Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Hrvatska odvjetnička komora
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 88)
Naslov Datum
Zahtjev za tumačenje Tbr. 48. Tarife 8.3.2012
Zahtjev za tumačenje Tbr. 48. Tarife 8.3.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Nagrada za rad odvjetnika u predmetima koji su pokrenuti prije stupanja na snagu Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika koja je objavljena u NN 148/09 obračunava se sukladno odredbama Tarife koja je objavljena u NN 69/93, 87/93, 16/94, 11/96, 37/05 i 59/07.Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 48....
Zahtjev za tumačenje Tbr. 7. toč. 2. Tarife 8.3.2012
2. Tarife 8.3.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik koji zastupa u predmetima koji su tarifirani odredbom Tbr. 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika koja je stupila na snagu 11. prosinca 2009. godine i objavljena u NN 148/09, a koji su započeti prije stupanja na snagu navedene Tarife, obračunava nagradu za svoj rad primjenjujući Tarifu koja je bila na snazi u vrijeme pokretanja postupka bez obzira kada su pojedine ...
Zahtjev za tumačenje Tbr. 8. toč. 1. Tarife 8.3.2012
1. Tarife 8.3.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:U slučajevima primjene Tbr. 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, nakon ukidne odluke drugostupanjskog suda kada je predmet vraćen na ponovno odlučivanje prvostupanjskom sudu, odvjetnik nema pravo ponovno podneske obračunati sukladno odredbi Tbr. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 8.MMIN201D20120308N4234234
Zahtjev za tumačenje Tbr. 20. i Tbr. 23. Tarife 8.3.2012
23. Tarife 8.3.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:U predmetima postupka javne nabave osnovicu za obračun nagrade za rad odvjetnika čini vrijednost javne nabave za koju se stranka natječe, te se primjenjuje odredba Tbr. 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 20.MMIN201D20120308N534523
Zahtjev za tumačenje Tbr. 7. toč. 2. Tarife 21.1.2012
2. Tarife 21.1.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik koji zastupa stranku u sporovima za zakonsko uzdržavanje ili dokidanje obveze uzdržavanja, sukladno odredbi Tbr. 7. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) ima pravo na jednokratnu nagradu u visini od 200 bodova za cijeli prvostupanjski postupak bez obzira na to je li prvostupanjska presuda ukinuta u žalbenom postupku i predmet vraćen prvostupanjskom sudu...
Zahtjev o naplati rasprava pred Stalnim izbranim sudištem kada rasprava traje više dana uzastopce 21.1.2012
Zahtjev o naplati rasprava pred Stalnim izbranim sudištem kada rasprava traje više dana uzastopce 21.1.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Kada sud u parničnom postupku ili arbitražni sud u arbitražnom postupku zakaže glavnu raspravu u trajanju od više dana, odvjetnik ima, sukladno odredbama Tbr. 9. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, posebno naplatiti svaki dan raspravnog ročišta. Tarifa o nagradama i naknadi ...
Zahtjev za tumačenje Kodeksa odvjetničke etike 21.1.2012
Zahtjev za tumačenje Kodeksa odvjetničke etike 21.1.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik, sukladno Pravilu 14 Kodeksa odvjetničke etike ne smije sa strankom koju zastupa u sporu za isplatu potpisati ugovor o preuzimanju cjelokupnog potraživanja svoje stranke prema suprotnoj stranci jer je zabranjeno sa strankom kao nagradu ugovoriti predmet ili dio predmeta i spora koji je odvjetniku povjeren za zastupanje, a što se odnosi i na ...
Tumačenje Tbr. 42, 44., 45, 46. i 47. Tarife 21.1.2012
Tumačenje Tbr. 42, 44., 45, 46. i 47. Tarife 21.1.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Za materijalne izdatke koji je odvjetnik učinio za stranku u obavljanju odvjetničke djelatnosti, a u kojim izdacima je obračunat PDV, odvjetnik nema ponovno pravo zaračunati PDV. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 42, 44, 46, 47.MMIN201D20120121N56156
Tumačenje Tbr. 7. toč. 1. i 2. Tarife 21.1.2012
1. i 2. Tarife 21.1.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:1.U radnom sporu, ako je predmet tužbenog zahtjeva novčana tražbina, odvjetnik ima pravo na nagradu prema Tbr. 2.Odvjetniku koji u radnom sporu u ime stranke potražuje isplatu plaće i poništava odluku o otkazu ili ostvaruje neko drugo pravo iz radnog odnosa, koja nije novčano potraživanje, pripada pravo na nagradu prema Tbr. 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika ...
Primjena Tbr. 7. toč. 2. Tarife od 11. prosinca 2009. godine 21.1.2012
godine 21.1.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:UO HOK ostaje kod tumačenja da se prilikom primjene Tbr. 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika koja je stupila na snagu 11. prosinca 2009. godine (NN 148/09) taj tarifni broj primjenjuje isključivo na predmete koji su pokrenuti nakon 11. prosinca 2009.
Preispitivanje tumačenja UO HOK o primjeni Tbr. 7. toč.2. al. 1. Tarife (NN 148/09) - zaključak IO HOK od 05. prosinca 2011. 21.1.2012
21.1.2012 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:UO HOK ostaje kod tumačenja da se prilikom primjene Tbr. 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika koja je stupila na snagu 11. prosinca 2009. godine (NN 148/09) taj tarifni broj primjenujuje isključivo na predmete koji su pokrenuti nakon 11. prosinca 2009.
Tumačenje Kodeksa odvjetničke etike vezano uz odvjetničku tajnu 22.10.2011
Tumačenje Kodeksa odvjetničke etike vezano uz odvjetničku tajnu 22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks Izvješćuje se o zahtjevu Opć. Smatra se da zakonski nasljednik pokojne osobe nema ovlaštenje osloboditi od dužnosti čuvanja odvjetničke tajne odvjetnika koji je zastupao pokojnu osobu. ZAKLJUČAK:Zakonski nasljednik pokojne osobe nema ovlaštenje osloboditi dužnosti čuvanja odvjetničke tajne, o onome što je odvjetnik saznao u zastupanju ...
Zahtjev o pravu na naplatu nagrade u zastupanju stranke temeljem odredbe čl. 21. Zakona o odvjetništvu (besplatno zastupanje) 22.10.2011
21. Zakona o odvjetništvu (besplatno zastupanje)22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik koji je imenovan stranci za punomoćnika bez prava na nagradu temeljem odredbe čl. 21. Zakona o odvjetništvu, sukladno odredbi Pravila 38. Kodeksa odvjetničke etike, smije tražiti onu nagradu koju je zastupana stranka ostvarila po osnovi njegova zastupanja na teret protivne stranke. Zakon o odvjetništvu (NN 9/94, 117/08, 50/09, 75/09, 18/11) ...
Tumačenje čl. 54. Zakona o odvjetništvu u kontekstu odvjetničkog društva osnovanog kao d.o.o. 22.10.2011
22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik koji je izabran ili imenovan na kakvu javnu dužnost stupio je u radni odnos pri tijelu u koje je izabran ili imenovan -dakle, obnaša plaćenu javnu dužnost, te mu temeljem odredbe čl. 54. Zakona o odvjetništvu, te je zbog toga prestalo pravo o na obavljanje odvjetništva, a odvjetničko društvo ima samo dva člana, u takvom slučaju, obzirom na odredbu čl. Zakon o odvjetništvu (NN 9/94, ...
Tumačenje Tbr. 8. Tarife 22.10.2011
8. Tarife 22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Ukoliko dođe do razdvajanja sudskih postupaka povodom podnošenja protutužbe radi se o raspravljanju u razdvojenim predmetima te odvjetnik za zastupanje u razdvojenom predmetu ima pravo na nagradu sukladno odredbi Tbr. 1. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 8.MMIN201D20111022N65348
Tumačenje Kodeksa odvjetničke etike - sukob interesa 22.10.2011
Tumačenje Kodeksa odvjetničke etike - sukob interesa 22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik koji je sastavljao oporuku i bio svjedok oporuke ne može biti punomoćnik nasljednika u ostavinskom postupku niti punomoćnik oporučnog nasljednika u parničnom postupku koji se vodi protiv trećih osoba u svezi s ugovorom o doživotnom uzdržavanju s ostaviteljem, jer bi to bilo u suprotnosti s odredbama Zakona o odvjetništvu i Kodeksa ...
Tumačenje Tbr. 7. toč. 2. Tarife - iseljenje zakupoprimca iz poslovnog prostora 22.10.2011
Tumačenje Tbr. 2. Tarife - iseljenje zakupoprimca iz poslovnog prostora 22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:U sudskim postupcima iseljenja zakupoprimca osnovica za nagradu za rad odvjetnika čini vrijednost jednogodišnje zakupnine. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 7.MMIN201D20111022N5
Tumačenje Tarife u svezi sa smetanjem posjeda 22.10.2011
Tumačenje Tarife u svezi sa smetanjem posjeda 22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik koji je u ime stranke pokrenuo spor radi smetanja posjeda prije stupanja na snagu Tarife o nagradama i naknadi troškova objavljene u NN 148/09 ima pravo na nagradu za zastupanje tijekom cijelog trajanja postupka prema Tarifi koja je bila na snazi prije stupanja na snagu Tarife objavljene u NN 148/09.Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad ...
Tumačenje Tbr. 9. toč. 2. Tarife - ročište za povrat u prijašnje stanje 22.10.2011
2. Tarife - ročište za povrat u prijašnje stanje 22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik ima pravo na nagradu za pristup na ročište za povrat u prijašnje stanje sukladno odredbi Tbr. 2. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 9.MMIN201D20111022N6516513
Tumačenje Tbr. 21. Tarife - obrana u disciplinskim postupcima 22.10.2011
21. Tarife - obrana u disciplinskim postupcima 22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik koji brani okrivljenika pred prvo¬stupanjskim disciplinskim sudom Ministarstva unutarnjih poslova ima pravo na nagradu sukladno odredbi Tbr. 21. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika, jer se postupak pred disciplinskim sudom MUP-a provodi prema pravilima Zakona o općem upravnom postupku. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za ...
Tumačenje Tarife u svezi s nagradom za sastavljanje ugovora o najmu 22.10.2011
Tumačenje Tarife u svezi s nagradom za sastavljanje ugovora o najmu 22.10.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik koji je sastavio ugovor o najmu ili zakupu za sastav takvog ugovora ima pravo na nagradu prema Tbr. 29. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika time da osnovicu za nagradu čini jednogodišnja najamnina ili zakupnina. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 29....
Brakorazvodna parnica 3.6.2011
Brakorazvodna parnica 3.6.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:U brakorazvodnim parnicama odvjetnik nema pravo, ukoliko je u tužbi postavio tužbeni zahtjev za razvod braka i tužbeni zahtjev za uzdržavanje djeteta i bračnog druga, pravo na posebnu nagradu za tužbeni zahtjev za razvod braka i na posebnu nagradu za tužbeni zahtjev za uzdržavanje djeteta odnosno bračnog druga, već ima pravo na nagradu za zastupanje prema odredbi Tbr. Tarifa o...
Tumačenje Tarife kada je odvjetnik postavljen za predstavnika pravne osobe koja je okrivljenik u kaznenom postupku 3.6.2011
Tumačenje Tarife kada je odvjetnik postavljen za predstavnika pravne osobe koja je okrivljenik u kaznenom postupku 3.6.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik kojeg je sud, temeljem odredbe čl. 28. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, postavio za predstavnika pravne osobe koja je okrivljenik u kaznenom postupku, ima pravo na nagradu za zastupanje prema odredbi Tbr. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (...
Naplata zastupanja na ročištima i naplata zastupanja po odvjetnicima iz odvjetničkog društva 3.6.2011
Naplata zastupanja na ročištima i naplata zastupanja po odvjetnicima iz odvjetničkog društva 3.6.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnici u odvjetničkom društvu u istoj pravnoj stvari, svaki ponaosob, mogu zastupati više različitih tužitelja, odnosno stranaka, ali u tom slučaju nemaju pravo na nagradu za rad kao da se radi o zasebnom zastupanju svakog pojedinog odvjetnika, već se u tom slučaju primjenjuje odredba Tbr. 36. Tarife ...
Obrana maloljetnika na pripremnom ročištu 3.6.2011
Obrana maloljetnika na pripremnom ročištu 3.6.2011 0:00:00 Hrvatska odvjetnička komora Odvjetnici - tarife i kodeks ZAKLJUČAK:Odvjetnik za obranu maloljetnika na pripremnom ročištu ima pravo na nagradu sukladno odredbi Tbr. 4. Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika. Tarifa o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika (NN 148/09) članak 4.MMIN201D20110603N369
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2012(11) 2011(29) 2010(33) 2009(8)
2008(1) 2007(6)

Područje

Odvjetnici - tarife i kodeks(88)

Izvor

< SviHrvatska odvjetnička komora

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite