Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja > Javna nabava
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 1 / 7
Dokumenti od 1 do 25 (od ukupno 158)
Naslov Datum
Koji podaci trebaju biti vidljivi na javnom otvaranju elektronički dostavljenih ponuda 16.11.2015
Članak 18. stavak 4. iste Uredbe propisuje da se tijekom javnog otvaranja ponuda iz svake otvorene ponude obvezno naglas čita: 1) naziv i sjedište ponuditelja, a u slučaju zajednice ponuditelja naziv i sjedište svakog člana zajednice ponuditelja, 2) naziv grupe predmeta nabave na koju se ponuda odnosi ako je omogućeno podnošenje ponuda za grupe predmeta nabave, te 3) cijena ponude bez PDV-a i cijena ponude s PDV-om, osim u slučaju ekonomski najpovoljnije ponude kada cijena nije jedan...
Naplata jamstva za ozbiljnost ponude koje je dostavio jedan član zajednice ponuditelja 22.10.2015
Ako je dokumentacijom za nadmetanje određeno da ponuditelji moraju dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude koje se, između ostalog, naplaćuje i u slučaju dostavljanja neistinitih podataka u smislu članka 67. stavka 1. točke 3. Zakona, a vodeći računa o tome da se radi o zajedničkoj ponudi i da je odgovornost svih članova zajednice ponuditelja solidarna, ovo Tijelo je mišljenja da se u slučaju dostavljanja neistinitih podataka jamstvo za ozbiljnost ponude može naplatiti neovisno o ...
Mogućnost primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave 12.10.2015
Mogućnost primjene pregovaračkog postupka javne nabave bez prethodne objave 12.10.2015 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Proveden je otvoreni postupak javne nabave za nabavu usluga zakupa i media planiranja za oglašavanje na TV-u, dnevnim novinama, Internetu (portalima i Google mreži) i plakatnim površinama, u svrhu podizanja javne svijesti o implementaciji reformskih mjera, u kojemu su sudjelovala tri ponuditelja. Polazeći od navoda iz dopisa, napominjući da ovo ...
Dostava ponuda čija veličina premašuje 35 MB 19.9.2015
Dostava ponuda čija veličina premašuje 35 MB 19.9.2015 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Člankom 54. stavkom 5. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je da javni naručitelj prihvaća dostavu u papirnatom obliku u odnosu na dijelove ponude koji se ne mogu dostaviti elektroničkim sredstvom, poput fizičkih uzoraka, maketa i sl. S obzirom da Elektronički oglasnik javne nabave RH ograničava veličinu dokumenta koji se u određenom formatu može učitati (Excel ili ...
Usluge vanjskih stručnjaka za procjenu kvalitete prijedloga projekta 5.9.2015
Usluge vanjskih stručnjaka za procjenu kvalitete prijedloga projekta 5.9.2015 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Jedna od zadaća Ureda za udruge Vlade RH, kao posredničkog tijela razine 1 koje je uključeno u provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova je i organiziranje procjene kvalitete prijedloga projekata pristiglih na pozive za dodjelu bespovratnih sredstava koje Ured raspisuje, a u koju svrhu mora angažirati i vanjske stručnjake za procjenu kvalitete ...
Dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u elektroničkom obliku 2.9.2015
Dostava ponuda i zahtjeva za sudjelovanje u elektroničkom obliku 2.9.2015 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Člankom 42. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi (NN br. Radi se o prijelaznom razdoblju, u kojem je istovremeno, paralelno dozvoljena dostava ponuda, zahtjeva za sudjelovanje, planova i projekata u papirnatom i elektroničkom obliku, a gospodarski subjekt sam bira način na koji će dostaviti svoju ponudu u postupku javne nabave U drugoj fazi ...
Izmjene ugovora o javnoj nabavi 18.8.2015
stavkom 4. Zakona o javnoj nabavi propisano je da se „izmjene ugovora o javnoj nabavi za vrijeme njegova trajanja smatraju novim ugovorom za koji je javni naručitelj obvezan provesti novi postupak javne nabave ako su te izmjene bitne u odnosu na sadržaj osnovnog ugovora i predstavljaju namjeru ugovornih strana da ponovo određuju osnovne elemente toga ugovora“. U pogledu predmetne odredbe evidentno je da ista jednoznačno i nedvojbeno propisuje da se izmjene ugovora o javnoj nabavi ...
Trajanje pojedinačnih ugovora sklopljenih na osnovi okvirnog sporazuma 10.8.2015
Trajanje pojedinačnih ugovora sklopljenih na osnovi okvirnog sporazuma 10.8.2015 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Okvirni sporazum je, sukladno članku 2. točki 14. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) sporazum između jednog ili više naručitelja i jednog ili više gospodarskih subjekata svrha kojega je utvrditi uvjete pod kojima se sklapaju ugovori tijekom određenog razdoblja, posebice u pogledu cijene i, prema potrebi, predviđenih količina. Ako je...
Tumačenje pojma „istodobnosti“ u postupcima javne nabave u praksi Upravnog suda 28.7.2015
stavka 3. Zakona je primijenio doslovno, tumačeći ih isključivo gramatički, dok je prema mišljenju suda u tumačenju i primjeni pojedine norme potrebno, uz gramatičko, primijeniti i teleološko tumačenje, kako bi se osiguralo da se u primjeni pojedinog propisa u praksi postigne upravo onaj cilj radi kojega je norma donesena. Stoga sud ocjenjuje da se Zaključak tuženika temelji na pretjerano formalističkom i neutemeljeno restriktivnom tumačenju Zakona, osobito imajući u vidu da se ...
Utvrđivanje uvjeta za isključenje ponuditelja iz postupka javne nabave 14.6.2015
Utvrđivanje uvjeta za isključenje ponuditelja iz postupka javne nabave 14.6.2015 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Člankom 68. stavkom 1. točkom 1. Zakona o javnoj nabavi propisano je da javni naručitelj može isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave „ako je nad njime otvoren stečaj, ako je u postupku likvidacije, ako njime upravlja osoba postavljena od strane nadležnog suda, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne ...
Promjena cijene izvođenja radova 17.5.2015
stavkom 7. Zakona o javnoj nabavi propisano je da „Ako se prema ugovoru o građenju u skladu s običajima i praksom u graditeljstvu ukupna cijena utvrđuje konačnim obračunom, neovisno o tome je li građenje ugovoreno po sustavu »ključ u ruke« ili se ta cijena utvrđuje primjenom jediničnih cijena prema stvarno izvedenim radovima obračunatim u skladu s građevinskom knjigom, za slučaj da ukupan iznos prema konačnom obračunu nije viši od 5 % od predvidive cijene građenja ...
Pravni položaj tehničkih stručnjaka u izvršenju ugovora o javnoj nabavi 15.4.2015
Pravni položaj tehničkih stručnjaka u izvršenju ugovora o javnoj nabavi 15.4.2015 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Naručitelj provodi ograničeni postupak javne nabave za predmet: nabava savjetodavnih usluga za realizaciju programa izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih građevina prema ugovornom obliku javno-privatnog partnerstva. Člankom 86. stavkom 2. Zakona propisano je da su gospodarski subjekti koji namjeravaju dati dio ugovora o javnoj nabavi u podugovor ...
Sukob interesa u postupku javne nabave 12.1.2015
Člankom 13. stavkom 1. Zakona propisano je da se „sukobom interesa pri sklapanju ugovora o javnoj nabavi smatraju sljedeći odnosi naručitelja i gospodarskih subjekata: 1. ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili 2. ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%“.Sukladno odredbi članka 13...
Izvršavanje ugovora o javnoj nabavi putem drugog gospodarskog subjekta 22.12.2014
Izvršavanje ugovora o javnoj nabavi putem drugog gospodarskog subjekta 22.12.2014 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava U vezi s postavljenim pitanjem ističemo da članak 72. stavak 6. Zakona o javnoj nabavi propisuje da se gospodarski subjekt može, po potrebi za određene ugovore, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobna odnosa. Navedenom odredbom daje se mogućnost gospodarskim subjektima (natjecateljima odnosno ponuditeljima) ...
Javna nabava za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada 20.10.2014
S obzirom na to da se komunalne djelatnosti, pa tako i djelatnost odlaganja komunalnog otpada, sukladno članku 2. stavku 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, obavljaju kao javna služba, dakle kao djelatnost od općeg interesa, pravna osoba koja obavlja navedenu djelatnost ispunjava uvjet propisan člankom 5. stavkom 1. točkom 3. Zakona, kojim je određeno da su javni naručitelji pravne osobe koje su osnovane za određene svrhe radi zadovoljavanja potreba u općem interesu, koje nemaju ...
Novi podizvoditelj u izvršenju javne nabave 8.9.2014
Novi podizvoditelj u izvršenju javne nabave 8.9.2014 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Članak 86. stavak 6. alineja 3. Zakona o javnoj nabavi propisuje, između ostalog, da: „Odabrani ponuditelj može tijekom izvršenja ugovora o javnoj nabavi od javnog naručitelja zahtijevati uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti ugovora o javnoj nabavi neovisno o tome je li prethodno dao dio ugovora o javnoj nabavi u ...
Porezni dug ponuditelja 28.7.2014
Porezni dug ponuditelja 28.7.2014 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Člankom 67. stavkom 1. točkom 2. Zakona o javnoj nabavi propisano je da je javni naručitelj obvezan isključiti natjecatelja ili ponuditelja iz postupka javne nabave ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja (primjerice u postupku ...
Dovršetak pokrenutih postupaka stupanjem na snagu novog zakona 9.7.2014
Dovršetak pokrenutih postupaka stupanjem na snagu novog zakona 9.7.2014 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava U pogledu mogućnosti primjene odredbe članka 105. Zakona prijelazna odredba koja propisuje da se postupci nabave pokrenuti do stupanja na snagu tog Zakona u kojima nisu sklopljeni ugovori o javnoj nabavi ili okvirni sporazumi, ili u povodu kojih se vode sudski ili koji drugi postupci, dovršavaju prema odredbama Zakona o javnoj nabavi koji je na snazi u vrijeme ...
Visina procijenjene vrijednosti nabave 7.7.2014
Visina procijenjene vrijednosti nabave 7.7.2014 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Zakonom o javnoj nabavi, u članku 18. stavku 3., propisano je da se isti Zakon ne primjenjuje za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn, a pitanja nabave do tih vrijednosti uređuje naručitelj svojim aktom. Ovo Ministarstvo cijeni da procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kn za robu i usluge, odnosno do 500.000,00 kn za radove,...
Visina ponude 18.6.2014
Visina ponude 18.6.2014 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava S obzirom da je člankom 2. točkom 26. Zakona ugovor o javnoj nabavi definiran kao naplatni ugovor („Ugovor o javnoj nabavi je naplatni ugovor sklopljen u pisanom obliku između jednog ili više ponuditelja i jednog ili više naručitelja i čiji je predmet nabave izvođenje radova, isporuka robe ili pružanje usluga“), mišljenja smo da nije moguće iskazati cijenu ponude u iznosu od nula kuna, odnosno sa ...
Registrirana djelatnost kao uvjet za sudjelovanje u postupku javne nabave 16.6.2014
Registrirana djelatnost kao uvjet za sudjelovanje u postupku javne nabave 16.6.2014 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Naručitelj je u dokumentaciji za nadmetanje, među uvjetima pravne i poslovne sposobnosti, odredio da ponuditelj mora u postupku javne nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta, i to izvodom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra - za vrstu ...
Ugovor o uslugama posredovanja pri zapošljavanju redovitih studenata 12.5.2014
Ugovor o uslugama posredovanja pri zapošljavanju redovitih studenata 12.5.2014 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Sagledavajući gore spomenuti Pravilnik, iz odredbe članka 1. istog vidljivo da su za poslove posredovanja pri zapošljavanju redovitih studenata ovlašteni, odnosno da usluge posredništva, naglašavajući da se radi samo o redovitim studentima, mogu obavljati isključivo studentski centri pojedinih sveučilišta odnosno veleučilišta, a evidentno na temelju ...
Nabava dodatne robe, radova i usluga 24.3.2014
Ukoliko se određene nabave vezuju za osnovni ugovor o javnoj nabavi, odnosno uz prije sklopljeni ugovor za koji je već proveden odgovarajući postupak javne nabave, a što se u pravilu odnosi na dodatne isporuke robe ili dodatne radove i usluge, prema gledištu ovoga Ministarstva potrebno je sagledavati tu „dodatnu“ nabavu u cjelini s nabavom za koju je već proveden postupak javne nabave, s kojom ista u ukupnosti čini cjelinu (zbrojena vrijednost osnovnog ugovora i vrijednost dodatne ...
Dokazivanje financijske sposobnosti u postupku javne nabave 10.3.2014
Uz postavljeni uvjet cijenimo uputnim da naručitelji u pozivu odnosno dokumentaciji za nadmetanje također navedu i uputu natjecateljima/ponuditeljima, da kao datum od kojeg se računa ispunjavanje postavljenog uvjeta financijske sposobnosti može biti bilo koji datum nakon početka postupka javne nabave odnosno da mogu pribaviti dokument kojim dokazuju ispunjavanje postavljenog uvjeta (primjerice BON2/SOL2), bilo koji dan nakon početka postupka javne nabave, od kojeg datuma će se ...
Registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 22.3.2013
Registri ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma 22.3.2013 0:00:00 Uprava za sustav javne nabave Javna nabava Sukladno članku 21. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/2011) naručitelji su obvezni voditi registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma te podatke iz registra ažurirati najmanje svakih šest mjeseci. Ako naručitelj nema mogućnost objave na internetskim stranicama, Upravi za sustav javne nabave dostavljat će svakih šest mjeseci u elektroničkom obliku ažurirane ...
<<  Prijašnja | Stranica: 1 2 3 ... 7 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2015(13) 2014(11) 2013(6) 2012(9)
2010(15) 2009(68) 2008(36)

Područje

< SviJavna nabava

Izvor

Uprava za sustav javne nabave(158)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite