53/91, 103/96) što je propisano u članku 38. Zakona o javnoj nabavi. Isti članak u stavku 2. navodi da kada je rok određen po ...
Obavijest o poništenju nadmetanja 13.11.2008
U skladu sa člankom 95. stavkom 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07, 125/08), javni naručitelj mora objaviti odluku o poništenju na isti način kao i poziv na nadmetanje u slučaju poništenja postupka javne nabave na temelju odredaba članka 93. (ako postanu poznate okolnosti koje bi, da su bile poznate prije pokretanja postupka javne nabave, dovele do neobjavljivanja poziva za nadmetanje ili do sadržajno bitno drugačijeg poziva za nadmetanje) i članka 94. stavka 1. točke 4. (ako ...
Inozemni ponuditelj 12.11.2008
Inozemni ponuditelj 12.11.2008 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Može li se u postupku javne nabave radova koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave, kao ponuditelj javiti i društvo koje je registrirano izvan Republike Hrvatske, odnosno u državi članici Europske unije? Sukladno tim načelima, na svaki postupak javne nabave radova, koji je objavljen u Narodnim novinama može se javiti i ponuditelj koji je registriran izvan Republike Hrvatske i ne mora ...
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima 11.11.2008
Potvrda o uredno ispunjenim ugovorima 11.11.2008 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Naručitelj je zaprimio zahtjev za izdavanje potvrde o uredno ispunjenim ugovorima o javnoj nabavi robe, a u svrhu dokazivanja tehničke i stručne sposobnosti sukladno čl. 52. st. 1. t. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07). Međutim, tvrtka koja je uputila zahtjev, neke sklopljene ugovore nije ispunila u danim rokovima te se nije ponijela profesionalno u duhu dobrog gospodarstvenika. Zakon o...
Rok za dostavu zahtijeva 10.11.2008
Sukladno odredbama članka 41. stavka 3. i članka 42. stavka 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 110/07), rok za dostavu ponude je najmanje 20 dana od dana kada je odaslan poziv za dostavu ponude, a rok za dostavu zahtjeva za sudjelovanje iznosi najmanje 20 dana od dana kada je odaslana objava. Člankom 24. stavkom 5. Zakona propisano je da u slučaju da je broj sposobnih natjecatelja manji od objavljenog broja kojima će biti upućen poziv na dostavu ponude ili na pregovaranje, onda javni ...
Korekcija cijena 7.11.2008
Zakon o javnoj nabavi (NN 110/07) u članku 55. propisuje koje zahtjeve određuje naručitelj prilikom izrade dokumentacije za nadmetanje, a odnose se na oblik ponude, sadržaj ponude, rok valjanosti ponude, cijenu ponude, tehničke specifikacije, ugovorne odredbe i dokaze koje su gospodarski subjekti obvezni dostaviti uz ponudu. Na taj način ugovorne strane zaštićuju vrijednost činidbi kod isporuke robe i izvođenja usluga i radova od promjena koje mogu nastati od trenutka sklapanja ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2008(92)
> Siječanj(4) > Veljača(9) > Ožujak(6) > Travanj(8) > Svibanj(8) > Lipanj(4) > Kolovoz(4) > Rujan(9) > Listopad(10) > Studeni(20) > Prosinac(10)

Područje

Doprinosi(4)
Gradnja(5)
Gradski i općinski porezi(1)
Javna nabava(36)
Odvjetnici - tarife i kodeks(1)
Opći porezni zakon(1)
Ostalo(5)
Porez na dobit(9)
Porez na dodanu vrijednost(15)
Porez na dohodak(11)
Porez na promet nekretnina(1)
Radno-pravni odnosi(1)
Tržište kapitala(2)

Izvor

HANFA(2)
Hrvatska odvjetnička komora(1)
Ministarstvo financija - porezna uprava(47)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(1)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(5)
Uprava za sustav javne nabave(36)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite