Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > 2009
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 164)
Naslov Datum
Prijava u registar i brisanje iz registra obveznika poreza na dodanu vrijednost od 01.01.2010. 31.12.2009
31.12.2009 410-19/09-01/219 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/09-1 Ministarstvo financija - porezna uprava Na temelju odredbi članka 6. točke 7. i 15. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine, broj 67/01, 94/01 i 177/04), radi jedinstvenog postupanja u primjeni Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 47/95., 106/96., 164/98., 105/99., 54/00., 73/00., 127/00., 48/04., 82/04., 90/05., 76/07., 87/09. i 94/09.- u daljem tekstu: Zakon), i Pravilnika o porezu na dodanu ...
Godišnja prijava poreza na dobit za 2009. godinu 22.12.2009
godinu Na temelju članka 6. točaka 7. i 15. Zakona o poreznoj upravi (Narodne novine broj 67/01, 94/01 i 177/04), radi jedinstvenog postupanja u primjeni odredbi Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05 i 57/06; u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05, 133/07, 156/08 i 146/09; u daljnjem tekstu: Pravilnik), u svezi s popunjavanjem i podnošenjem prijave poreza na dobit, obrasca PD, službenicima Porezne uprave dajemo sljedeću ...
Tumačenje ugovora o visini naknade odvjetniku 19.12.2009
Tumačenje ugovora o visini naknade odvjetniku 19.12.2009 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:1.HOK nije ovlaštena tumačiti ugovore odnosno davati pravna mišljenja o ugovorima. 3. Tarife o nagradama i može se ugovoriti nagrada s obzirom na uspjeh u sporu time da osnovicu za obračun takve nagrade čini tržišna vrijednost nekretnine koja je predmet spora. 3.Ugovor o zastupanju prema uspjehu u sporu odvjetnik nije u obvezi prijaviti Hrvatskoj ...
Suđenje u razumnom roku 19.12.2009
Suđenje u razumnom roku 19.12.2009 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:1.Sastav tužbe radi suđenja u razumnom roku obračunava sukladno odredbi Tbr. 3. Tarife može sa strankom pisanim ugovorom ugovoriti nagradu u postotku u ovisnosti od uspjeha u sporu time da osnovicu za obračun čini vrijednost nekretnine koja je predmet spora dok ne može sa strankom ugovoriti na ime nagrade dio predmeta spora tj. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad ...
Visina nagrade odvjetniku u prekršajnom postupku 19.12.2009
Visina nagrade odvjetniku u prekršajnom postupku 19.12.2009 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Nagrada za rad odvjetnika u prekršajnom postupku određuje temeljem odredbe Tbr. 6. Tarife, odnosno da nagrada iznosi 50 bodova za svaki dan rasprave time da odvjetniku ukoliko rasprava traje dulje od 1 sata, za svaki sljedeći započeti sat rasprave pripada dodatna nagrada u visini od 50 bodova. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN...
Ugovorena visina naknade odvjetniku 19.12.2009
Ugovorena visina naknade odvjetniku 19.12.2009 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik i stranka u imovinsko-pravnim predmetima mogu u pisanoj formi ugovoriti naknadu za rad i u razmjeru s uspjehom u postupku, time da osnovicu za obračun čini tržišna vrijednost nekretnina koja je predmet postupka. U takvim sporovima, jednako tako, odvjetnik i stranka pisanim ugovorom mogu ugovoriti naknadu za rad na bazi satnice, koja ne može biti manja od ...
Zahtjev za dodjelu osobnog identifikacijskog broja za stambenu zgradu 18.12.2009
Prema članku 5. stavku 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08), obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se osobni identifikacijski broj određuje i dodjeljuje, -jesu: hrvatski državljani, - pravne osobe sa sjedištem na području Republike Hrvatske, te - strane fizičke i pravne osobe kod kojih je nastao povod za praćenje na području Republike Hrvatske. Slijedom navedenog, stambene zgrade, neovisno o tome da li imaju ili nemaju dodijeljen ...
Zahtjevi za dodjelu osobnih identifikacijskih brojeva stambenim zgradama 17.12.2009
Zahtjevi za dodjelu osobnih identifikacijskih brojeva stambenim zgradama 17.12.2009 410-01/09-01/1987 OIB 513-07-21-01/09-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Na postavljeni upit u svezi dostavljenih zahtjeva poreznog obveznika "B" d.o.o. koji traži dodjelu OIB-a za stambene zgrade koje su pod njihovim upravljanjem, u nastavku odgovaramo. Prema članku 5. stavku 1. Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine broj 60/08), obveznici osobnoga identifikacijskog broja kojima se ...
Pravnična naknada temeljem Zakona o tržištu kapitala 17.12.2009
Pravnična naknada temeljem Zakona o tržištu kapitala 17.12.2009 0:00:00 HANFA Tržište kapitala Temeljem odredbe članka 15. točke 9. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN 140/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Uprave održanoj 17. prosinca 2009. Međunarodnog računovodstvenog standarda 39. glasi ”Smatra se da financijski instrument kotira na aktivnom tržištu ako su kotirane cijene neposredno i redovno ...
Dostava izvješća o prikladnosti mjera 17.12.2009
, donijela je MIŠLJENJE Dostava Agenciji revidiranog izvještaja o prikladnosti mjera iz članka 42. Zakona o tržištu kapitala i revidiranog izvještaja o adekvatnosti kapitala Člankom 26. Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i pomoćnih usluga (NN 05/09) propisano je kako investicijsko društvo najmanje jednom godišnje ima obvezu dostaviti Agenciji revidirani izvještaj o prikladnosti mjera iz članka 42. ...
Poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke - mišljenje u svezi oporezivanja izaslanih radnika 16.12.2009
U nastavku odgovaramo:Sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Narodne novine, broj 94/09; dalje u tekstu Zakon), poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke rezidenata plaća se na :1. primitke od nesamostalnog rada (plaću i mirovinu) prema Zakonu o porez na dohodak,2. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak prema Zakonu o porezu na dohodak,3. mirovine na koje se prema Zakonu o porezu na dohodak ne plaća porez na dohodak,4. ...
Dužina trajanja stanke 10.12.2009
Dužina trajanja stanke 10.12.2009 0:00:00 Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Radno-pravni odnosi Sukladno odredbi članka 52. stavka 1. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09) svaki radnik koji radi najmanje šest sati dnevno ima svakog radnog dana pravo na odmor (stanku) od najmanje trideset minuta, osim ako posebnim zakonom nije drukčije uređeno. Zakonom je određeno samo minimalno trajanje plaćene stanke u trajanju od najmanje trideset minuta tako da poslodavac, ...
Postupanje povodom presude Ustavnog suda 4.12.2009
Sukladno propisanom člankom 77. stavcima 1. i 2. Ustavnog zakona, kada ustavnu tužbu usvoji i osporeni akt ukine, Ustavni sud u obrazloženju navodi koje je ustavno pravo povrijeđeno i u čemu se povreda sastoji te je pri donošenju novog akta iz članka 76. stavka 2. ovoga Ustavnog zakona, nadležno sudbeno ili upravno tijelo, tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ili pravna osoba s javnim ovlastima obvezno poštivati pravna stajališta Ustavnog suda izražena u ...
Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja između Republike Hrvatske i Republike Poljske (NN - Međunarodni ugovori 13/95) 2.12.2009
Stavak 2. istog članka govori o situaciji kada je fizička osoba rezident obiju država ugovornica, onda se njezin status određuje na sljedeće načine:a) smatra se rezidentom one države u kojoj ima stalno mjesto stanovanja, a ako ima stalno mjesto stanovanja u objema državama, smatrat će se da je rezident one države s kojom ima uže osobne i gospodarske odnose (središte životnih interesa);b) ako se ne može odrediti u kojoj ima središte životnih interesa ili ako ni u jednoj državi...
Utvrđivanje poreza na promet nekretnina 26.11.2009
stavkom 2. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 53/91 i 103/96, u nastavku: ZUP), u slučaju kada drugostupanjsko tijelo utvrdi da će nedostatke prvostupanjskog postupka brže i ekonomičnije otkloniti prvostupanjsko tijelo, drugostupanjsko tijelo će svojim rješenjem poništiti prvostupanjsko rješenje i vratiti predmet prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak, pri čemu je drugostupanjsko tijelo dužno svojim rješenjem ukazati u kojem pogledu treba upotpuniti postupak...
Osobni identifikacijski broj, upit 23.11.2009
godine, račun mora sadržavati:mjesto izdavanja, broj i nadnevak ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika, koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja),ime (naziv), adresu i osobni identifikacijski broj poduzetnika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),količinu i uobičajeni naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu obavljenih usluga,nadnevak isporuke dobara ili obavljenih usluga,iznos naknade (cijene) isporučenih dobara ili ...
Godišnji obračun poreza na dohodak i obračun posebnog poreza na plaće, mirovine i druge primitke 23.11.2009
, u nastavku odgovaramo:Sukladno članku 4. stavku 1. Zakona o porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Narodne novine, broj 94/09; dalje u tekstu Zakon) i članku 2. stavku 1. Pravilnika o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke (Narodne novine, broj 96/09) poseban porez na plaće, mirovine i druge primitke rezidenata plaća se na:1. primitke od nesamostalnog rada (plaću i mirovinu) iz članka 14. Zakona o porezu na dohodak,2. primitke od kojih se utvrđuje drugi dohodak iz...
Dio osobnog odbitka za zdravstvene usluge 19.11.2009
Prema članku 36. stavak 12. do 15. Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 177/04, 73/08) te članku 57. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 95/05, 96/06 i 68/07, 146/08, 2/09, 9/09-ispravak), rezidentima se osnovni osobni odbitak može u poreznom razdoblju uvećati za iznos stvarnih troškova zdravstvenih usluga pod uvjetima:1. da su zdravstvene usluge obavljene za vlastite potrebe poreznog obveznika odnosno da su pružene poreznom obvezniku,2. da su zdravstvene ...
Obveza dostavljanja Obrasca IPP-1 i Obrasca IPP-SD 16.11.2009
Obveza dostavljanja Obrasca IPP-1 i Obrasca IPP-SD 16.11.2009 410-01/09-01/1751 Posebni porezi i trošarine 513-07-21-01/09-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Na upit porezne obveznice M.D. o tome da li su obrtnici, obveznici poreza na dohodak koji vode poslovne knjige, obvezni dostavljati Poreznoj upravi mjesečni obrazac IPP-1 ili samo na kraju godine Obrazac IPP-SD, u nastavku odgovaramo:Prema članku 14. stavku 1. Zakona o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ...
Osiguranje od nezgode kao porezno priznati rashod 13.11.2009
Slijedom toga, osiguranje od nezgode pripada u neživotna osiguranja, a osiguranu se svotu isplaćuje samo ako nastupi osigurani slučaj (smrt uslijed nesretnog slučaja, potpuna ili djelomična invalidnost radi nesretnog slučaja, osiguranje naknade bolničkih dana i troškova liječenja, odšteta za bolove i dr.). Ako poslodavac osigura radnike od nezgode, premije osiguranja ne smatra se primicima od nesamostalnog rada tih radnika te, sukladno tome, ne podliježu obvezi obračuna, obustave ...
Oporezivanje premija osiguranja od posljedica nesretnog slučaja 13.11.2009
Oporezivanje premija osiguranja od posljedica nesretnog slučaja 13.11.2009 410-01/09-01/1374 Porez na dobit 513-07-21-01/09-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Primili smo upit kako tretirati plaćene premije osiguranja od nezgode što ih uplaćuje poslodavac za svoje radnike s obzirom da takvo osiguranje nema u sebi ugrađenu štednu komponentu, te se isplaćuje jedino u slučaju nastupa osiguranog slučaja, što znači da ukoliko osigurani slučaj ne nastupi, niti korisnik niti ...
Nepredviđeni radovi i Zakon o javnoj nabavi 6.11.2009
točkom 6. Zakona o javnoj nabavi propisano je da naručitelj može primjenom pregovaračkog postupka bez prethodne objave nabaviti dodatne radove potrebne za izvršenje postojećeg ugovora, ali uz ispunjenje propisanih uvjeta da se mora raditi o radovima koji nisu bili uključeni u projekt temeljem kojega je sklopljen osnovni ugovor niti u osnovni ugovor, a koji su zbog nepredviđenog događaja potrebni, da vrijednost ugovora za ove radove nije veća od 25% vrijednosti osnovnog ugovora te da...
Provođenje postupka javne nabave za tekuću i sljedeću proračunsku godinu 29.10.2009
Provođenje postupka javne nabave za tekuću i sljedeću proračunsku godinu 29.10.2009 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Koje se odredbe Zakona o javnoj nabavi odnose na provođenje postupaka nabave roba, radova i usluga vezano uz plan nabave i realizaciju u tekućoj, odnosno slijedećoj proračunskoj godini? Pri tome želimo skrenuti pažnju na odredbe članka 13. stavka 3. Zakona koje određuju da naručitelj smije započeti postupak javne nabave i kada nisu planirana ...
Dohodak od otuđenja nekretnine stečene temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju 26.10.2009
Dohodak od otuđenja nekretnine ne oporezuje se ako je:1. nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji,2. nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon tri godine od dana nabave,3. otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji,4. otuđenje izvršeno između razvedenih bračnih drugova, a otuđenje je u neposrednoj svezi s razvodom braka,5. otuđenje u neposrednoj svezi s ...
Zakon o javnoj nabavi i ugovor o izvođenju nastave 23.10.2009
Zakon o javnoj nabavi i ugovor o izvođenju nastave 23.10.2009 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Primjenjuju li se odredbe Zakona o javnoj nabavi na ugovore o izvođenju nastave u okviru redovnih studijskih programa i zajedničkih studija sastavnica Sveučilišta u Zagrebu? Budući da je navedena suradnja u funkciji obavljanja djelatnosti sveučilišta, veleučilišta, odnosno visokih škola, mišljenja smo da, ukoliko je rezultat te suradnje zaključenje ugovora s ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 7 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

< Svi
2009(164)
> Siječanj(16) > Veljača(38) > Ožujak(21) > Travanj(15) > Svibanj(6) > Lipanj(8) > Srpanj(11) > Kolovoz(3) > Rujan(6) > Listopad(18) > Studeni(8) > Prosinac(14)

Područje

Doprinosi(3)
Gradnja(3)
Javna nabava(68)
Odvjetnici - tarife i kodeks(8)
OIB(16)
Opći porezni zakon(4)
Ostalo(4)
Porez na dobit(3)
Porez na dodanu vrijednost(7)
Porez na dohodak(15)
Porez na promet nekretnina(2)
Posebni porezi i trošarine(3)
Radno-pravni odnosi(7)
Tržište kapitala(11)
Zakon o elektroničkoj trgovini(7)
Zakon o trgovini(3)

Izvor

HANFA(11)
Hrvatska odvjetnička komora(8)
Ministarstvo financija - porezna uprava(56)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(18)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(3)
Uprava za sustav javne nabave(68)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite