Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Doprinosi
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 5
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 102)
Naslov Datum
Mišljenje o primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Savezne Republike Njemačke o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu 21.3.2017
Isto tako Generalni konzulat Republike Hrvatske u Stuttgartu moli da mu se odgovori na pitanja:• jesu li osobe koje su u nadležnoj policijskoj postaji ili putem konzulata Republike Hrvatske prijavile privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske obvezne plaćati porez na dohodak i u Republici Hrvatskoj, odnosno razliku poreza na dohodak• ukoliko nisu obvezne, jesu li obvezne podnijeti zahtjev za ispis iz poreznog registra• može li se zahtjev za ispis iz poreznog registra podnijeti putem...
Tumačenje odredbe Zakona o doprinosima 8.2.2017
84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14 i 115/16; u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno postavljate upit vezan za razdoblje kojemu se pripisuje primitak po osnovi realizacije prava na opcijsku kupnju dionica odnosno „je li plaća u naravi u smislu propisa o doprinosima - ostali primitak uz plaću koji treba pripisati razdoblju provedenom u osiguranju 2013. Prema stavku 3. istoga članka, a iznimno od odredbe stavka 2. toga članka, osnovica prema kojoj su obračunani ...
Oporezivanje inozemnih mirovina 1.8.2016
Člankom 45. stavkom 1. Zakona propisano je da mjesečni predujam poreza na dohodak od nesamostalnog rada (mirovine) obračunava, obustavlja i uplaćuje isplatitelj mirovine, odnosno sam porezni obveznik za mirovinu ostvarenu izravno iz inozemstva bez posredstva tuzemnog isplatitelja, a obračunava se od porezne osnovice koju čini: iznos svih primitaka od nesamostalnog rada (mirovine) ostvarenih tijekom jednog mjeseca, umanjen za izdatke (doprinose za obvezna osiguranja iz primitka; za ...
Isplata dnevnica - ograničenje službenog puta na 30 dana 16.3.2016
Nadalje, člankom 18. Zakona o radu (Narodne novine, broj 93/14) propisano je da ako se radnika privremeno upućuje na rad u inozemstvo u neprekidnom trajanju dužem od trideset dana poslodavac je dužan, uz podatke propisane člankom 15. Zakona o radu, u pisanom ugovoru o radu ili pisanoj potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu prije odlaska u inozemstvo dodati i podatke vezane uz predmetni rad u inozemstvu ili može, u ugovoru odnosno potvrdi o sklopljenom ugovoru o radu, uputiti na ...
Korisnik obiteljske mirovine u smislu odredbi Zakona o doprinosima 21.12.2015
Zakona, ne postoji obveza doprinosa prema primicima od kojih se utvrđuje drugi dohodak isplaćen umirovljeniku, a stavkom 5. istog članka je propisano da se umirovljenikom iz stavka 1. točke 15. toga članka ne smatra korisnik obiteljske mirovine u svojstvu djeteta na redovitom školovanju, prema odredbama Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 157/13, 151/14, 33/15 i 93/15).Člankom 69. stavkom 1. Zakona o mirovinskom osiguranju propisano je da dijete ima pravo na ...
Plaćanje predujmova poreza na dohodak od nesamostalnog rada u inozemstvu i tuzemstvu 7.12.2015
Mogućnost oslobođenja plaćanja predujmova poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj pružena je poreznim obveznicima koji već plaćaju predujmove poreza na dohodak državi izvora dohotka kao i poreznim obveznicima koji ostvaruju primitke na koje Republika Hrvatska nema pravo oporezivanja iz razloga što su primici oporezivi samo u inozemstvu sukladno ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja što upućuje da poreznog obveznika ne možemo osloboditi obveze plaćanja predujmova poreza ...
Plaćanje predujmova poreza na dohodak od nesamostalnog rada u inozemstvu 7.12.2015
S obzirom da Republika Hrvatska nema sklopljeni međunarodni ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sa Sjedinjenim Američkim Državama, hrvatski rezidenti koji ostvare dohodak u inozemstvu na koji plaćaju porez u zemlji izvora (u Sjedinjenim Američkim Državama), a istovremeno u skladu sa Zakonom, plaćaju predujmove poreza na dohodak i u državi rezidentnosti (u Republici Hrvatskoj), uplaćeni porez u inozemstvu mogu uračunati u ukupnu godišnju obvezu, ukoliko dobrovoljno podnesu...
Ostvarivanje prava iz Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja 18.11.2015
Ostvarivanje prava iz Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja 18.11.2015 034-04/14-01/23 Doprinosi 034-04/14-01/23 Ministarstvo financija - porezna uprava Rumunjski porezni obveznik, internet društvo smješteno u Rumunjskoj s podružnicom u Bugarskoj, navodi da planira početi poslovati na hrvatskom tržištu te je zamolilo da se pojasni način izdavanja potvrda o rezidentnosti u Republici Hrvatskoj, prvenstveno, tko izdaje potvrde o rezidentnosti, koliko dugo traje postupak izdavanja...
OIB općine i načelnika općine u postupku ovrhe 4.11.2015
OIB općine i načelnika općine u postupku ovrhe 04.11.2015 417-01/15-01/88 Doprinosi 513-07-21-01/15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit odvjetničkog društva iz dostavnog popisa u vezi korištenja ispravnog osobnoga identifikacijskog broja (u nastavku: OIB) u postupku ovrhe. U skladu s navedenim u postupcima koji se vode pred tijelima javne vlasti u Republici Hrvatskoj, a tako i u postupku ovrhe, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koriste se ...
Primjena Sporazuma o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu 30.9.2015
Uzimajući u obzir gore navedeno mišljenja smo da Republika Hrvatska zadržava pravo oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog u drugoj državi sve dok su istodobno ispunjeni uvjeti propisani člankom 15. stavkom 2. Sporazuma, odnosno da primalac boravi u drugoj državi u razdoblju ili razdobljima koja ukupno ne traju duže od 183 dana u toj kalendarskoj godini, da je primanje isplatila osoba ili su isplaćena u ime osobe koja nije rezident druge države i da primanja ne padaju ...
Oporezivanje mirovine iz Švedske 21.9.2015
Ako je fizička osoba prema odredbama stavka 1. rezident obiju država ugovornica onda se njezin status određuje sukladno odredbama stavka 2. i to:a) na način da se fizička osoba smatra rezidentom samo one države u kojoj ima prebivalište, a ako ima prebivalište u objema državama, smatrat će se da je rezident samo one države s kojom ima uže osobne i gospodarske odnose (središte životnih interesa),b) ako se ne može odrediti u kojoj državi ima središte životnih interesa ili ako ...
Porezni tretman isplate dobiti odnosno dohotka iz Bosne i Hercegovine fizičkoj osobi, državljaninu Republike Hrvatske 3.9.2015
Člankom 4. Ugovora propisano je da izraz „rezident države ugovornice“ označava svaku osobu koja prema zakonima te države, u njoj podliježe oporezivanju na temelju svoga prebivališta, boravišta, mjesta uprave, sjedišta ili nekoga drugog obilježja sličnoga značenja. Ako je fizička osoba prema odredbama stavka 1. rezident obiju država ugovornica onda se njezin status određuje sukladno odredbama stavka 2. i to:a) na način da se fizička osoba smatra rezidentom samo one države ...
Oporezivanje dohotka od nesamostalnog rada ostvarenog u Ruskoj Federaciji 3.8.2015
Ako je fizička osoba prema odredbama stavka 1. rezident obiju država ugovornica onda se njezin status određuje sukladno odredbama stavka 2. i to:a) na način da se fizička osoba smatra rezidentom samo one države u kojoj ima prebivalište, a ako ima prebivalište u objema državama, smatrat će se da je rezident samo one države s kojom ima uže osobne i gospodarske odnose (središte životnih interesa),b) ako se ne može odrediti u kojoj državi ima središte životnih interesa ili ako ...
Izbjegavanje dvostrukog oporezivanja između Hrvatske i Austrije 3.8.2015
Međutim, neovisno o odredbama stavka 1., stavak 2. članka 15. Ugovora propisuje da se primanja koja rezident države ugovornice ostvaruje od nesamostalnog rada u drugoj državi ugovornici oporezuju samo u prvospomenutoj državi ako su kumulativno ispunjena sljedeća tri uvjeta:a) primatelj dohotka boravi u drugoj državi u razdoblju ili razdobljima koja ukupno ne traju duže od 183 dana u dotičnoj kalendarskoj godini, i b) ako primanje isplati poslodavac koji nije rezident druge države ...
Identifikacija opunomoćenika kod određivanja i dodjeljivanja OIB-a za drugu osobu 21.5.2015
Identifikacija opunomoćenika kod određivanja i dodjeljivanja OIB-a za drugu osobu 21.05.2015 417-01/15-01/24 Doprinosi 513-07-21-01/15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit obveznika kojim traži objašnjenje iz kojeg je razloga nadležna ispostava Porezne uprave odbila izvršiti određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja (u nastavku: OIB) za stranu fizičku osobu. U skladu s odredbama Zakona o osobnom identifikacijskom broju (Narodne novine, broj ...
Ispravak fiskaliziranih računa i porez na dodanu vrijednost 11.5.2015
stavka 11. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) ako netko na računu za isporučena dobra ili obavljene usluge iskaže PDV, iako za to nije ovlašten ili izda račun iako dobra nisu isporučena ili usluge nisu obavljene, duguje iskazani iznos PDV-a, osim kad ispravi račun izdan primatelju na način propisan za ispravak porezne osnovice u skladu s člankom 33. stavkom 7. ovoga Zakona. Sukladno odredbama ...
Utvrđivanje mjesečne osnovice za obračun doprinosa za izaslane radnike 5.2.2015
Odredbom članka 37. Zakona o doprinosima (Narodne novine, broj 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14 i 143/14 - dalje u tekstu Zakon) propisano je da je mjesečna osnovica za obračun doprinosa za osiguranika po osnovi radnog odnosa - izaslanog radnika, iznos što ga utvrđuje poslodavac polazeći od najviše mjesečne plaće koju bi izaslani radnik ostvario za iste, odnosno za slične poslove u Republici Hrvatskoj prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ...
Tumačenje Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom i Općeg poreznog zakona 27.9.2014
stavka 1. OPZ-a propisano je da iznimno od članka 54. stavka 1. ovoga Zakona računi se ne moraju ispostavljati ako se promet ostvaruje od priređivanja lutrijskih igara, igara klađenja, igara u casinima te na automatima za igre na sreću i zabavu, ako se pretežni dio vrijednosti prometa odnosi na maloprodaju dnevnog tiska, duhana i duhanskih prerađevina, maraka i drugih poštanskih vrijednosnica, ako se prodaja obavlja putem automata, ako se vlastiti poljoprivredni proizvodi proizvedeni ...
Reklamacija računa i obveza fiskalizacije 22.9.2014
Reklamacija računa i obveza fiskalizacije 22.09.2014 410-01/14-01/2390 Doprinosi 2014 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit društva iz dostavnog spiska, kojim se traži tumačenje odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12, dalje u tekstu: Zakon), u svezi reklamacije računa. U upitu se postavlja pitanje na koji će se način provesti račun za reklamaciju jer se prvotni računi izdaju u skladištu u Mađarskoj i šalju zajedno sa ...
Mišljenje o primjeni Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu 22.9.2014
U nastavku odgovaramo:U ovom slučaju, budući da se radi o austrijskom državljaninu koji je bio izaslan u hrvatsko društvo od strane svog inozemnog poslodavca u primjeni je Ugovor između Republike Hrvatske i Republike Austrije o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu („Narodne novine broj 3/01), u daljnjem tekstu: Ugovor, koji čini dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske i po pravnoj je snazi iznad zakona te su njegove odredbe obvezujuće. Dakle...
Oporezivanje umjetnika i sportaša prema Ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja 15.9.2014
To je i dodatno obrazloženo u Komentarima na OECD Model Ugovora kod članka 17. u točkama 8. i 11. gdje se navodi da država ugovornica ima pravo oporezivati dio umjetnikovog ili sportaševog osobnog dohotka koji se odnosi na nastup na njezinom području čak i ako dohodak nije stvarno plaćen kao naknada fizičkoj osobi. Kada dohodak od aktivnosti umjetnika ili sportaša stječe druga osoba, stavak 2. omogućava da dio dohotka koji ne može biti oporeziv u rukama izvođača, bude oporeziv ...
Oporezivanje umjetnika i sportaša prema Ugovorima o izbjegavanje dvostrukog oporezivanja 15.9.2014
Oporezivanje umjetnika i sportaša prema Ugovorima o izbjegavanje dvostrukog oporezivanja 15.09.2014 910-01/14-01/316 Doprinosi 513-07-21-01/14-03 Ministarstvo financija - porezna uprava Postavljen je upit vezano za primjenu članka 17. Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i oporezivanje umjetnika i sportaša. Na gore postavljeno pitanje u nastavku odgovaramo:Budući da se u ovom slučaju, prema podacima podnositelja upita, radi o isplati od strane Hrvatskog rukometnog saveza ...
Korištenje stranog poreznog broja za potrebe vođenja postupaka u Republici Hrvatskoj 12.9.2014
Korištenje stranog poreznog broja za potrebe vođenja postupaka u Republici Hrvatskoj 12.09.2014 410-01/14-01/2241 Doprinosi 513-07-21-01/14-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit obveznika iz dostavnog spiska o tome da li strane fizičke i pravne osobe, koje nemaju boravište/prebivalište/sjedište u Republici Hrvatskoj, trebaju zatražiti određivanje i dodjeljivanje osobnoga identifikacijskog broja za potrebe vođenja ovršnog, parničnog i sličnih postupaka ili ...
Naplata parkinga u suvlasništvu stambeno - poslovne zajednice 14.8.2014
II. OPĆI POREZNI ZAKON Odredbom članka 44. stavka 1. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine broj, 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12, u nastavku: ZOV) propisano je da suvlasnici mogu suglasno povjeriti upravljanje stvarju određenoj osobi kao upravitelju, koji će djelovati kao njihov opunomoćenik. Odredbama članka 4. stavaka 1. i 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, ...
Dodjeljivanje OIB-a stranoj državi 25.7.2014
godine zaprimljen je dopis Ministarstva financija, Porezne uprave, Područnog ureda Zagreb kojim je Središnjem uredu Porezne uprave proslijeđen na postupanje zahtjev u kojem se traži da Ministarstvo financija, Porezna uprava po službenoj dužnosti odredi i dodijeli osobni identifikacijski broj (dalje: OIB) stranoj osobi, odnosno stranoj državi. Odredbom članka 13. stavka 1. Pravilnika propisano je da iznimno od članka 4. Pravilnika, Ministarstvo financija, Porezna uprava po službenoj ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 5 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(2) 2016(2) 2015(13) 2014(10)
2013(5) 2012(1) 2009(3) 2008(4)
2007(10) 2006(11) 2005(1) 2004(1)
2003(39)

Područje

< SviDoprinosi

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(102)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite