Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 3 / 147
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 3658)
Naslov Datum
Uvećani osobni odbitak za uzdržavano punoljetno dijete 27.7.2016
177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, odluka USRH-83/14, 143/14 i 136/15) i članka 53. stavka 5. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15; dalje u tekstu: Pravilnik), smatraju djeca koju roditelji, skrbnici, usvojitelji, poočimi i pomajke uzdržavaju, kao i usvojena djeca i djeca povjerena na skrb ako žive zajedno sa skrbnikom te ...
Izgradnja samoposlužne autopraonice 21.7.2016
Sukladno članku 75. stavku 3. točki a) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, dalje: Zakon o PDV-u) porezni obveznik registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj obvezan je platiti PDV kad mu se obave građevinske usluge kojima se smatraju usluge u vezi s izgradnjom, održavanjem, rekonstrukcijom ili uklanjanjem građevina, uključujući usluge popravka i čišćenja. stavcima 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (...
Isplate novčane pomoći građanima 19.7.2016
i izlijevanja potoka i kanala, u pojedinim dijelovima Grada Zagreba građani zbog poplave pretrpili štetu na svojim stambenim objektima te da Grad Zagreb razmatra mogućnost isplate novčane pomoći građanima za ublažavanje i otklanjanje posljedica poplave unatoč tome što u Gradu Zagrebu nije bila proglašena elementarna nepogoda budući da u skladu s Metodologijom za procjenu štete od elementarnih nepogoda donesenoj sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda kao uvjet „za ...
Povrat poreza maloljetnicima po osnovi kamata na štednju u posebnom postupku 15.7.2016
Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja podnosi se na Obrascu JOPPD Poreznoj upravi na dan isplate primitka ili najkasnije slijedeći radni dan, na način koji je propisan člankom 76. stavkom 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15).Porezna uprava će putem posebnog postupka, ali uz propisana izuzeća, izvršiti godišnji ...
Naknada za odvojeni život od obitelji 15.7.2016
177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15; dalje u tekstu: Zakon) pa se člancima 3. i 4. Zakona utvrđuje da je rezident fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište, no rezident je i fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj nema prebivalište ni uobičajeno boravište, a zaposlena je u državnoj službi Republike Hrvatske i po toj osnovi prima plaću. Dakle, naknada za ...
Sudjelovanje stranke u postupku 13.7.2016
Sudjelovanje stranke u postupku 13.07.2016 410-20/15-01/12 Opći porezni zakon 513-07-21-01-15-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo upit poreznog obveznika iz dostavnog popisa o pravu stranke na sudjelovanje u poreznom postupku na način da prije donošenja poreznog rješenja potpiše zapisnik i eventualno da prigovor na utvrđenu cijenu, te postoji li zakonska mogućnost da porezni obveznici zatraže obavljanje očevida, sve u postupku utvrđivanja obveze plaćanja poreza ...
Isplata regresa - način isplate 13.7.2016
177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13, 125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15; u daljnjem tekstu Zakon) i članku 13. stavku 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13 i 160/13 i 157/14; u daljnjem tekstu Pravilnik), primici do propisanih iznosa ne smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada. Stavkom 2. toga članka Pravilnika propisano je da ...
Uvoz povijesnog vozila (oldtimer) 12.7.2016
Uvoz povijesnog vozila (oldtimer)12.07.2016 410-01/16-01/1056 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Elektroničkim putem dostavili ste upit u kojem ste zatražili informacije u vezi uvoza povijesnog automobila marke Land Rover proizvedenog 1968. Obzirom da se starodobno vozilo uvozi iz treće zemlje, sukladno članku 32. stavku 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, dalje: Zakon) ...
Uvećanje osobnog odbitka radi uzdržavanja izvanbračnog druga 11.7.2016
godinu iznosi 13.000,00 kuna pri čemu se u navedeni iznos ne uzimaju u obzir primici prema posebnim propisima po osnovi socijalnih potpora, doplatka za djecu, potpora za novorođenče, odnosno opremu novorođenog djeteta, obiteljskih mirovina koje primaju djeca nakon smrti roditelja, primici koji po svojoj prirodi predstavljaju samo uzdržavanje od roditelja ili članova uže obitelji te primici koji predstavljaju naknadu stvarno nastalih troškova kao što su naročito naknada troškova ...
Dohodak od imovine ostvaren po osnovi zakupa poslovnog prostora 11.7.2016
Člankom 40. stavkom 1. Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine, broj 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15; dalje u tekstu: Pravilnik) koji podrobnije uređuje provedbu Zakona, utvrđeno je da se dohotkom od imovine i imovinskih prava smatra dohodak koji porezni obveznik ostvari od davanja u zakup ili najam nekretnina i pokretnina u svojem vlasništvu i/ili suvlasništvu, bez obzira na njihovu veličinu, količinu i/ili ...
Vulkanizerske usluge 8.7.2016
Vulkanizerske usluge 08.07.2016 410-19/16-01/41 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Porezni obveznik iz dostavnog popisa obratio nam se upitom u vezi oporezivanja vulkanizerskih usluga. U upitu se navodi da je predmetni porezni obveznik dobio upite za poslovnu suradnju od prijevozničkih i transportnih poduzeća te drugih poreznih obveznika iz djelatnosti logistike i otpreme dobara i prijevoza putnika, koji imaju stalno sjedište u državama ...
Elektronička dostava isprava o najmu i zakupu nekretnine 8.7.2016
Članak 70. stavak 2. istog Zakona propisuje da do potpune uspostave automatske razmjene podataka iz članka 7. stavka 3. Zakona, javni bilježnik koji ovjerava potpise na ispravama o kupoprodaji, najmu, zakupu, pravu građenja i pravu služnosti obvezan je jedan primjerak isprave dostaviti županiji ili Gradu Zagrebu, odnosno velikom gradu na čijem području se nalazi predmetna nekretnina u roku od 15 dana nakon isteka mjeseca u kojem je ovjerovljen potpis na ispravi, u svrhu unosa podataka...
Snižena stopa na lijekove 7.7.2016
Snižena stopa na lijekove 07.07.2016 410-19/16-02/16 Porez na dodanu vrijednost 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Primili smo upit u vezi tumačenja odredbe članka 38. stavka 2. točke d) Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) kojom je propisano da se porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5% na lijekove koji se izdaju na ...
Porezni tretman faktoringa i faktoringa koji uključuje otkup mjenice 7.7.2016
U slučaju dobavljačkog (obrnutog) faktoringa, ugovorom o faktoringu pružatelj usluge faktoringa obvezuje se kupcu u određenom razdoblju ili do nastupa druge određene okolnosti i sukladno uvjetima ugovora o -faktoringu: po zahtjevu dobavljača otkupljivati predmete faktoringa koje dobavljač ili više njih ima prema kupcu ili- po uputi kupca stjecati predmete faktoringa ispunjavanjem predmeta faktoringa koje dobavljač ili više njih imaju prema kupcu, uz pristanak ili bez pristanka ...
Primjena porezne olakšice za reinvestiranu dobit od 2015. godine 7.7.2016
95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14, 157/14 i 137/15) pravo na umanjenje porezne osnovice za reinvestiranu dobit, između ostaloga, mogu ostvariti porezni obveznici koji su u poreznom razdoblju ostvarili dobit prije uvećanja i umanjenja prema članku 5. stavku 1. Zakona o porezu na dobit ukoliko je:1. tijekom poreznog razdoblja za koje se podnosi porezna prijava, izvršeno investiranje u dugotrajnu imovinu prema članku 6. stavku 5. Zakona,2. tijekom ...
Prodaja dobara na sajmu u Republici Hrvatskoj - obrtnik iz Republike Slovenije 5.7.2016
Slovenski porezni obveznik koji je registriran za potrebe PDV-a u Republici Hrvatskoj nije obvezan fiskalizirati račune izdane za prodaju dobara fizičkim osobama na sajmu u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama članka 3. Zakona o fiskalizaciji (Narodne novine broj 133/12) kojima je propisano da se obveznikom fiskalizacije smatra:1. fizička osoba obveznik poreza na dohodak po osnovi samostalne djelatnosti iz članka 18. Zakona o porezu na dohodak te 2. pravna i fizička osoba koja se ...
Ostvarivanje prava na plaćeni dopust 23.6.2016
Zaposlenik koji ima dva ugovora o radu na nepuno radno vrijeme s poslodavcima na koje se primjenjuje TKU u slučaju sklapanja braka ostvaruje pravo na plaćeni dopust u ukupnom trajanju od 5 dana. Sukladno članku 44. stavku 1. podstavku 7. TKU-a svaki zaposlenik ostvaruje pravo na plaćeni dopust u trajanju od 3 radna dana u slučaju teške bolesti roditelja ili djeteta koji žive u mjestu izvan mjesta stanovanja zaposlenika neovisno o udaljenosti između ta dva mjesta. Dakle, jedini ...
Oporezivanje dobiti supoduzetniku u zajedničkoj djelatnosti koji ostvaruje dodatne prihode od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova 16.6.2016
Oporezivanje dobiti supoduzetniku u zajedničkoj djelatnosti koji ostvaruje dodatne prihode od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranja kampova 16.06.2016 410-01/15-01/2520 Porez na dohodak 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Oporezivanje dohotka od imovine ostvarenog od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima te od organiziranja kampova, visinu poreza i način plaćanja paušalnog poreza na tako stečeni ...
Oporezivanje redovne rente za sina/kćer isplaćene kao dodatak na očevu rentu ostvarenu u inozemstvu 14.6.2016
Porezni obveznici koji ostvaruju dodatne primitke uz primitke od nesamostalnog rada za koje smatraju da odgovaraju primicima koji su taksativno navedeni u Zakonu kao primici na koje se ne plaća porez na dohodak ili se ti primici ne smatraju dohotkom kao što su doplatci za djecu ili novčani dodaci uz mirovinu pod uvjetom da ih umirovljenicima isplaćuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju svojih općih akata, a za koje su sredstva planirana u proračunima tih ...
Uvećanje osobnog odbitka po osnovi invalidnosti temeljem odluke inozemnog tijela 10.6.2016
177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, Odluka USRH - 120/13,125/13, 148/13, Odluka USRH - 83/14, 143/14 i 136/15; dalje u tekstu: Zakon) propisano je da rezidenti mogu uvećati osobni odbitak u visini od 0,3 osnovnog osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog uzdržavanog člana uže obitelji i svako dijete, ako su osobe s invaliditetom, dok je točkom 4. istoga stavka propisano uvećanje osobnog odbitka u visini od 1,0 osnovnoga osobnog odbitka za poreznog obveznika, svakog ...
Pravo na isplatu dnevnica 17.5.2016
95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 - ispravak, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13, 157/14 i 137/15 - dalje u tekstu: Pravilnik), propisano je da se u skladu s odredbama članka 10. točka 9. Zakona, oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada ne smatraju dnevnice u zemlji do 170,00 kuna dnevno za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno, odnosno za službena putovanja u zemlji koja traju više od 8, a manje od 12 sati do 85 kuna te dnevnice u inozemstvu do ...
Porez na dodanu vrijednost i porez na dobit u Twinning projektu Gruzija 12.5.2016
Međutim, člankom 2. stavkom 7. Zakona o porezu na dobit propisano je da su osobe navedene u stavku 5. i stavku 6. toga članka Zakona, a koje u skladu s posebnim propisima obavljaju određenu gospodarsku djelatnost čije bi neoporezivanje dovelo do stjecanja neopravdanih povlastica na tržištu, dužne u roku od osam dana od dana početka obavljanja te djelatnosti upisati se u registar poreznih obveznika koji vodi Porezna uprava radi utvrđivanja obveza poreza na dobit po osnovi obavljanja ...
Uvoz odnosno provoz robe 12.5.2016
Navedeno oslobođenje se prema odredbama članka 44. stavka 2. Zakona o PDV-u primjenjuje pod uvjetom da nakon uvoza dobara slijedi isporuka dobara ili premještanje dobara u drugu državu članicu (u daljnjem tekstu: isporuka dobara), koja je prema članku 41. stavku 1. točkama a) i d) Zakona o PDV-u oslobođena od plaćanja PDV-a, i to samo ako je uvoznik u trenutku uvoza Carinskoj upravi pružio najmanje sljedeće podatke:a) svoj PDV identifikacijski broj izdan u Republici Hrvatskoj ili ...
Oporezivanje prodaje grickalica i napitaka u autobusima 10.5.2016
1. Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara. 2. U smislu odredbi Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom (Narodne novine, broj 133/12), obveznici fiskalizacije su ...
Kirurški konac - primjena ispravne stope PDV-a 9.5.2016
, kako slijedi:„Odredbe Zakona o medicinskim proizvodima (Narodne novine broj 76/13) kao i Pravilnika o bitnim zahtjevima, razvrstavanju, upisu proizvođača u očevidnik proizvođača, upisu medicinskih proizvoda u očevidnik medicinskih proizvoda te ocjenjivanju sukladnosti medicinskih proizvoda (Narodne novine broj 84/13) definiraju implantate odnosno medicinske proizvode za ugradnju kao ”Medicinski proizvod za ugrađivanje je svaki medicinski proizvod koji je namijenjen potpunom ...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 147 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(12) 2016(117) 2015(348) 2014(469)
2013(384) 2012(320) 2011(259) 2010(339)
2009(164) 2008(92) 2007(142) 2006(176)
2005(152) 2004(142) 2003(314) 2002(228)

Područje

Doprinosi(101)
Gradnja(226)
Gradski i općinski porezi(33)
Igre na sreću i zabavne igre(35)
Javna nabava(158)
Odgoj i obrazovanje(31)
Odvjetnici - tarife i kodeks(88)
OIB(77)
Opći porezni zakon(80)
Ostalo(227)
Porez na dobit(148)
Porez na dodanu vrijednost(1037)
Porez na dohodak(457)
Porez na promet nekretnina(131)
Posebni porezi i trošarine(48)
Radno-pravni odnosi(594)
Tržište kapitala(114)
Zakon o elektroničkoj trgovini(7)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(22)
Zakon o trgovini(17)
Županijski porezi(27)

Izvor

HANFA(98)
Hrvatska odvjetnička komora(88)
Ministarstvo financija - porezna uprava(2350)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(568)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(220)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(176)
Uprava za sustav javne nabave(158)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite