Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Porez na dobit
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 151)
Naslov Datum
Promjena načina oporezivanja 14.3.2017
177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16; dalje u tekstu: Zakon) porezni obveznik je i fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti prema propisima o porezu na dohodak ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna, ili ako ispunjava dva od sljedeća tri uvjeta:Porezni obveznik je i fizička osoba, koja ostvaruje dohodak prema propisima o oporezivanju dohotka, ako izjavi da će ...
Očuvanje temeljnog kapitala nakon provedenog postupka pripajanja društva koji drži poslovne udjele preuzimatelja 13.3.2017
Očuvanje temeljnog kapitala nakon provedenog postupka pripajanja društva koji drži poslovne udjele preuzimatelja 13.03.2017 410-01/16-01/2170 Porez na dobit 2017 Ministarstvo financija - porezna uprava Primili smo upit u svezi poreznih obveza koje mogu nastati u slučaju pripajanja kapitalno povezanih društava koja su u prethodnim poreznim razdobljima prije pripajanja izvršili reinvestiranje dobiti, pri čemu nakon provedenog postupka pripajanja nije održan iznos temeljnog kapitala u ...
Prijava poreza na dobit za 2016. godinu 22.2.2017
Puni naziv određenih propisa na temelju kojih se, između ostalih, sastavlja prijava poreza na dobit, a koji su -izmijenjeni: Zakon o porezu na dobit (Narodne novine, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16 i 115/16; u daljnjem tekstu: -Zakon) Pravilnik o porezu na dobit (Narodne novine, broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14, 137/15, 1/17; u daljnjem tekstu: -Pravilnik), Zakon o porezu na dohodak (Narodne ...
Ulaganje u zemljište kao osnova za umanjenje porezne osnovice 22.8.2016
Pored navedene odredbe, kada je riječ o obveznicima poreza na dobit, potrebno je uzeti u obzir i odredbe članka 5.a stavka 1. Zakona o porezu na dobit koji propisuje kako prava propisana odredbama toga Zakona, koja se osobito odnose na umanjenje porezne osnovice, izuzeća, oslobođenja od plaćanja poreza i poreza po odbitku ili umanjenje porezne obveze, porezni obveznik neće moći koristiti za aranžmane ili niz aranžmana ako se utvrdi da ih je porezni obveznik osnovao radi ostvarivanja,...
Pripajanje društava koje je izvršilo reinvestiranje dobiti 16.8.2016
95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14 i 137/15) propisano je kako se umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit neće priznati ako porezni obveznik naknadno:1. smanji temeljni kapital koji je povećan reinvestiranom dobiti i izvrši isplate članovima društva i/ili ako se smanjenje temeljnog kapitala izvrši radi povećanja ili smanjenja drugih stavki kapitala i rezervi koje u budućim poreznim razdobljima omogućavaju isplatu dobiti, ili ...
Primjena porezne olakšice za reinvestiranu dobit od 2015. godine 7.7.2016
95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14 i 137/15) pravo na umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit, između ostaloga, mogu ostvariti porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili dobit prije uvećanja i umanjenja prema članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit ukoliko je:1. tijekom poreznog razdoblja za koje se podnosi porezna prijava, izvršeno investiranje u dugotrajnu imovinu prema članku 6. stavku 5. Zakona,2. tijekom ...
Vrijednosno usklađenje dugotrajne imovine 5.4.2016
U skladu s odredbama članka 12. Zakona i članka 22. Pravilnika o porezu na dobit, rashodi s osnove korištenja dugotrajne materijalne imovine priznaju se prema iskazanim troškovima amortizacije, dok se iskazani gubitak od vrijednosnog usklađenja dugotrajne materijalne imovine, temeljem procjene izvršene u tom razdoblju, utvrđuje kao porezno priznati rashod samo iznimno u slučaju nastanka izvanrednog oštećenja na temelju vjerodostojne dokumentacije ili ako se u poslovnim knjigama ...
Porezna osnovica u poslovanju između povezanih osoba 1.3.2016
95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14 i 157/14) propisano je da se prihodima razdoblja za koje se utvrđuje porez (porezno razdoblje), sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit, smatraju bruto povećanja gospodarstvenih koristi za isporučena dobra, obavljene usluge i po drugim osnovama u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza što ima za posljedicu povećanje kapitala do kraja toga razdoblja. Međutim, ukoliko je porezni...
Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2015. godinu 14.1.2016
I. Propisi na temelju kojih se sastavlja porezna prijava:Uz Zakon i Pravilnik, pri obračunu poreza na dobit i sastavljanju porezne prijave, primjenjuju se, između ostalog, i sljedeći -propisi: Zakon o računovodstvu (Narodne novine, broj 109/07 i -54/13) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine, broj 38/08, 12/09 i -130/10) Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 125/13, 148/13, 143/14 i 135/...
Porezni tretman zatvorenih alternativnih investicijskih fondova 4.1.2016
Stavkom 7. toga članka Zakona propisano je da se porez po odbitku plaća po stopi od 15% osim za dividende i udjele u dobiti na koje se porez po odbitku plaća po stopi od 12%.Napominjemo kako je člankom 31.e stavkom 1. Zakona o porezu na dobit propisano da se porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti iz članka 31. stavka 4. i 7. toga Zakona ne plaća kada se dividende i udjeli u dobiti isplaćuju društvu koje ima jedan od oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav ...
Porezni tretman sredstava za naknadu troškova izborne promidžbe koji preostanu nakon podmirenja troškova izborne promidžbe 16.10.2015
Obzirom na navedeno, sredstva za naknadu troškova izborne promidžbe koja preostanu kandidatu nakon podmirenja troškova izborne promidžbe, odnosno neutrošena sredstva koja nisu iskorištena za namjenu za koju su dodijeljena odnosno za namjenu koja je predviđena Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (primjena članka 20. stavka 8. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe), smatraju se oporezivim dohotkom odnosno primitkom po osnovi ...
Primjene porezne olakšice za reinvestiranu dobit od 2015. godine 14.10.2015
godine iznos reinvestirane dobiti mora biti jednak iznosu izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu za koji se rashodi u cijelosti utvrđuju kao porezno priznati u skladu s odredbama Zakona, a porezni obveznik je dužan zadržati broj radnika utvrđenih na početku poreznog razdoblja za koje se iskazuje umanjenje porezne osnovice temeljem reinvestirane dobiti, i to najmanje dvije godine nakon proteka toga razdoblja. Člankom 12.a stavkom 7. Pravilnika, propisano je iznimno, ukoliko imovina ...
Porezni postupak pri isplati dividendi i udjela u dobiti pravnim osobama rezidentima Švicarske Konfederacije 2.4.2015
Od datuma pristupanja Republike Hrvatskoj Europskoj uniji na snazi je odredba članka 31. e Zakona o porezu na dobit kojom je propisano kako se porez po odbitku na dividende i udjele u dobiti iz članka 31. stavka 4. i 7. toga, Zakona ne plaća se kada se dividende i udjeli u dobiti isplaćuju društvu koje ima jedan od oblika na koji se primjenjuje zajednički sustav oporezivanja koji vrijedi za matična društva i povezana društva iz različitih država članica EU, ako:Primatelj iz stavka...
Porezni tretman kamata između povezanih osoba 31.3.2015
Prema članku 8. stavcima 1. i 2. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13 i 143/14) u kamate iz članka 7. stavka 1. točke 11. toga Zakona, a za koje se povećava osnovica poreza na dobit spadaju i kamate na zajmove koji su primljeni od dioničara odnosno člana društva koji drži najmanje 25% dionica ili udjela u kapitalu ili glasačkih prava u poreznom obvezniku, ako bilo kada u poreznom razdoblju ti zajmovi premaše četverostruku svotu...
Uputa o sastavljanju i podnošenju porezne prijave obveznika poreza na dobit i obračunavanju poreza na dobit po godišnjem obračunu za 2014. godinu 7.1.2015
I. Propisi na temelju kojih se sastavlja porezna prijava:Uz Zakon i Pravilnik, pri obračunu poreza na dobit i sastavljanju porezne prijave, primjenjuju se, između ostalog, i sljedeći -propisi: Zakon o računovodstvu (Narodne novine, broj 109/07 i -54/13) Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine, broj 38/08, 12/09 i -130/10) Zakon o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 125/13, 148/13 i 143/14 -) ...
Porezni postupci pri statusnim promjenama od 1. srpnja 2013. 28.5.2014
Danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji stupile su na snagu odredbe članaka 20.a - 20.r Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12 i 148/13; dalje u tekstu: Zakon) u skladu s kojima se utvrđuju prava i obveze povezanih društava u postupku statusnih promjena, odnosno spajanja, podjele, djelomične podjele, prijenosa imovine i zamjene dionica trgovačkih društava iz različitih država članica prema Direktivama 90/434/EEZ i 2005/19...
Porezni tretman aktivnosti u području farmaceutske industrije 29.4.2014
Slijedom navedenog, razvidno jest da se troškovi učinjeni za prethodno navedene svrhe mogu porezno promatrati kao troškovi promidžbe ili troškovi reprezentacije ili su primitak poreznih obveznika - fizičkih osoba koji je oporeziv u skladu s propisima o porezu na dohodak, a sve pod uvjetima da porezni obveznik nedvojbeno utvrdi i dokaže kako stvarno i činjenično ti troškovi nastaju: u koje svrhe, pod kojim uvjetima, kojim osobama i za koje namjene i dr. O utvrđenim činjenicama što...
Primjena Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu pri podnošenju prijave poreza na dobit i prijave poreza na dohodak za 2013. godinu 19.2.2014
Troškovi općeg obrazovanja i izobrazbe 76.000,00 45.600,00 60%Troškovi općeg obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju 4.000,00 2.800,00 70%Ukupno - opće obrazovanje 48.400,00 1.2 19.000,00 4.750,00 25%Troškovi posebnog obrazovanja i izobrazbe radnika u nepovoljnom položaju 1.000,00 350,00 35%Ukupno - posebno obrazovanje 5.100,00 2.Iznos isplaćenih nagrada naučniku 13.000,00 Iznos dodatnog umanjenja, ako je ostvarena dobit 180.000,00 kuna 9.000,00 Ukupno umanjenje ...
Porezni tretman promidžbene akcije 7.1.2014
U skladu s člankom 11. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dobit (Narodne novine broj 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12 i 160/13) rashodima razdoblja za koje se utvrđuje porez (porezno razdoblje), sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit, smatraju se smanjenja gospodarstvenih koristi u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza koja imaju za posljedicu smanjenje kapitala a u svrhu povećanja prihoda odnosno dobiti. Nadalje prema stavku...
Prijava poreza na dobit za 2013. godinu 31.12.2013
godinu 31.12.2013 410-10/13-01/4419 Porez na dobit 513-07-21-01/13-1 Ministarstvo financija - porezna uprava 1. Rok i mjesto podnošenja porezne prijave 1. po osnovi korištenja plovila i zrakoplova nije ostvario prihod najmanje u visini 7% nabavne vrijednosti takve imovine 2. po osnovi korištenja apartmana i kuće za odmor nije ostvario prihod najmanje u visini 5% nabavne vrijednosti takve imovine 3. po osnovi korištenja navedene imovine na temelju poslovnog najma nije ostvario prihod ...
Porezna olakšica za reinvestiranu dobit 3.7.2013
Sukladno stavku 1. navedenog članka Pravilnika, umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit, prema članku 6. stavku 1. točki 6. i stavku 5. Zakona o porezu na dobit, mogu ostvariti porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili dobit prije uvećanja i umanjenja prema članku 5. stavku 1. Zakona, pod uvjetima:1. da je dobit ili dio dobiti poreznog razdoblja za koje se podnosi prijava poreza na dobit uporabljena za povećanje temeljnog kapitala, i 2. da je u sudskom registru,...
Porezna olakšica za reinvestiranu dobit 17.6.2013
Sukladno članku 12.a stavku 1. Pravilnika o porezu na dobit, umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit mogu ostvariti porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili dobit prije uvećanja i umanjenja prema članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit pod uvjetima:1. da je dobit ili dio dobiti poreznog razdoblja za koje se podnosi prijava poreza na dobit uporabljena za povećanje temeljnog kapitala i 2. da je u sudskom registru, sukladno posebnim propisima, upisano ...
Porezna olakšica za reinvestiranu dobit 4.5.2013
Sukladno članku 12.a stavak 1. toga Pravilnika, umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit, prema članku 6. stavak 1. točka 6. i stavak 5. Zakona o porezu na dobit, mogu ostvariti porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili dobit prije uvećanja i umanjenja, prema članku 5. stavak 1. toga Zakona, pod uvjetima:1. da je dobit ili dio dobiti poreznog razdoblja za koje se podnosi prijava poreza na dobit, uporabljena za povećanje temeljnog kapitala i 2. da je u sudskom ...
Utvrđivanja poreznog statusa zdravstvenih ustanova kojima je osnivač država 21.3.2013
Slijedom navedenoga, uzimajući uz obzir sustav i način financiranja zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj kao posljedicu Ustavne obveze i obveze propisane naprijed navedenim propisima, u smislu Zakona o porezu na dobit smatra se da javne zdravstvene ustanove kojima je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ne ostvaruju neopravdane povlastice ako dio prihoda steknu pružanjem usluga zdravstvene djelatnosti i s njima usko povezanim uslugama,...
Vrijednosno usklađenje zemljišta kao porezno priznati rashod 20.2.2013
Vrijednosno usklađenje zemljišta kao porezno priznati rashod 20.02.2013 410-01/13-01/598 Porez na dobit 513-07-21-01/13-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Sukladno članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit (Narodne novine broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10 i 22/12) porezna osnovica je dobit koja se utvrđuje prema računovodstvenim propisima kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema odredbama toga Zakona. U skladu s člankom 11...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 7 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(3) 2016(7) 2015(5) 2014(4)
2013(9) 2012(16) 2011(12) 2010(5)
2009(3) 2008(9) 2007(13) 2006(14)
2005(2) 2004(7) 2003(19) 2002(23)

Područje

< SviPorez na dobit

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(148)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(3)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite