Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2006
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 176)
Naslov Datum
Osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik 21.12.2006
, polica osiguranja kod kojih osiguranik na sebe preuzima investicijski rizik mora sadržavati: ugovorne strane (naziv i sjedište); ime, prezime, adresu i datum rođenja osigurane osobe; rizik odnosno rizike obuhvaćene osiguranjem; datum početka i datum isteka osiguranja; iznos odnosno iznose osigurane svote za pojedini rizik; premiju osiguranja; nadnevak izdavanja police; potpise ugovornih strana;2. Sukladno odredbama Zakona o osiguranju, članak 89. kod sklapanja ugovora o osiguranju ...
Oporezivanje časopisa e-Kids 21.12.2006
Oporezivanje časopisa e-Kids 21.12.2006 410-19/06-01/180 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21/06-4 Ministarstvo financija - porezna uprava Poduzeće za nakladu, informatiku i edukaciju "A", obratilo nam se s upitom oporezuje li se edukativni časopis e-Kids namijenjen učenicima osnovnih škola porezom na dodanu vrijednost po stopi 0%. Upitu su priložili očitovanje Agencije za odgoj i obrazovanje, Podružnica Split klasa: 602-01/06-01/27, ur.broj: 561-08/16-01 od 31. kolovoza 2006. (...
Porezno priznati neoporezivi dio stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu 20.12.2006
Porezno priznati neoporezivi dio stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu 20.12.2006 410-18/06-01/26 Porez na dohodak 513-07-21-01/06-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Od banke "A" primili smo upit može li se članak 45. stavak 1. točka 3. Pravilnika o porezu na dohodak primijeniti na dodjelu stipendija u slijedećem slučaju: banka "A" namjerava provesti natječaj radi dodjele stipendija do visine 4.000,00 kuna mjesečno u svrhu stipendiranja točno određenih profila ...
PDV kod društva za upravljanje investicijskim fondovima 19.12.2006
PDV kod društva za upravljanje investicijskim fondovima 19.12.2006 410-19/06-01/69 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/06-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Društvo 'A', postavilo nam je pitanje smatra li se usluga upravljanja investicijskim fondovima rizičnog kapitala osnovanih temeljem Zakona o investicijskim fondovima (Nar. Prema odredbi stavka 3. istog članka, isporukom vrijednosnica smatraju se i usluge čuvanja i upravljanja vrijednosnim papirima, poslovi uvođenja ...
Određivanje mjesta oporezivanja usluga 18.12.2006
U vezi navedenog postavljeno je pitanje treba li tuzemni poduzetnik A prilikom ispostavljanja računa inozemnom poduzetniku za najam linije za prijenos podataka obračunati porez na dodanu vrijednost ili se radi o usluzi koja se prema članku 5. stavak 5. i 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05), oporezuje prema sjedištu primatelja usluge? Stoga, ako poduzetnik A posebno zaračunava uslugu prijenosa podataka putem telekomunikacijske linije za ...
Prijava poreza na dobit za 2006. godinu 18.12.2006
godinu 18.12.2006 410-10/06-01/54 Porez na dobit 513-07-21-01/06-1 Ministarstvo financija - porezna uprava Na temelju članka 6. točaka 7. i 15. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine broj 67/01, 94/01 i 177/04), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05 i 57/06, u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05, u daljnjem tekstu: Pravilnik), u svezi s popunjavanjem i podnošenjem prijave ...
Porez na tvrtku i članarine turističkoj zajednici 18.12.2006
u stečaju, postoji li obveza plaćanja poreza na tvrtku i članarine turističkoj zajednici za pravnu osobu u stečaju, u nastavku odgovaramo:Člankom 42. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj: 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 07/01, 117/01, 150/02, 147/03 i 132/06) propisano je da su obveznici poreza na tvrtku ili naziv pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i ...
Vođenje poslovnih knjiga obveznika poreza na dobit 12.12.2006
U članku 55. stavci 8. i 11. istoga Zakona propisano je da se poslovne knjige i druge evidencije s pripadajućom dokumentacijom moraju voditi i čuvati na način da su dostupne poreznim tijelima i to:1. u poslovnim prostorijama ili, ako nema poslovnih prostorija, u stanu poreznog obveznika, ili 2. kod opunomoćenika ili 3. kod osobe koja za poreznog obveznika vodi poslovne knjige. 4. U svezi vrijednosti koja bi se zaračunala za računovodstvene usluge, Zakon o porezu na dobit u članku 13. ...
Primjena nulte stope pdv-a 8.12.2006
stavak 1. točka c) i t) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05) propisano je da se porez na dodanu vrijednost plaća po stopi 0% na knjige stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog, i obrazovnog sadržaja, te na udžbenike za predškolski odgoj i obrazovanje, za osnovno, srednje i visoko obrazovanje, otisnute na papiru ili na drugim nositeljima teksta kao i na znanstvene časopise. U svrhu oporezivanja porezom na dodanu vrijednost odredbama ...
Dio osobnog odbitka za darovanja dana u tuzemstvu 6.12.2006
Shodno navedenom, porezni obveznik može izvršiti darovanje te uvećati svoj osobni odbitak za dano darovanje pod slijedećim uvjetima, u skladu sa Zakonom o porezu na -dohodak: da je darovanje dano u tuzemstvu u naravi i u novcu doznačenim na -žiroračun, da je darovanje dano u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, športske i vjerske -svrhe, da je darovanje dano udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim -propisima, da porezni...
Dohodak od otuđenja nekretnina stečenih u postupku vraćanja oduzete imovine 6.12.2006
Dohodak od otuđenja nekretnine ne oporezuje se ako je:1. nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove obitelji,2. nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon tri godine od dana nabave,3. otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji,4. otuđenje izvršeno između razvedenih bračnih drugova, a otuđenje je u neposrednoj svezi s razvodom braka,5. otuđenje u neposrednoj svezi s ...
Osnovica za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje inozemnog umirovljenika 6.12.2006
Osnovica za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje inozemnog umirovljenika 6.12.2006 411-01/06-01/8 Doprinosi 15-07-21-01/06-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Od gospođe "A.B." iz Čakovca, zaprimljen je upit vezan uz primjenu Zakona o doprinosima za obvezna osiguranja (Narodne novine, broj 147/02, 175/03 i 177/04 - dalje u tekstu Zakon) odnosno o načinu utvrđivanja osnovice za obračun doprinosa za zdravstveno osiguranje osiguranika po osnovi mirovine i invalidnine koju ...
Isplata terenskog dodatka izaslanim ranicima 5.12.2006
Č lankom 13. stavak 2. to č ka 16. Pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine" broj 95/05, 96/06) propisano je da se u skladu s č lankom 10. to č ka 9. Zakona o porezu na dohodak, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju iznosi š to ih poslodavci ispla ć uju svojim radnicima, a izme đ u ostalih ni terenski dodatak u inozemstvu do 250,00 kuna dnevno na ime pokri ć a tro š kova prehrane i drugih tro š kova radnika na terenu u inozemstvu, osim tro š kova ...
Priznavanje troškova osobnog automobila kao poslovnih izdataka kod iznajmljivanja 4.12.2006
Nabavna vrijednost dobara dugotrajne imovine evidentiranih u popisu dugotrajne imovine, otpisuje se u skladu s člankom 24. stavak 4. Zakona o porezu na dohodak odnosno na način propisan člankom 12. Zakona o porezu na dobit ("Narodne novine" broj 177/04, 90/05, 57/06) i člankom 22. Pravilnika o porezu na dobit ("Narodne novine" broj 95/05).Člankom 21. stavak 1. Zakona o porezu na dohodak propisano je da se poslovnim izdacima koji umanjuju primitke ostvarene u samostalnim djelatnostima i ...
Povrat doprinosa uplaćenih iz osnovice iznad najviše godišnje osnovice 1.12.2006
Kako je, u konkretnom slučaju, riječ o osobi koja je osigurana po osnovi rada za poslodavca upućujemo i na odredbe Zakona o radu (Narodne novine, broj 137/04 - pročišćeni tekst) prema kojima odnos poslodavca i radnika traje unutar određenog razdoblja a za vrijeme trajanja toga odnosa poslodavac je dužan prijaviti radnika na obvezna osiguranja i odjaviti ga s danom prestanka radnog odnosa a dužan mu je i isplatiti plaću za rad te osigurati i sva ostala prava sukladno odredbama Zakona...
Porez na dohodak - izdaci po osnovi uplaćenih premija zdravstvenog osiguranja 27.11.2006
Porez na dohodak - izdaci po osnovi uplaćenih premija zdravstvenog osiguranja 27.11.2006 410-01/06-01/1104 Porez na dohodak 513-07-21-01/06-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Društvo "A" dostavilo nam je upit koji se odnosi na tumačenje članka 12. stavak 9. Zakona o porezu na dohodak ("Narodne novine" broj 177/04) u dijelu koji se odnosi na priznavanje izdataka po osnovi uplaćenih premija dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja, u odnosu na odredbe novih propisa o ...
Da li usluga smještaja i prehrane radnika na terenu podliježe oporezivanju pdv-a po stopi od 10% 27.11.2006
Da li usluga smještaja i prehrane radnika na terenu podliježe oporezivanju pdv-a po stopi od 10%27.11.2006 410-01/06-01/942 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/06-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Navedenim dopisom zatražili ste naš odgovor na sljedeća pitanja:1. Podliježu li usluge smještaja i prehrane radnika na terenu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost po stopi 10%, kada porezni obveznik koji je u sustavu poreza na dodanu vrijednost, a obavlja djelatnost ...
Carinska davanja, oporezivanje pdv-om i porezom po odbitku autorskih prava 27.11.2006
Porez po odbitku u smislu članka 31. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine, broj 177/04, 90/05 i 57/06), i članka 49. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine, broj 95/05), je porez kojim se oporezuje dobit koju ostvari nerezident u Republici Hrvatskog, a plaća se, između ostalog, na autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva (primjerice prava na reprodukciju, patente, licencije, zaštitni znak i druga slična prava) koja se plaćaju inozemnim osobama koje nisu ...
Obveza upisa u sustav pdv-a 24.11.2006
, pravna je osoba registrirana za obavljanje djelatnosti stalnog smještaja starijih i nemoćnih osoba izvan vlastite obitelji, stoga postavlja pitanje je li obvezno upisati se u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost ili se na njega može primijeniti porezno oslobođenje propisano člankom 11. stavak 1. točka 6. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05). Upitu je priloženo i Odobrenje Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo, rad i socijalnu ...
Oporezuju li se usluge rada u inozemstvu prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost 23.11.2006
Obzirom da posluju i sa inozemnim partnerima postavljaju pitanje da li se usluge rada auto-dizalicama u inozemstvu te najam auto-dizalice i posade inozemnom poslovnom partneru oporezuju prema odredbama hrvatskog Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 47/95 do 90/05).U vezi navedenog odgovaramo u nastavku. stavak 3. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, od broja 60/96 do 153/05). Kod usluga ustupanja osoblja i iznajmljivanja pokretnih dobara, osim ...
Porezni tretman dodjele Filmske nagrade za ljudska prava 17.11.2006
Predujam poreza na dohodak u tom slu č aju obra č unava, obustavlja i upla ć uje isplatitelj drugog dohotka po osnovi autorske naknade za umjetni č ko djelo i to pri svakoj isplati i istodobno s isplatom, od utvr đ enog dohotka kao razlike izme đ u autorske naknade koja se umanjuje za 55% izdataka na ime neoporezivog dijela umjetni č kog autorskog honorara i 30% priznatih izdataka ( č lanak 75. stavak 4. Pravilnika o porezu na dohodak), po stopi od 25%, u skladu s č lankom 48. stavci...
Izdavanje potvrde o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost 15.11.2006
Izdavanje potvrde o oslobođenju od plaćanja poreza na dodanu vrijednost 15.11.2006 410-01/06-01/946 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/06-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Iz predmetnog spisa razvidno je da je društvo za komunalnu djelatnost „A", od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, kao nadležnog državnog tijela temeljem članka 3. Uredbe o provođenju Sporazuma o gospodarskoj, tehničkoj i srodnoj pomoći između Vlade RH i Vlade SAD (Narodne novine, ...
Pravo na porezne i carinske olakšice prilikom uvoza traktora 15.11.2006
Uz zahtjev podnosi -se: potvrda nadležnog ministarstva o statusu korisnika olakšice,isprava Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o nezaposlenosti korisnika -olakšice, pisana izjava o nekorištenju predmetnih -olakšica, isprava o pravnom statusu korisnika olakšice kao poduzetnika u svrhu obavljanja djelatnosti za koju se oprema uvozi i to za obavljanje poljoprivredne djelatnosti izvadak iz zemljišnih knjiga, katastarskih evidencija ili druga odgovarajuća isprava o raspolaganju ...
Porezno priznati neoporezivi dio stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu 13.11.2006
Porezno priznati neoporezivi dio stipendije studenata na sveučilištima u tuzemstvu 13.11.2006 410-01/06-01/854 Porez na dohodak 513-07-21-01/06-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Od Grada Zagreba primili smo upit može li se članak 45. stavak 1. točka 3. Pravilnika o porezu na dohodak primijeniti na Stipendiju Grada Zagreba prema Odluci o Stipendiji Grada Zagreba - pročišćeni tekst ('Službeni glasnik Grada Zagreba' 2/06), koja se dodjeljuje studentima putem javnog natječaja ...
Oporezivanje plaća po sudskoj presudi 13.11.2006
Pravilnika o porezu na dohodak ('Narodne novine' broj 95/05) propisano je da se predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada obračunava tijekom istog mjeseca svakog poreznog razdoblja isplaćenog primitka od nesamostalnog rada iz članka 14. toga Zakona i članaka 11., 12. i 15. toga Pravilnika, umanjenog za obračunane i uplaćene doprinose za obvezna osiguranja iz primitka po posebnim propisima i umanjenog za iznos uplaćenih premija osiguranja iz članka 12. stavak 9. i članka 16. ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 8 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2006(176)
> Siječanj(9) > Veljača(16) > Ožujak(20) > Travanj(11) > Svibanj(22) > Lipanj(17) > Srpanj(12) > Kolovoz(9) > Rujan(9) > Listopad(21) > Studeni(15) > Prosinac(15)

Područje

Doprinosi(11)
Gradnja(1)
Gradski i općinski porezi(1)
Opći porezni zakon(6)
Ostalo(5)
Porez na dobit(14)
Porez na dodanu vrijednost(55)
Porez na dohodak(76)
Porez na promet nekretnina(1)
Posebni porezi i trošarine(2)
Radno-pravni odnosi(1)
Tržište kapitala(1)
Županijski porezi(2)

Izvor

HANFA(1)
Ministarstvo financija - porezna uprava(173)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(1)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(1)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite