Mapa portala English O nama > Podrška korisnicima  01 5999 918
Traži po   > Po zbirkama  Pomoć prilikom traženja Video klipovi  
IUS-INFO > Mišljenja i tumačenja
 

Mišljenja i tumačenja

Stranica 3 / 150
Dokumenti od 51 do 75 (od ukupno 3730)
Naslov Datum
Porezni tretman isporuka u inozemstvo 26.10.2016
Sukladno članku 77. stavku 5. točki b) Zakona o PDV-u Porezna uprava dodijelit će PDV identifikacijski broj svakom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik, koji stječe dobra unutar Europske unije u skladu s člankom 4. stavkom 1. točkom 2. Zakona o PDV-u te svakom poreznom obvezniku ili pravnoj osobi koja nije porezni obveznik čija su stjecanja dobara unutar Europske unije predmet oporezivanja PDV-om u skladu s člankom 5. stavkom 4. Zakona o PDV-u. stavku 2. ...
Izvoz gratis proizvoda 24.10.2016
Prema odredbama članka 13. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) mjestom isporuke dobara koja otprema ili prevozi isporučitelj, kupac ili treća osoba, smatra se mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca. Prema odredbama članka 45. stavka 1. točka 2. Zakona o PDV-u plaćanja PDV-a oslobođene su isporuke dobara, osim isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo...
Naknada troškova pogreba 6.10.2016
0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Tumačenje 200/2016 od 6. listopada 2016. Budući je službenik preminuo prilikom dolaska na posao, obitelj ima pravo sukladno članku 62. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama na pomoć u visini tri proračunske osnovice, te pravo na troškove pogreba. Troškovi pogreba priznaju se u visini do 10.000,00 kuna, što odgovara iznosu koji je prosječno dovoljan za pogrebne troškove.
Ostvarivanje prava na jubilarnu nagradu 6.10.2016
Osobe na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa nisu zasnovale radni odnos i ne ide im radni staž. Sukladno tome vrijeme provedeno na stručnom osposobljavanju za rad ne ulazi u staž za jubilarnu nagradu. Prema članku 69. a u vezi s člankom 49. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 141/12), radnik ima pravo na jubilarnu nagradu za neprekidni staž u javnim službama. Dakle, u navednom slučaju radnik ima ...
Uvećanje plaće djelatnika Agencije 6.10.2016
Slijedom navedenoga, i zamjenik ravnatelja koji nije dužnosnik u smislu Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika („Narodne novine“, broj 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14, 03/15 i 93/16) ostvaruje pravo na uvećanje osnovne plaće za 15%, pod uvjetom da ima status zaposlenika u javnoj službi te da je stekao znanstveni stupanj doktora ...
Obračun osnovne plaće 6.10.2016
Stoga se prema mišljenju ove Komisije da bi se radilo o radnom stažu u smislu prava na uvećanje plaće iz Temeljnog kolektivnog ugovora, trebaju biti ispunjena dva uvjeta: 1. da to je to rad za koji su plaćeni doprinosi, i 2. da se to razdoblje u prema propisima mirovinskog osiguranja računa u staž osiguranja, neovisno da se radi o radu kod poslodavca ili o samostalnom radu. Staž proveden u inozemstvu računa se u radni staž za uvećanje plaće od 0,5% po godini, samo pod uvjetom da ...
Ostvarivanje prava na pomoć za vrijeme bolovanja 30.9.2016
Zaposlenica koja je bila na bolovanju točno 90 dana nema pravo na pomoć za bolovanje iz članka 63. stavka 1. podstavka 1. TKU-a jer se ne radi o neprekidnom bolovanju dužem od 90 dana. Za pojašnjenje kada se naknada plaće isplaćuje na teret sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje upućujemo Vas da se obratite navedenome Zavodu. Zaposlenica ostvaruje pravo na pomoć za rođenje djeteta iz članka 63. TKU-a u slučaju rođenja djeteta za vrijeme važenja kolektivnog ugovora.
Troškovi prijevoza zaposlenika iz druge države 30.9.2016
Troškovi prijevoza zaposlenika iz druge države 30.9.2016. 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Službenici kojoj javni prijevoz nije organiziran naknada za troškove prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla isplaćuje se sukladno odredbi članka 67. stavka 6. TKU-a od mjesta rada do mjesta stanovanja koje se nalazi u Republici Mađarskoj.
Unos nekretnine u zakladu 29.9.2016
Unos nekretnine u zakladu 29.09.2016 410-20/16-01/Porez na promet nekretnina 513-07-21-01-16-3 Ministarstvo financija - porezna uprava Na postavljani upit odgovaramo u nastavku kako slijedi. Zakladom se smatra imovina namijenjena da sama, odnosno prihodima što ih stječe, trajno služi ostvarivanju neke općekorisne ili dobrotvorne svrhe, a osniva se sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama (Narodne novine, br. Slijedom navedenog, zaklada osnovana sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama, ...
Ulaganje u financijske instrumente povezane osobe 26.9.2016
Pored navedenoga pri utvrđivanju osnovice poreza na dobit potrebno je uzeti u obzir i odredbe članka 5.a stavka 1. Zakona o porezu na dobit prema kojemu se prava propisana odredbama toga Zakona, koja se osobito odnose na umanjenje porezne osnovice, izuzeća, oslobođenja od plaćanja poreza i poreza po odbitku ili umanjenje porezne obveze, porezni obveznik neće moći koristiti za aranžmane ili niz aranžmana ako se utvrdi da ih je porezni obveznik osnovao radi ostvarivanja, kao glavne ...
Naknada za odvojeni život 23.9.2016
Naknada za odvojeni život 23.9.2016. 0:00:00 Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora Radno-pravni odnosi Zaposleni specijalizant koji odrađuje specijalizaciju izvan matične ustanove i prima naknadu za odvojeni život ostvaruje pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na posao i povratak s posla u mjestu u kojem obavlja specijalizaciju sukladno članku 67. TKU-a.
Ostvarivanje prava na regres za korištenje godišnjeg odmora 23.9.2016
Pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora ostvaruje svaki zaposlenik koji u tekućoj godini koristi makar i razmjerni dio godišnjeg odmora, neovisno o tome što mu je u toj godini prestao radni odnos. Prema članku 60. stavku 1. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama zaposleniku pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora. godini i u toj godini je koristila dio razmjernog godišnjeg odmora, a za preostali dio razmjernog godišnjeg ...
Jubilarna nagrada 23.9.2016
Pod pojmom javne službe u smislu Zakona o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09) smatraju se javne ustanove i druge pravne osobe kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i javne ustanove kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Dakle, neprekidnim stažem u javnim službama smatrat će se ...
Povezane osobe u predstečajnoj nagodbi 8.9.2016
Povezane osobe u predstečajnoj nagodbi 08.09.2016 513-07-21-01/16-2 Ostalo 513-07-21-01/16-2 Ministarstvo financija - porezna uprava Zaprimili smo dopis odvjetnice Nadije Benolić iz Umaga, Trgovačka 2a, kojim je zatraženo mišljenje u svezi članka 72.a stavka 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13 i 78/15, dalje u tekstu: Zakon). Kako bi se riješio problem kod ove vrste obveza kada se u ulozi vjerovnika pojavljuju...
Dodjeljivanje bespovratnih sredstava društvu u predstečajnoj nagodbi 8.9.2016
Odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Narodne novine, broj 108/12, 144/12, 91/13, 112/13 i 78/15; dalje u tekstu: Zakon), željelo se postići da u stečaj idu samo ona trgovačka društva koja su iscrpila sve druge mogućnosti „sanacije“ subjekata, odnosno koja se nisu uspjela dogovoriti sa vjerovnicima (npr. Zaključno, Porezna uprava u mogućnosti je samo dati mišljenje i objašnjenje u vezi pravilne primjene Zakona o financijskom poslovanju i ...
Oporezivanje stručne literature 5.9.2016
U upitu se navodi da je u predmetnom slučaju riječ o nerezidentu, pravnoj osobi sa sjedištem u Škotskoj, koja se bavi prodajom knjiga (stručne literature) u papirnatom i elektroničkom formatu, organiziranjem i provođenjem neformalnog profesionalnog razvoja učitelja, nastavnika i djelatnika srodnih profesija te organizacijom seminara (radionica) na području Republike Hrvatske. 3. Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine, broj 73/13, 99/13, ...
Oporezivanje prema naplaćenim naknadama 5.9.2016
Odredbama članka 125.j Zakona propisano je da se obračun PDV-a prema postupku oporezivanja prema naplaćenim naknadama ne primjenjuje na:a) isporuke dobara unutar Europske unije,b) stjecanje dobara unutar Europske unije,c) isporuke ili premještanje dobara iz članka 30. stavaka 8. i 9. Zakona,d) usluge iz članka 17. stavka 1. Zakona,e) isporuke za koje je primatelj obvezan platiti PDV prema članku 75. stavku 1. točki 7. i članku 75. stavcima 2. i 3. Zakona te u slučaju iz članka 7. ...
Porez na dodanu vrijednost na isporuke unutar Europske unije 5.9.2016
Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara. U prvom poslovnom odnosu koji se odvija između tvrtke „X“ iz Mađarske i tvrtke „Y“ iz Hrvatske tvrtka „X“ ...
Neprofitna udruga i odbitak pretporeza 5.9.2016
Prema navodima u upitu dio djelatnosti iz Statuta udruge je: priprema i izvođenje koncerata i programa svojih članova; promicanje glazbene umjetnosti u zemlji i inozemstvu; suradnja s drugim udrugama, umjetničkim organizacijama, pojedincima, pravnim osobama i ustanovama, kao i državnim tijelima te tijelima lokalne samouprave radi ostvarivanja djelatnosti udruge; organizacija i provođenje glazbenih seminara i natjecanja u svrhu podupiranja i prepoznavanja vrhunskih umjetnika s područja ...
Porezni tretman isporuke goriva u vezi s međunarodnim prijevozom 5.9.2016
stavkom 1. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160/13, 34/14, 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik o PDV-u) detaljnije je propisano da su isporuke goriva i dobara namijenjenih ratnim brodovima pod oznakom 89 06 10 00 iz Kombinirane nomenklature koji plove prema lukama i sidrištima izvan Republike Hrvatske te plovilima koja se koriste za plovidbu na otvorenom moru za usluge međunarodnog prijevoza putnika uz naknadu, komercijalne i industrijske...
Porezni tretman primitaka ostvarenih radom na plutajućem LNG terminalu 5.9.2016
Porezni tretman primitaka ostvarenih radom na plutajućem LNG terminalu 05.09.2016 410-01/16-01/1655 Porez na dohodak 513-07-21-01/16-06 Ministarstvo financija - porezna uprava Temeljem postavljenog upita poreznog obveznika u kojem se navodi da su u tijeku pripreme za realizaciju gospodarskog projekta u svezi kojega jedna inozemna brodarska kompanija priprema ponudu za natječaj za plutajući LNG terminal na Krku te traži mišljenje o poreznom tretmanu primitaka koje bi ostvarili ...
Porezni tretman dohotka ostvarenog u inozemstvu 5.9.2016
Ukoliko porezni obveznik obavlja nesamostalni rad u Kraljevini Belgiji pravo oporezivanja dohotka od nesamostalnog rada, prema odredbama članka 15. Ugovora, imaju i Kraljevina Belgija (kao država izvora) i Republika Hrvatska (kao država rezidentnosti) no budući da je člankom 23. stavkom 2. Ugovora propisana metoda za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja „izuzimanje s progresijom“ Republika Hrvatska izuzeti će dohodak od nesamostalnog rada, koji je porezni obveznik ostvario radom u ...
Porezni tretman izgubljene koristi 5.9.2016
Odredbama članka 4. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14, u daljnjem tekstu: Zakon o PDV-u) propisano je da je predmet oporezivanja PDV-om isporuka dobara i obavljanje usluga u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav, stjecanje dobara unutar Europske unije te uvoz dobara. Prema odredbama članka 25. stavka 1. i 2. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine broj 79/13, 85/13, 160...
Usluge najma i zakupa 30.8.2016
Odredbama članka 19. Zakona i članka 33. stavka 2. točke 1. Pravilnika o PDV-u (Narodne novine, od broja 79/13, 85/13 - ispravak, 160/13, 35/14 i 157/14 i 130/15, u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisano je da se mjestom obavljanja usluga u vezi s nekretninama, uključujući usluge stručnjaka i posrednika za prodaju nekretnina, smještaj u hotelima ili objektima slične namjene uključujući kampove za odmor ili mjesta uređena za kampiranje, davanje prava na uporabu nekretnina i usluge ...
Ulaganje u zemljište kao osnova za umanjenje porezne osnovice 22.8.2016
Pored navedene odredbe, kada je riječ o obveznicima poreza na dobit, potrebno je uzeti u obzir i odredbe članka 5.a stavka 1. Zakona o porezu na dobit koji propisuje kako prava propisana odredbama toga Zakona, koja se osobito odnose na umanjenje porezne osnovice, izuzeća, oslobođenja od plaćanja poreza i poreza po odbitku ili umanjenje porezne obveze, porezni obveznik neće moći koristiti za aranžmane ili niz aranžmana ako se utvrdi da ih je porezni obveznik osnovao radi ostvarivanja,...
<<   Prijašnja | Stranica: 1 2 3 4 ... 150 | Sljedeća  >>

Prikaži SVE

Datum dokumenta

2017(39) 2016(117) 2015(338) 2014(469)
2013(401) 2012(358) 2011(259) 2010(339)
2009(164) 2008(92) 2007(142) 2006(176)
2005(152) 2004(142) 2003(314) 2002(228)

Područje

Doprinosi(102)
Gradnja(226)
Gradski i općinski porezi(33)
Igre na sreću i zabavne igre(35)
Javna nabava(158)
Odgoj i obrazovanje(75)
Odvjetnici - tarife i kodeks(88)
OIB(77)
Opći porezni zakon(82)
Ostalo(229)
Porez na dobit(151)
Porez na dodanu vrijednost(1045)
Porez na dohodak(468)
Porez na promet nekretnina(131)
Posebni porezi i trošarine(48)
Radno-pravni odnosi(594)
Tržište kapitala(114)
Zakon o elektroničkoj trgovini(7)
Zakon o posredovanju u prometu nekretnina(22)
Zakon o trgovini(17)
Županijski porezi(28)

Izvor

HANFA(98)
Hrvatska odvjetnička komora(88)
Ministarstvo financija - porezna uprava(2377)
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva(568)
Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja(220)
Tijela za tumačenje kolektivnih ugovora(221)
Uprava za sustav javne nabave(158)


 
Postavi za početnu stranicu Spremi stranicu u favorite