Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > HANFA
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 4
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 98)
Naslov Datum
Upis faktoring društva u sudski registar 25.9.2015
(2) Faktoring-društvo može obavljati i poslove koji su u neposrednoj ili posrednoj vezi s poslovima faktoringa, a ti poslovi su -osobito: prikupljanje, izrada, analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih osoba i fizičkih osoba koje obavljaju samostalne -djelatnosti, upravljanje potraživanjima klijenata nastalih s osnove prodane robe i pruženih usluga i savjetovanja u vezi s -tim, izvozno financiranje na osnovi otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih ...
Isključenje prava glasa prilikom preuzimanja dioničkog društva 25.4.2014
Isključenje prava glasa ponuditelju i osobama koje s njim djeluju zajednički, propisano navedenim odredbama ZPDD-a, može prestati samo iznimno, i to u skladu s odredbama stavaka 4. i 5. članka 13. ZPDD-a, kojima je propisano sljedeće: (4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, isključenje prava glasa prestat će i prije dana isplate i prijenosa dionica pohranjenih u ponudi za preuzimanje ako ponuditelj i/ili osobe koje s njim djeluju zajednički padnu do ili ispod praga od 25% dionica s ...
Ulaganje imovine UCITS fondova u udjele i dionice investicijskih fondova 14.3.2014
st. 1. točke 3. Zakona, odnosno u: 1. udjele u UCITS fondovima koji su odobrenje za rad dobili u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici, ili 2. udjele u otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom koji su odobrenje za rad dobili u trećoj državi, i to pod sljedećim uvjetima: a) takvi investicijski fondovi dobili su odobrenje za rad od strane Agencije, odnosno nadležnog tijela države članice ili treće države s kojima je osigurana suradnja s Agencijom i podliježu ...
Sklapanje ugovora o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti 29.11.2013
Društvo za osiguranje dužno je sklopiti ugovor o obveznom osiguranju od automobilske odgovornosti sukladno odredbama Zakona o obveznim osiguranjima u prometu (Narodne novine broj 151/05, 36/09, 75/09 i 76/13) i uvjetima za osiguranje koji su dostavljeni Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) u svrhu provjere jesu li sukladni zakonskim propisima, aktuarskim načelima i pravilima struke i na koje Agencija nije imala primjedbe te sukladno cjenicima i ...
Uzastopne revizije otvorenih investicijskih fondova 26.7.2013
stavku 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javom ponudom („Narodne Novine“ broj 16/13) Temeljem odredbe članka 15. stavka 1. točke 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ 140/05 i 12/12), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 26.07.2013.g. Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne Novine“ broj 16/13, dalje: Zakon) unosi ograničenja u pogledu ...
Uzastopne revizije otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom 26.7.2013
stavku 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javom ponudom („Narodne Novine“ broj 16/13) Temeljem odredbe članka 15. stavka 1. točke 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ 140/05 i 12/12), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 26.07.2013.g. Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne Novine“ broj 16/13, dalje: Zakon) unosi ograničenja u pogledu ...
Uzastopne revizije alternativnih investicijskih fondova 26.7.2013
stavku 4. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne Novine“ broj 16/13) Temeljem odredbe članka 15. stavka 1. točke 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ 140/05 i 12/12), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 26. 07. 2013.g. Slijedom navedenih odredbi, broj uzastopnih revizija koje može obaviti isto revizorsko društvo, kako za društvo za upravljanje alternativnim ...
Zastupanje u osiguranju kod međusobno konkurentnih proizvoda osiguranja 12.7.2013
Zastupanje u osiguranju kod međusobno konkurentnih proizvoda osiguranja 12.7.2013 0:00:00 HANFA Tržište kapitala Na temelju odredbe članka 15. točke 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine broj 140/05 i 12/12 ), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. srpnja 2013. stavkom 2. Zakona o osiguranju (Narodne novine broj 151/05, 87/08, 82/09 i 54/13) propisano je da društva za zastupanje u osiguranju, ...
Primjena čl. 233. Zakona o osiguranju 7.6.2013
Zakona o osiguranju 7.6.2013 0:00:00 HANFA Tržište kapitala Na temelju odredbe članka 15. točke 9. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine broj 140/05 i 12/12 ), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 07. lipnja 2013. Međusobno konkurentni proizvodi osiguranja u skupini životnih osiguranja, utvrđuju se na osnovi glavnog rizika koji ugovor pokriva, a određuju se prema vrstama životnih osiguranja ...
Vezani zastupnik 10.5.2013
Međutim, prilikom sklapanja ugovora o poslovnoj suradnji između dvije osobe koje su sukladno odredbama ZTK ovlaštene pružati investicijske usluge i/ili obavljati investicijske aktivnosti, potrebno je, između ostalog, voditi računa o sukobima interesa sukladno odredbama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima te naknade ili provizije ugovoriti na način da one ne predstavljaju nedopuštene dodatne poticaje u smislu odredbi Pravilnika o obvezama poslovnog ponašanja investicijskog ...
Povećanje temeljnog kapitala društva za osiguranje odnosno društva za reosiguranje 15.3.2013
4. iznos za koji je pojednostavnjeno smanjen temeljni kapital da bi se sredstva unijela u rezerve kapitala, a sukladno odredbi stavka 4. točke 3. istog članka Zakona o trgovačkim društvima, dio iznosa uplaćenog u rezerve kapitala društva za osiguranje od strane dioničara tog društva, može se upotrijebiti za povećanje temeljnog kapitala društva za osiguranje pod uvjetom da taj iznos prelazi iznos propisan stavkom 1. tog članka, odnosno nakon što je društvo za osiguranje unijelo u...
Može li leasing društvo primatelju leasinga naplaćivati troškove izdavanja opomene vezane uz kašnjenje podmirivanja dospjelih novčanih potraživanja 25.8.2012
Može li leasing društvo primatelju leasinga naplaćivati troškove izdavanja opomene vezane uz kašnjenje podmirivanja dospjelih novčanih potraživanja 25.8.2012 0:00:00 HANFA Tržište kapitala Važno je istaknuti kako primatelj leasinga može biti fizička ili pravna osoba. Ističemo kako odlučivanje o pravima i obvezama iz pojedinog ugovornog odnosa na koji se primjenjuju odredbe Zakona o obveznim odnosima ne spada u djelokrug i nadležnost Agencije, već su za odlučivanje o istima ...
Posljedice neplaćanja premije životnog, odnosno neživotnog osiguranja 25.8.2012
Posljedice neplaćanja premije životnog, odnosno neživotnog osiguranja 25.8.2012 0:00:00 HANFA Tržište kapitala Opće odredbe koje se odnose na posljedice neplaćanja premije kod ugovora o osiguranju propisane su člankom 937. tog Zakona propisane su posljedice neplaćanja premije kod ugovora o osiguranju osoba (osiguranje života i osiguranje od nesretnog slučaja). Posljedice neplaćanja premije trebale bi biti navedene u pripadajućim uvjetima osiguranja, a ako nisu istaknute ili su u ...
Nadležnost HANFA-e prilikom promjene leasing rate 25.8.2012
Nadležnost HANFA-e prilikom promjene leasing rate 25.8.2012 0:00:00 HANFA Tržište kapitala Od leasing društva kod kojeg sam potpisao/la ugovor o leasingu za nabavu objekta po financijskom leasingu dobio/la sam obavijest o promjeni rate za otplatu. Takva je mogućnost propisana općim uvjetima ugovora, no zanima me jesu li se uvjeti na koje se poziva leasing društvo zaista promijenili? Obrazloženja o promjenama uvjeta na koje se poziva leasing društvo te uputu o načinu njihove provjere...
Ima li posao operativnog leasinga predviđenu opciju kupnje objekta leasinga 25.8.2012
Ima li posao operativnog leasinga predviđenu opciju kupnje objekta leasinga 25.8.2012 0:00:00 HANFA Tržište kapitala U skladu s odredbama Zakona o leasingu posao operativnog leasinga je pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga određenu naknadu koja ne mora uzeti obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga. Po prestanku ugovora o leasingu, primatelj leasinga dužan je bez odgađanja davatelju leasinga vratiti objekt ...
Otkupna vrijednost police životnog osiguranja 25.8.2012
Otkupna vrijednost police životnog osiguranja 25.8.2012 0:00:00 HANFA Tržište kapitala Ugovaratelj osiguranja, koji ima zaključen ugovor o osiguranju, odnosno policu životnog osiguranja, ima pravo pod određenim uvjetima navedenim u ugovoru o osiguranju zatražiti od osiguratelja isplatu otkupne vrijednosti police životnog osiguranja. Visina otkupne vrijednosti police životnog osiguranja ovisi o broju godina u kojima je uplaćivana premija osiguranja, odnosno što je broj godina u ...
Raspolaganje sredstvima iz dobrovoljnog mirovinskog fonda 25.8.2012
Raspolaganje sredstvima iz dobrovoljnog mirovinskog fonda 25.8.2012 0:00:00 HANFA Tržište kapitala Prava iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja član dobrovoljnog mirovinskog fonda može ostvariti najranije s navršenih 50 godina života. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, 124/10 i 114/11), društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom, na zahtjev člana fonda, a nakon što se steknu uvjeti iz članka 106. Članak 28. ovog Zakona predviđa da se korisniku mirovine može ...
Korištenje sredstva na osobnom računu u dobrovoljnom mirovinskom fondu prije navršenih 50 godina života 25.8.2012
Korištenje sredstva na osobnom računu u dobrovoljnom mirovinskom fondu prije navršenih 50 godina života 25.8.2012 0:00:00 HANFA Tržište kapitala Prava iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja član dobrovoljnog mirovinskog fonda može ostvariti najranije s navršenih 50 godina života, sukladno članku 106. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, 124/10 i 114/11).Iznimno prije navršenih 50 godina života, sukladno članku 106. stavku 2. navedenog Zakona, mirovinska davanja mogu se ostvariti...
Inspekcijski nadzor investicijskog fonda 25.8.2012
Inspekcijski nadzor investicijskog fonda 25.8.2012 0:00:00 HANFA Tržište kapitala Prije nekog vremena kupio/la sam udjele u otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom. Svim kupcima udjela u otvorenom investicijskom fondu mora prethodno biti uručen ili učinjen dostupnim prospekt i/ili statut, koji u slučaju otvorenog investicijskog fonda može biti u skraćenom obliku. Tijekom obavljanja svojih nadzornih aktivnosti Agencija utvrđuje je li poslovanje subjekata nadzora, odnosno u ovom...
Nakon što se steknu uvjeti za zatvaranje osobnog računa u dobrovoljnom mirovinskom fondu te nakon što član fonda zatraži, moraju li se sredstva prebaciti u mirovinsko osiguravajuće društvo 25.8.2012
Nakon što se steknu uvjeti za zatvaranje osobnog računa u dobrovoljnom mirovinskom fondu te nakon što član fonda zatraži, moraju li se sredstva prebaciti u mirovinsko osiguravajuće društvo 25.8.2012 0:00:00 HANFA Tržište kapitala Sredstva s osobnog računa člana dobrovoljnog mirovinskog fonda moraju se prebaciti u mirovinsko osiguravajuće društvo. Jedina iznimka je ako se na osobnom računu člana dobrovoljnog mirovinskog fonda nalaze sredstva u iznosu manjem od 10.000,00 kuna. U ...
Davanje preporuke investitoru od strane Agencije 25.8.2012
Davanje preporuke investitoru od strane Agencije 25.8.2012 0:00:00 HANFA Tržište kapitala Namjeravam koristiti financijsku uslugu nekog od subjekata nadzora Agencije. Na internetskim stranicama Agencije nalazi se registar svih subjekata nadzora pa tako i ovih koje spominjete u svom upitu, kao i publikacije, priručnici, pokazatelji poslovanja i druge informacije koje mogu poslužiti potencijalnom korisniku financijskih usluga kao podloga za donošenje vlastitih odluka o korištenju usluga ...
Izvansudsko rješavanje sporova iz osiguranja 25.8.2012
Izvansudsko rješavanje sporova iz osiguranja 25.8.2012 0:00:00 HANFA Tržište kapitala Društva za osiguranje dužna su uspostaviti postupak izvansudskog rješavanja sporova između osiguranika, odnosno ugovaratelja osiguranja i društva za osiguranje. Društvo za osiguranje također je dužno u uvjetima osiguranja koji su sastavni dio ugovora o osiguranju objaviti informaciju o načinu postupka izvansudskog rješavanja sporova, a sve sukladno odredbi članka 273. 151/05, 87/08 i 82/09)....
Obraćanje ulagatelja Fondu za zaštitu ulagatelja 25.8.2012
Svako ulaganje na tržištu kapitala povezano je s određenim rizikom te je poželjno da se svaki potencijalni ulagatelj prije donošenja odluke o ulaganju upozna s mogućim rizicima te se informira i o poslovanju izdavatelja u čiji vrijednosni papir ulaže. investicijskom društvu), koje taj član nije u mogućnosti isplatiti i/ili vratiti svom klijentu zbog toga što je nad njim otvoren stečajni postupak ili zato što je Agencija utvrdila kako je kod člana Fonda nastupila nemogućnost ...
Što je skrbnički račun 25.8.2012
Što je skrbnički račun 25.8.2012 0:00:00 HANFA Tržište kapitala Sukladno Pravilima i Uputi Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. godine, skrbnički račun je račun vrijednosnih papira na kojem skrbnik na temelju odgovarajućeg pravnog posla vodi pozicije vrijednosnih papira u ime i za račun treće osobe. Agencija kao nadležna institucija, sukladno relevantnim zakonskim odredbama, od investicijskih društava i kreditnih institucija koja obavljaju usluge skrbništva u ...
Naknada štete zbog gubitka vrijednosti dionice 25.8.2012
Naknada štete zbog gubitka vrijednosti dionice 25.8.2012 0:00:00 HANFA Tržište kapitala Uložio/la sam novac u dionice određenog izdavatelja nakon što sam pročitao/la upise i komentare na internetskom forumu. Karakteristike tržišta kapitala kao što su dinamičnost, osjetljivost i reagiranje na zbivanja u stvarnom vremenu s jedne te interneta kao medija s druge strane predstavljaju moguću podlogu za pokušaje manipuliranja tržištem. Agencija ne može utjecati na to što određeni ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2015(1) 2014(2) 2013(8) 2012(18)
2011(2) 2010(46) 2009(11) 2008(2)
2007(7) 2006(1)

Područje

Ostalo(1)
Tržište kapitala(97)

Izvor

< SviHANFA

 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite