Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Porez na dodanu vrijednost
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 42
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 1028)
Naslov Datum
Primjena snižene stope poreza na dodanu vrijednost 27.12.2016
U vezi s time smatrate da se na ostale vrste otpada (građevinski otpad, proizvodni otpad i dr.) i dalje primjenjuje stopa 25%, odnosno 24%. U vezi s navedenim postavljena su pitanja:1. Odnosi li se formulacija „odvojeno sakupljeni otpad prema posebnom propisu“ samo na članak 35. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13) koji regulira odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnoga (glomaznog) komunalnog otpada, čiji su ...
PPMV i PDV kod prodaje automobila 21.12.2016
Prema odredbama članka 41. stavka 6. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 35/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) kada trgovac koji je registriran za prodaju motornih vozila odnosno leasing društvo, koji ne nabavljaju motorna vozila za vlastite potrebe, u vrijednosti isporuke iskazuju posebni porez na motorna vozila koji se plaća prema posebnom propisu radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, a koji prenose na ...
Priznavanje rashoda 9.12.2016
Nastavno na sve prethodno navedeno, a vezano za upit poreznog obveznika o vjerodostojnoj dokumentaciji za priznavanje rashoda, odnosno za vrstu i naziv dokumentacije koja je temelj za priznavanje izdataka po ulaznim računima, napominjemo da prethodno spomenuti zakonski propisi, kojih se porezni obveznik mora pridržavati, ne navode poimence dokumente koji služe kao vjerodostojna knjigovodstvena isprava. Međutim, člankom 59. Općeg poreznog zakona propisano je da je porezni obveznik dužan...
Oporezivanje PDV-om prodaje potraživanja temeljem ugovora o financijskom leasingu 17.11.2016
Odredbama članka 5. stavka 2. Zakona o leasingu (Narode novine, broj 141/13) propisano je da je posao financijskog leasinga pravni posao u kojem primatelj leasinga u razdoblju korištenja objekta leasinga plaća davatelju leasinga naknadu koja uzima u obzir cjelokupnu vrijednost objekta leasinga, snosi troškove amortizacije tog objekta leasinga i opcijom kupnje može steći pravo vlasništva nad tim objektom leasinga po određenoj cijeni koja je u trenutku izvršenja te opcije manja od ...
Ispravnost računa za primljene konzultantske usluge 14.11.2016
Ispravnost računa za primljene konzultantske usluge 14.11.2016 410-19/16-01/03 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Elektroničkom poštom postavili ste upit u vezi ispravnosti računa za primljene konzultantske usluge u slučaju kad fizička osoba iz Republike Češke (dalje: Češka) koja nema PDV identifikacijski broj (dalje: PDV broj) i nije obveznik PDV-a u Češkoj, ispostavi navedeni račun bez PDV broja i s napomenom da nije obveznik ...
Primjena članka 12. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost 31.10.2016
Kupac dobara obvezan je o dobrima koja smješta u svoje skladište sukladno članku 12. stavku 5. Pravilnika osigurati u knjigovodstvu najmanje sljedeće podatke:a) naziv države članice iz koje su dobra otpremljena,b) PDV identifikacijski broj isporučitelja dobara kojega je izdala država članica otpreme,c) datum otpreme dobara iz druge države članice,d) datum primitka dobara u skladište,e) ukupnu vrijednost dobara koja su smještena u skladište u kunama,f) opis i količinu dobara ...
OPG kao izvoznik 31.10.2016
U tom slučaju dokumenti moraju sadržavati najmanje sljedeće podatke:a) ime i prezime (naziv) i adresu izdavatelja i dan izdavanja dokumenta,b) ime i prezime (naziv) i sjedište poreznog obveznika koji izvozi dobra,c) uobičajeni trgovački naziv i količinu dobara,d) mjesto i datum izvoza dobara, ili mjesto i dan kada je dobro poslano izvan Europske unije,e) ime i prezime (naziv) i sjedište primatelja dobara u državi odredišta,f) izjavu izdavatelja da se podaci u dokumentu temelje na ...
Porezni tretman isporuka u inozemstvo 26.10.2016
Sukladno članku 77. stavku 5. točki b) Zakona o PDV-u Porezna uprava dodijelit će PDV identifikacijski broj svakom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, koji stječe dobra unutar Europske unije u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 2. Zakona o PDV-u te svakom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik čija su stjecanja dobara unutar Europske unije predmet oporezivanja PDV-om u skladu s člankom 5. stavkom 4. Zakona o PDV-u. stavku 2. ...
Izvoz gratis proizvoda 24.10.2016
Prema odredbama članka 13. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba, smatra se mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca. Prema odredbama članka 45. stavka 1. točka 2. Zakona o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke dobara, osim isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo...
Oporezivanje prema naplaćenim naknadama 5.9.2016
Odredbama članka 125.j Zakona propisano je da se obračun PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje na:a) isporuke dobara unutar Europske unije,b) stjecanje dobara unutar Europske unije,c) isporuke ili premještanje dobara iz članka 30. stavaka 8. i 9. Zakona,d) usluge iz članka 17. stavka 1. Zakona,e) isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 1. točki 7. i članku 75. stavcima 2. i 3. Zakona te u slučaju iz članka 7. ...
Porezni tretman izgubljene koristi 5.9.2016
Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara. Prema odredbama članka 25. stavka 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160...
Oporezivanje stručne literature 5.9.2016
U upitu se navodi da je u predmetnom slučaju riječ o nerezidentu, pravnoj osobi sa sjedištem u Škotskoj, koja se bavi prodajom knjiga (stručne literature) u papirnatom i elektroničkom formatu, organiziranjem i provođenjem neformalnog profesionalnog razvoja učitelja, nastavnika i djelatnika srodnih profesija te organizacijom seminara (radionica) na području Republike Hrvatske. 3. Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, ...
Neprofitna udruga i odbitak pretporeza 5.9.2016
Prema navodima u upitu dio djelatnosti iz Statuta udruge je: priprema i izvođenje koncerata i programa svojih članova; promicanje glazbene umjetnosti u zemlji i inozemstvu; suradnja s drugim udrugama, umjetničkim organizacijama, pojedincima, pravnim osobama i ustanovama, kao i državnim tijelima te tijelima lokalne samouprave radi ostvarivanja djelatnosti udruge; organizacija i provođenje glazbenih seminara i natjecanja u svrhu podupiranja i prepoznavanja vrhunskih umjetnika s područja ...
Porez na dodanu vrijednost na isporuke unutar Europske unije 5.9.2016
Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara. U prvom poslovnom odnosu koji se odvija između tvrtke „X“ iz Mađarske i tvrtke „Y“ iz Hrvatske tvrtka „X“ ...
Porezni tretman isporuke goriva u vezi s međunarodnim prijevozom 5.9.2016
stavkom 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 34/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) detaljnije je propisano da su isporuke goriva i dobara namijenjenih ratnim brodovima pod oznakom 89 06 10 00 iz Kombinirane nomenklature koji plove prema lukama i sidrištima izvan Republike Hrvatske te plovilima koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru za usluge međunarodnog prijevoza putnika uz naknadu, komercijalne i industrijske...
Usluge najma i zakupa 30.8.2016
Odredbama članka 19. Zakona i članka 33. stavka 2. točke 1. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine, od broja 79/13, 85/13 - ispravak, 160/13, 35/14 i 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za prodaju nekretnina, smještaj u hotelima ili objektima slične namjene uključujući kampove za odmor ili mjesta uređena za kampiranje, davanje prava na uporabu nekretnina i usluge ...
Izgradnja samoposlužne autopraonice 21.7.2016
Sukladno članku 75. stavku 3. točki a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, dalje: Zakon o PDV-u) porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan je platiti PDV kad mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. stavcima 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (...
Uvoz povijesnog vozila (oldtimer) 12.7.2016
Uvoz povijesnog vozila (oldtimer)12.07.2016 410-01/16-01/1056 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Elektroničkim putem dostavili ste upit u kojem ste zatražili informacije u vezi uvoza povijesnog automobila marke Land Rover proizvedenog 1968. Obzirom da se starodobno vozilo uvozi iz treće zemlje, sukladno članku 32. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, dalje: Zakon) ...
Vulkanizerske usluge 8.7.2016
Vulkanizerske usluge 08.07.2016 410-19/16-01/41 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi oporezivanja vulkanizerskih usluga. U upitu se navodi da je predmetni porezni obveznik dobio upite za poslovnu suradnju od prijevozničkih i transportnih poduzeća te drugih poreznih obveznika iz djelatnosti logistike i otpreme dobara i prijevoza putnika, koji imaju stalno sjedište u državama ...
Snižena stopa na lijekove 7.7.2016
Snižena stopa na lijekove 07.07.2016 410-19/16-02/16 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Primili smo upit u vezi tumačenja odredbe članka 38. stavka 2. točke d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) kojom je propisano da se porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5% na lijekove koji se izdaju na ...
Porezni tretman faktoringa i faktoringa koji uključuje otkup mjenice 7.7.2016
U slučaju dobavljačkog (obrnutog) faktoringa, ugovorom o faktoringu pružatelj usluge faktoringa obvezuje se kupcu u određenom razdoblju ili do nastupa druge određene okolnosti i sukladno uvjetima ugovora o -faktoringu: po zahtjevu dobavljača otkupljivati predmete faktoringa koje dobavljač ili više njih ima prema kupcu ili- po uputi kupca stjecati predmete faktoringa ispunjavanjem predmeta faktoringa koje dobavljač ili više njih imaju prema kupcu, uz pristanak ili bez pristanka ...
Prodaja dobara na sajmu u Republici Hrvatskoj - obrtnik iz Republike Slovenije 5.7.2016
Slovenski porezni obveznik koji je registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj nije obvezan fiskalizirati račune izdane za prodaju dobara fizičkim osobama na sajmu u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama članka 3. Zakona o fiskalizaciji (Narodne novine broj 133/12) kojima je propisano da se obveznikom fiskalizacije smatra:1. fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak te 2. pravna i fizička osoba koja se ...
Uvoz odnosno provoz robe 12.5.2016
Navedeno oslobođenje se prema odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o PDV-u primjenjuje pod uvjetom da nakon uvoza dobara slijedi isporuka dobara ili premještanje dobara u drugu državu članicu (u daljnjem tekstu: isporuka dobara), koja je prema članku 41. stavku 1. točkama a) i d) Zakona o PDV-u oslobođena od plaćanja PDV-a, i to samo ako je uvoznik u trenutku uvoza Carinskoj upravi pružio najmanje sljedeće podatke:a) svoj PDV identifikacijski broj izdan u Republici Hrvatskoj ili ...
Porez na dodanu vrijednost i porez na dobit u Twinning projektu Gruzija 12.5.2016
Međutim, člankom 2. stavkom 7. Zakona o porezu na dobit propisano je da su osobe navedene u stavku 5. i stavku 6. toga članka Zakona, a koje u skladu s posebnim propisima obavljaju određenu gospodarsku djelatnost čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, dužne u roku od osam dana od dana početka obavljanja te djelatnosti upisati se u registar poreznih obveznika koji vodi Porezna uprava radi utvrđivanja obveza poreza na dobit po osnovi obavljanja ...
Oporezivanje prodaje grickalica i napitaka u autobusima 10.5.2016
1. Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara. 2. U smislu odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12), obveznici fiskalizacije su ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 42 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2016(56) 2015(114) 2014(119) 2013(64)
2012(18) 2011(45) 2010(123) 2009(7)
2008(15) 2007(44) 2006(55) 2005(43)
2004(58) 2003(139) 2002(128)

Područje

< SviPorez na dodanu vrijednost

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(1028)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite