Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Gradnja
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 226)
Naslov Datum
Najčešće pogreške prilikom izrade procjene vrijednosti nekretnina 6.11.2015
4. i 5.; članak 22. i 51.)6) Vrijednost nekretnine u procjembenom elaboratu uvijek treba iskazati prema oznakama i stanju u zemljišnoj knjizi jer je zemljišnoknjižno stanje mjerodavno za pravni promet nekretnina pa i ugovori, koji se sklapaju temeljem rezultata procjene, moraju sadržavati opis nekretnine prema zemljišnoknjižnom stanju (Zakon, članak 22.).7) Oglašene (ponudbene) cijene nekretnina ne smatraju se javno dostupnim evidencijama u smislu tržišnih podataka za procjenu ...
Može li projektant biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevini 6.10.2015
Međutim, ističemo da je odredbom članka 23. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje propisano da je pravna osoba registrirana za djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja dužna u obavljanju tih poslova poštivati odredbe toga Zakona i posebnih zakona kojima se uređuje građenje te osigurati da obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora bude u skladu s temeljnim načelima i pravilima koja trebaju poštivati ovlašteni arhitekti i ...
Primjena Zakona o procijeni vrijednosti nekretnina 14.9.2015
obavještavamo Vas da su u tijeku radovi na izradi eNekretnina, te da se krajem rujna očekuje isporuka prve faze koja će omogućiti ovlaštenim službenicima u nadležnim upravnim odjelima u županijama i velikim gradovima uvid u podatke preuzete u zbirku kupoprodajnih cijena od Porezne uprave, unos dopunjenih podataka nakon provedenog postupka evaluacije preuzetih podataka, unos nužnih podataka za identifikaciju i evaluaciju iz ugovora koje do potpune Uspostave automatske razmjene ...
Izmjena zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju 27.3.2015
Izmjena zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju 27.3.2015 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Gradnja REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA l PROSTORNOGA UREDENJA 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822 Klasa: 360-01/15-02/159 Ur.broj: 531-01-15-2 Zagreb, 27. ožujka 2015. Pod bitnim pretpostavkama istog činjeničnog stanja u kontekstu postupka donošenja rješenja o izvedenom stanju na temelju Zakona o ...
Poslovi projektiranja i stručnog nadzora građenja u više organizacijskih oblika 9.3.2015
Odredbom članka 19. Zakona o arhitektonskim i inženjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine" broj 152/08., 124/09., 49/11 i 25/13) propisano je da ovlašteni arhitekt i ovlašteni inženjer mogu obavljati poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja samostalno u vlastitom uredu. mišljenja smo da ured za samostalno obavljanje navedenih poslova nije moguće upisati u upisnik ureda za samostalno obavljanje poslova odgovarajuće komore ...
Postupanje u postupcima ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada 3.3.2015
Povodom vašeg upita, smatra li se obzirom na postupak ozakonjenja zgrada postojećom u slučaju ako je za istu izdana građevinska dozvola o čemu je u zemljišnim knjigama upisana zabilježba na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 90/11) te je za istu izdana potvrda građevinske inspekcije da u svezi s istom nije pokrenut inspekcijski postupak, ali je investitor tijekom građenja odstupio od izdane građevinske dozvole u ...
Građenje reklamnih panoa 11.2.2015
Građenje reklamnih panoa 11.2.2015 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Gradnja REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREDENJA 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822 Klasa: 360-01/14-02/951 Urbroj: 531-01-15-2 Zagreb, 11. veljače 2015. Zakon o komunalnom gospodarstvu (,,Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, ...
Izdavanje uporabne dozvole 11.2.2015
Izdavanje uporabne dozvole 11.2.2015 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Gradnja REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREDENJA 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 Tel: 01/3782 444 Fax: 01/3772 822 Klasa: 361-01/14-01/161 Urbroj: 531-01-15-2 Zagreb, 11. veljače 2015. GRAD ZAGREB Gradski ured za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Zagreb Trg Stjepana Radića PREDMET: Grad Zagreb, uporabna dozvola ...
Izrada elaborata iskolčenja građevine za građenje šumske ceste 21.1.2015
Hrvatska komora inženjera građevinarstva Zagreb Ulica grada Vukovara 271 PREDMET: Hrvatska komora inženjera građevinarstva, rekonstrukcija šumskih putova - mišljenje, daje se Povodom vašeg upita vezanog uz potrebu izrade elaborata iskolčenja građevine za građenje šumske ceste, obavještavamo vas daje odredbom članka 4. točke 10. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ("Narodne novine", broj 79/14) propisano da se bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim ...
Plaćanje komunalnog i vodnog doprinosa prilikom izdavanja građevinske dozvole 12.1.2015
SVIMA PREMA DOSTAVNOJ NAREDBI PREDMET: Provedba Zakona o gradnji i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, dostava podataka potrebnih za obračun iznosa komunalnog i vodnog doprinosa - objašnjenje, dostavlja se U svrhu ujednačene provedbe Zakona o gradnji („Narodne novine", broj 153/13) i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine", broj 86/12 i 143/13) u vezi dostavljanja tijelima nadležnim za utvrđivanje komunalnog i vodnog doprinosa ...
Dostava podataka potrebnih za obračun iznosa komunalnog i vodnog doprinosa 12.1.2015
SVIMA PREMA DOSTAVNOJ NAREDBI PREDMET: Provedba Zakona o gradnji i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, dostava podataka potrebnih za obračun iznosa komunalnog i vodnog doprinosa - objašnjenje, dostavlja se U svrhu ujednačene provedbe Zakona o gradnji („Narodne novine", broj 153/13) i Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine", broj 86/12 i 143/13) u vezi dostavljanja tijelima nadležnim za utvrđivanje komunalnog i vodnog doprinosa ...
Građenja reklamnih panoa i naplate naknade za njihovo građenje na površini koja nije javna 11.11.2014
Građenja reklamnih panoa i naplate naknade za njihovo građenje na površini koja nije javna 11.11.2014 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Gradnja REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREDENJA 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 Tel: 01/3782 444 Fax: 01/3772 822 Klasa: 360-01/14-02/951 Urbroj: 531-01-15-2 Zagreb, 11. veljače 2015. Zakon o komunalnom gospodarstvu (,,Narodne novine“, broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, ...
Pojašnjenja Zakona o gradnji 3.11.2014
153/13) dajemo sljedeće odgovore: 1. S obzirom da je za dobivanje podataka o uvjetima priključenja potrebno, sukladno članku 80. stavku 2. Zakona o gradnji, priložiti kopiju katastarskog plana i opis i prikaz zgrade, da li “opis i prikaz” zgrade treba biti ovjeren od strane ovlaštenog projektanta ili ga može izraditi investitor te gdje je propisano što točno sadrži opis i prikaz zgrade? 5. Da li zahtjev za izdavanje građevinske dozvole može biti odbijen uz obrazloženje da ...
Izrada i donošenje prostornog plana 16.10.2014
Izrada i donošenje prostornog plana 16.10.2014 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Gradnja REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822 UPRAVA ZA PROSTORNO UREĐENJE I PRAVNE POSLOVE KLASA: 350-01/14-02/576 URBROJ: 531-05-14-2 Zagreb, 16. listopada 2014. Obzirom da bi, kako navodite ove dopune PPUG bile osobito značajne za manja, uglavnom ruralna naselja te ...
Obveza provedbe javnog arhitektonskog natječaja 15.10.2014
U povodu vašeg upita o odredbi članka 55. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), kojom je propisano da uvjete i način provedbe javnog arhitektonskog natječaja za odabir idejnog rješenja, odnosno druge zahvate u prostoru posebnom odlukom propisuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, te je li jedinica lokalne samouprave u obvezi primjenjivati Pravilnik o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i uređenja ...
Građenje reklamnog panoa 9.10.2014
PREDMET: građenje reklamnog panoa - odgovor, daje se Povodom vašeg ponovnog upita, ponovno vam skrećemo pozornost da se prema odredbi članka 4. stavka 1. podstavka 17. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine broj 79/14) reklamni pano oglasne površine veće od 12 m 2 može graditi u skladu s glavnim projektom, bez građevinske dozvole, te da ni za građenje reklamnog panoa oglasne površine manje od 12 m 2 na površini koja nije javna nije potrebno ...
Postupak izdavanja lokacijske dozvole 6.10.2014
Glede vaših navoda da su se u vrijeme važenja Zakona o prostornom uređenju i gradnji te s tim u vezi donesenih drugostupanjskih rješenja u navedenoj zoni izdavale lokacijske dozvole za novu gradnju, skrećemo vam pozornost da su takva drugostupanjska rješenja, kako i sami navodite, bila donesena na temelju tada važećeg Zakona o prostornom uređenju i gradnji, koji je Zakon propisivao obvezu donošenja urbanističkih planova uređenja za neizgrađene i neuređene dijelove građevinskog ...
Provođenje mjera energetske učinkovitosti putem javnog natječaja 12.8.2014
2. Nadalje, a vezano uz vaš drugi upit, jedan od uvjeta spomenutog javnog natječaja je i da, uz ostalo, podnositelj prijave posjeduje dokaz da je kuća postojeća u smislu Zakona o gradnji (''Narodne novine'', broj 153/13) koji postojeću građevinu (kuću) definira kao građevinu izgrađena na temelju građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta i svaku drugu građevinu koja je prema tome ili posebnom zakonu s njom izjednačena (primjerice, ozakonjena završena zgrada prema Zakonu o...
Donošenje urbanističkog plana 7.7.2014
Pravila za određivanje neuređenog dijela građevinskog područja sadržana su u odredbi članka 3. stavka 1. ZPU-a kojom je isti definiran kao neizgrađeni dio građevinskog područja određen prostornim planom na kojemu nije izgrađena planirana osnovna infrastruktura (podstavka 21.), pri čemu je neizgrađeni dio građevinskog područja područje određeno prostornim planom planirano za daljnji razvoj (podstavak 20.), a osnovna infrastruktura je prometna površina preko koje se osigurava ...
Izmjena potvrde glavnog projekta 30.6.2014
" Odgovor: Odredbom članka 44. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju propisano je da se izvan građevinskog područja može planirati izgradnja: 1. infrastrukture 2. građevina obrane 3. građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji 4. građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu 5. područja gospodarskog korištenja pomorskog dobra i uređenje plaža 6. istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina 7. asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade ...
Provedba Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji 30.6.2014
" Odgovor: Odredbom članka 44. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju propisano je da se izvan građevinskog područja može planirati izgradnja: 1. infrastrukture 2. građevina obrane 3. građevina namijenjenih poljoprivrednoj proizvodnji 4. građevina namijenjenih gospodarenju u šumarstvu i lovstvu 5. područja gospodarskog korištenja pomorskog dobra i uređenje plaža 6. istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina 7. asfaltnih baza, betonara i drugih građevina u funkciji obrade ...
Zakonom propisani elementi lokacijske informacije 26.6.2014
(3) Lokacijska informacija se izdaje u pisanom obliku za zemljište navedeno u zahtjevu, a sadrži informaciju o: 1. prostornim planovima svih razina unutar čijeg obuhvata se nalazi zemljište 2. namjeni prostora i svim drugim uvjetima za provedbu zahvata u prostoru određenim, odnosno propisanim prostornim planovima svih razina 3. područjima u kojima je posebnim propisima propisan poseban režim korištenja prostora (kulturnim dobrima upisanim u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske...
Produženje primjene odluka o gradnji 24.6.2014
Produženje primjene odluka o gradnji 24.6.2014 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Gradnja REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822 KLASA: 360-01/14-02/556 URBROJ: 531-01-14-2 Zagreb, 24. lipnja 2014. Slijedom navedenog, mišljenja smo da se odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova donesene na temelju Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine",...
Izmjene i dopune prostornog plana 24.6.2014
153/13. - u daljnjem tekstu: Zakon) prema kojem donošenjem nove odluke o izradi prostornog plana prestaje važiti prije donesena odluka o izradi prostornog plana po kojoj nije donesen prostorni plan, odnosno u kojem pitate da li je moguće započeti sa izradom novih VI izmjena i dopuna Prostornog plana Zagrebačke županije - u daljnjem tekstu: PPZŽ-a iako je u tijeku postupak izrade i donošenja V. izmjena i dopuna PPZŽ-a, a koji je započeo temeljem Zakona o prostornom uređenju i ...
Izdavanja akata za gradnju u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja 17.6.2014
Izdavanja akata za gradnju u neizgrađenim dijelovima građevinskog područja 17.6.2014 0:00:00 Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Gradnja REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 10000 Zagreb, Ulica Republike Austrije 20 Tel: 01/ 3782 444 Fax: 01/ 3772 822 Uprava za prostorno uređenje i pravne poslove Klasa: 350-01/14-02/320 Ur.broj: 531-05-14-2 Zagreb, 17. lipnja 2014. U skladu s navedenim, do donošenja izmjena i dopuna prostornih planova ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 10 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2015(11) 2014(27) 2013(29) 2012(70)
2011(65) 2010(10) 2009(3) 2008(5)
2007(3) 2006(1) 2005(1) 2004(1)

Područje

< SviGradnja

Izvor

Ministarstvo financija - porezna uprava(1)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(26)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(199)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite